Przykłady LISP

Za pośrednictwem LISP w ZWCAD możliwe jest manipulowanie zmiennymi systemowymi ZWCADa a nawet samego systemu operacyjnego. Większość ustawień rysunku i całego środowiska ZWCAD można zmienić własnie przez zmienne systemowe.

Okno do otwarcia i zapisu plików. LISP zawiera funkcję, proszącą użytkownika o wskazanie pliku. Funkcja ta to: (getfiled). Dzięki parametrom wywołania funkcji możemy określić, czy okno, które się otworzy, będzie prosiło Użytkownika o wskazanie pliku do otwarcia, czy do zapisu.

Jedną z cech języka LISP jest odzielność przestrzeni pamięci dla zmiennych w różnych rysunkach. Przez to, jeśli ustawimy wartość zmiennej w jednym rysunku. A następnie Użytkownik zmieni aktualny rysunek, oddczytanie wartości tych zmiennych nie będzie możliwe.

W tym przykładzie zajmiemy się bliżej przedstawieniem kilku podstawowych możliwości funkcji ssget, która pozala na pracę ze wskazaniami elementów. Mechanizm zbiorów wskazań służą łatwej manipulacji większą liczbą obiektów, pozwalają np. wybrać z rysunku elementy spełniające określone kryteria.

LISP ten pozwala na narysowanie kopii zaznaczonych elementów o określonym odstępie po obu stornach wybranych obiektów. 

Przykład pokazuje w jaki sposób można zmienić kolejność wyświetlania obiektów. 
W przykładzie posłużymy się poleceniem _ai_draworder, które zmienia kolejność wyświetlania obiektów. 

Ten prosty skrypt pozwala na dokonanie pomiaru kątowego w środowisku 3D.

Ten skrypt pozwala załadować warstwy do projektu z innego pliku.