ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku
Rozpoczyna się od Zawiera DokładnieBrzmi podobnie

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
.bak

Plik jest kopią zapasową pliku dwg.

.dwt

Sposób przygotowania swojego szablonu pliku dwg.

.zw$

Plik automatycznego zapisu rysunku.

UWAGA: Proszę pamiętać, że automatyczny zapis nie zapisuje oryginalnego pliku DWG (tego, nad którym pracujemy).

Automatyczny zapis tworzy tylko dodatkowy plik w katalogu tymczasowym, z którego często udaje się odzyskać rysunek.

 

.zwimg

Format plików zoptymalizowanych rastrów.

3DFace

Rysuje powierzchnie w przestrzeni 3D.

Różne współrzędne Z dla każdego wierzchołka z osobna mogą być ustawiane w pasku właściwości.

Można tam również ustawić widoczność posczególnych krawędzi.

 

Po wywołaniu funkcji 3DFACE jesteśmy zapytani o podanie pierwszego i kolejnych punktów, aż do czwartego punktu.

Za każdym razem możemy wyłączyć wyświetlanie krawędzi powierzchni wybierając opcję N przed wskazaniem punktów.

Po kliknięciu czwartego punktu program kończy definicję jednej powierzchni, wskazując punkty dalej można utworzyć kolejne powierzchnie.

Jeśli wskażemy utworzoną w ten sposób powierzchnię, to w pasku właściwości będziemy mogli:

 • sterować widocznością krawędzi powierzchni,
 • ustawić różne współrzędne Z dla poszczególnych wierzchołków.

 

 Na poniższym filmie pokazano utworzenie dwóch powierzchni, oraz zmianę spółrzędnej Z dwóch wierzchołków.

 

ACADLSPASDOC

Zmienna określa czy plik zwcad.lsp będzie wczytywany osobno do każdego rysunku, czy tylko do pierwszego rysunku (podczas startu programu).

 

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Rejestr systemu

Domyślnie: 0

 

Możliwe wartości zmiennej:

"0" - Plik zwcad.lsp będzie wczytywany tylko do pierwszego rysunku,

"1" - Plik zwcad.lsp będzie wczytywany do każdego rysunku. 

 

ACISOUTVER

Zmienna systemowa określa wersję formatu pliku, do jakiego zostaną zapisane bryły ACIS za pomocą polecenia ACISOUT.

Dopuszczalne wartości: 15÷18, 20, 21, 30, 40, 50, 60, 70.

 

Typ zmiennej: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Wartość domyślna: 70

ADCCLOSE

Polecenie zamyka Centrum projektanta

ADCENTER

Polecenie pozwala na otwarcie Centrum projektanta.

 

ADCNAVIGATE

Polecenie pozwala na wczytanie do Centrum projektanta wskazanego rysunku lub folderu.

 

AFLAGS

Określa wartość domyślną dla nowo tworzonych atrybutów powiązanych z blokiem.

Wartości te można ustawić również w oknie przy tworzeniu atrybutów ATTDEF. Wartość zmiennej nie ma wypływu na utworzone już atrybuty.

 

Typ zmiennej: Liczba naturalna

Miejsce zapisu: Wartość nie jest zapisywana

Domyślnie: 0

 

AIDIMFLIPARROW

Polecenie pozawala na "przerzucenie" strzałki na przeciwną stronę pomocniczej linii wymiarowej.

Działanie polecenia pokazano na filmie poniżej.

Występowanie: ZWCAD 2018

AIDIMPREC

Ustawia dokładność (liczbę miejsc po przecinku) wymiaru.

 

Typ zmiennej: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Plik .DWG

Domyślnie: 2 (dla systemu metrycznego), 4 (dla systemu calowego).

Zakres zmiennej: 0-6, gdzie wartość odpowiada liczbie miejsc po przecinku.

 

Wartość tę możemy szybko zmienić poprzez zaznaczenie wymiaru i przytrzymanie prawego klawisza myszki.

Z menu wybieramy dokładność, jak pokazano na rysunku poniżej (ta opcja zadziała tylko, jeśli w opcjach włączymy menu pod PKM).

AIDIMPREC

 

AIDIMTEXTMOVE

Zmienna decyduje po położeniu tekstu wymiarowego nad linią wymiarową.

Zmienna AIDIMTEXTMOVE posiada 3 możliwe stany, które pokazaliśmy w tabelce poniżej.

 

AIMLEADEREDITADD

Polecenie służy do dodawania odnośników do istniejącego odnośnika wieloliniowego.

Można je wykonać z linii poleceń, jak i z paska ikon Odnośnik wieloliniowy

dodaj odnośnik wieloliniowy 

AIMLEADEREDITREMOVE

Polecenie służy do usuwania odnośników do istniejącego odnośnika wieloliniowego.

Można je wykonać z linii poleceń, jak i z paska ikon Odnośnik wieloliniowy

usuniecie odnosnika 

Align

Polecenie pozwala na dopasowanie wskazanych obiektów do obiektu docelowego.

Wskazujemy parami punkty źródłowe i docelowe. Punty te zostaną nałożone na siebie.

Możemy podać parę dwóch punktów (przydatne na płaszczyźnie), jak i trzech (do dopasowania brył).

Po dopasowaniu obiekt można przeskalować lub nie (domyślnie nie jest ona skalowany).

Poniżej przedstawiono dopasowanie na płaszczyźnie jednego prostokąta do drugiego ze skalowaniem.

ANGBASE

Zmienna wpływa na bazowy kąt, od którego odmierzane są kąty. Innymi słowy jest to wartość, jaki zostanie dodana do kąta podanego przy rysowaniu.

 

Typ zmiennej: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: Plik DWG

Wartość domyślna: 0

 

Poniżej pokazano wynik rysowania linii pod kątem 25° (w linii poleceń po wskazaniu pierwszego punktu linii wpisano @30<25) przy różnych wartościach zmiennej ANGBASE.

ANGDIR

Zmienna określa, czy kąty mają być odmierzane zgodnie ze wskazówkami zegara lub przeciwnie.

 

Typ zmiennej: Liczba naturalna

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 

 

Dopuszczalne wartości zmiennej:

0 - wartości dodatnie są przyjmowane przeciwnie do wskazówek zegara,

1 - wartości dodatnie są przyjmowane zgodnie ze wskazówkami zegara.

 

APBOX

Zmienna określa czy ma być wyświetlany obszar przyciągania do uchwytów.

APERTURE

Definiuje odległość szukania punktów charakterystycznych od wskaźnika.

APPLOAD

Opcja pozwalająca wczytać aplikację do programu.

APPSTATUSBARUSEICONS

Zmienna określa, czy w pasku statusu będą wyświetlane ikony czy tekst.

 

Typ zmiennej: Liczba naturalna

Miejsce przechowywania: W rejestrze

Wartość domyślna: 1

Zgodność z wersją: od ZWCAD 2017

 

Dopuszczalne wartości zmiennej:

"0" - Wyświetla się tekst

"1" - Wyświetlają się ikony 

 

UWAGA: Po zmianie wartości zmiennej należy zrestartować program ZWCAD.

 

Zmiany możemy dokonać także klikając prawym klawiszem na pasek statusu:

 

apv

Polecenie służy do dodawania dodatkowych wierzchołków do polilinii.

Wymaga wczytania odpowiedniego skryptu.

AREA

W tej zmiennej systemowej pamiętany jest wynik ostatniego pomiaru pola powierzchni.

 

Typ zmiennej: Liczba rzeczywista (Tylko do odczytu)

Miejsce zapisu: Nie jest zachowywana

Wartość domyślna: 0

 

UWAGA: Aby odczytać wartość zmiennej należy wpisać w linii poleceń komendę SET, a następnie AREA

 

Atrybut do weryfikacji

Podczas wstawiania bloku z takim atrybutem proponowana jest wstępnie ustawiona wartość atrybutu (atrybuty definiujemy za pomocą polecenia ATTDEF).

Użytkownik może ją przyjąć, lub zmienić.

 

Atrybut niewidoczny

Taki atrybut nie wyświetla się na rysunku po wstawieniu bloku z atrybutami (atrybuty definiujemy za pomocą polecenia ATTDEF).

Jest on jednak pamiętany, możemy wyświetlić i zmienić jego wartość w oknie właściwości.

Atrybut ukryty nie jest brany również pod uwagę podczas sporządzania listy atrybutów poleceniem _eattext

 

 

Atrybut predefiniowany

Wartość tego atrybutu jest określona podczas jego tworzenia (atrybuty definiujemy za pomocą polecenia ATTDEF).

Podczas wstawiania bloku z takim atrybutem program nie pyta o jego wartość, lecz przyjmuje wartość domyślną.

Później możemy zmienić wartość atrybutu poprzez polecenie ATTEDIT lub w oknie właściwości.

Atrybut stały

Wartość tego atrybutu jest ustalona już na etapie tworzenia atrybutu (atrybuty definiujemy za pomocą polecenia ATTDEF).

Podczas wstawiania bloku do rysunku ZWCAD nie pyta o wartość tego atrybutu, jest przyjmowana wartość zadeklarowana podczas tworzenia atrybutu.

 

ATTDIA

Zmienna systemowa definiuje czy zapytania odnośnie wstawianych bloków będą wyświetlane w oknie dialogowym, czy w linii poleceń.

Polecenie: ATTDIA

Miejsce zapamiętania: Rejestr systemowy

Wartość domyślna: 0

Typ zmiennej: Liczba naturalna

 

Możliwe wartości zmiennej:

"0" - informacje będziemy wprowadzać w linii poleceń,

"1" - informacje będziemy wprowadzać w oknie dialogowym.

 

ATTMODE

Zmienna systemowa odpowiada za sposób wyświetlania atrybutów.

 

Typ zmiennej: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG 

Wartość domyślna: 1

 

Możliwe wartości zmiennej:

 • "0" - Wszystkie atrybuty są wyłączone.
 • "1" - Tryb domyślny, normalny. Atrybuty widoczne są widoczne, a niewidocznie nie są wyświetlane. 
 • "2" - Wszystkie atrybuty są widoczne (włącznie z tymi, które są ustawione jako niewidoczne).

 

Sposób działania funkcji pokazano na filmie poniżej:

 

ATTREQ

Zmienna definiuje czy podczas wstawiania bloku ZWCAD będzie pytał o wartości atrybutów lub czy przyjmie domyślnie ustawione.

 

Typ zmiennej: Liczba naturalna

Miejsce zapisu: W rejestrze

Wartość domyślna: 1

 

Możliwe wartości zmiennej:

"0" - Program nie będzie pytał o wartości atrybutów, zostaną wstawione wartości domyślne.

"1" - Włącza zapytania zgodnie z ustawieniami przy tworzeniu atrybutu ATTDEF

 

 

AUDITCTL

Zmienna systemowa określa czy przy wywołaniu polecenia AUDIT tworzony jest dodatkowy plik raportu z rozszerzeniem .ADT.

 

Typ zmiennej: Liczba naturalna

Miejsce zapisu: W rejestrze

Wartość domyślna: 0

 

Dopuszczalne wartości zmiennej:

 • "0" - Plik z rozszerzeniem ADT nie jest zapisywana.
 • "1" - Plik z rozszerzeniem .ADT zostanie utworzony.

 

BACKGROUNDPLOT

Zmienna określa czy drukowanie w tle jest włączone w trakcie drukowania i publikowania plików.

Domyślnie drukowanie w tle jest wyłączone a publikowanie w tle włączone.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Rejestr systemu

Domyślnie: 2

Możliwe wartości zmiennej:

Wartość Drukowanie w tle Publikowanie w tle
"0" Wyłączone Wyłączone
"1" Włączone Wyłączone
"2" Wyłączone Włączone
"3" Włączone Włączone

 

 

BACKZ

Zmienna zawiera wartość odsunięcia tylnej płaszczyzny tnącej od płaszczyzny celu w aktualnej rzutni. Jednostki wyświetlone są na podstawie jednostek określonych w rysunku.

(Tylko do odczytu)

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

By funkcja była w stanie określić wartość, wymagane jest włączenie polecenia VIEWMODE.  Odległość tylnej płaszczyzny tnącej od punktu kamery można określić przez odjęcie BACKZ od odległości kamera-cel

BACTIONCOLOR

Zmienna ustawia kolor tekstu akcji wykonanych w edytorze bloku. Prawidłowe wartości to "BYLAYER", "BYBLOCK" i liczby całkowite od 1 do 255.

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: Rejestr systemu

Domyślnie: 7

Prawidłowe wartości dla True Colors to ciąg pełnych liczb oddzielanych przez przecinki (od 1 do 255) i poprzedonych przez RGB. Ustawienie True Color powinno wprowadzać się w taki sposób:

RGB: 000,000,000

BCLOSE

Polecenie pozwala na wyjście z edytora bloków. Jeśli zmiany nie zostały zapisane, to zostaniemy poproszeni o decyzję czy zapisać zmiany w edytowanym bloku, czy też je odrzucić.

Polecenie działa tylko gdy jesteśmy w edytorze bloków (zobacz polecenie bedit).

BEDIT

Polecenie otwiera edytor bloków. W oknie edytora widoczny jest tylko modyfikowany blok.

BLIPMODE

Zmienna włącza lub wyłącza oznaczenie kliknięć na modelu rysunku. BLIPMODE to komenda jak i zmienna systemowa. Proszę użyć komendę SETVAR w pierwszej kolejności by uzyskać dostęp do tej zmiennej systemowej.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: 0

Wartość Ustawienia
Oznaczenie kliknięć jest wyłączone
1 Oznaczenie kliknięć jest włączone - pozostają znaczniki, jak na rysunku poniżej
BLKALIGN

Polecenie pozwalan na wyrównanie bloków w poziomie i w pionie.

Do wyrównania nie są używane punkty bazowe bloków, lecz najbardziej granice zewnętrzne bloków.

BLOCKEDITOR

Zmienna informuje czy aktywne okno to edytor bloków (zobacz edytor bloków - polecenie bedit).

BLOCKTESTWINDOW

Zmienna określa czy aktualnie "jesteśmy" w oknie testowym edytora bloków (zobacz polecenie BEDIT).

Wartość zmiennej:

 • "0" - okno testowe edytora bloków jest nieaktywne,
 • "1" - jesteśmy w oknie testowym edytora bloków.
Bloki dynamiczne

Bloki dynamiczne to obiekty, które mogą zawierać:

 • normalne obiekty rysunkowe, np linia, okrąg, wymiar,
 • atrybuty,
 • zdefiniowane funkcje, za pomocą których możemy wpływać również na wygląd bloku.

Bardzo popularne jest definiowanie w bloku dynamicznym różnych odmian jednego elementu. Przykładem może być śruba, gdzie możemy ustawić zarówno rodzaj gwintu jak i jej długość.

 

BSAVE

Zapisuje blok, który aktualnie jest otwarty w edytorze.

Polecenie działa tylko gdy jesteśmy w edytorze bloków (zobacz polecenie bedit).

BSAVEAS

Polecenie pozawala na zapis aktualnie edytowanego bloku pod nową nazwą.

Polecenie działa tylko gdy jesteśmy w edytorze bloków (zobacz polecenie bedit).

BTESTBLOCK

Otwiera nowe okno rysunku i wstawia tam blok, który mamy w edytorze. Możemy zobaczyć jak będzie zachowywał się blok w normalnym rysunku.

Edytor nie zostaje zamknięty.

Polecenie działa tylko gdy jesteśmy w edytorze bloków (zobacz polecenie bedit).

BTMARKDISPLAY

Zmienna steruje wyświetlaniem podziałki podczas zmiany wielkości bloków dynamicznych.
Podziałka musi być zdefiniowana w bloku dynamicznym, nie wszystkie bloki ją posiadają.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Rejestr systemu

Domyślnie: 0

 Tematy pokrewne: bloki dynamiczne

Wartość Ustawienie
"0" Ukrywa podziałkę
"1" Wyświetla podziałkę

 Na filmie poniżej pokazano edycję bloku przy obu wartościach zmiennej BTMARKDISPLAY

 

Budowa wymiaru

Na poniższym rysunku pokazaliśmy wymiar liniowy, oraz nazwaliśmy jego elemety składowe.

Wymiary są ważnym elementem rysunktu technicznego. W sposób jednoznaczny określają wielkość elementów na rysunku.

Narzędzia w ZWCAD pozwalają na wymiarowanie półautomatycznie - wartość tekstu wymiarowego jest odczytywana z rysunku.

Wartość tekstu wymiarowego może być przemnożona przez skalę wymiaru (Jednostki podstawowe)  ustawioną w stylu wymiarowania (Styl_wymiarowania).

Zobacz również Pasek ikon Wymiary

BWBLOCKAS

Polecenie pozawala na zapis aktualnie edytowanego bloku pod nową nazwą do osobnego pliku DWG.

Polecenie działa tylko gdy jesteśmy w edytorze bloków (zobacz polecenie bedit).

CDATE

Wyświetla aktualną datę i czas systemu.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: Nie zapisuje się

Domyślnie: Różnie

Godzina i data systemu wyświetlane są w następującym formacie:

20170103.153537

W pierwszej kolejności mamy rok, następnie miesiąc i dzień. W następnym ciągu godzine, minuty i sekundy. Z powżyszych liczb wynika, że jest to 3 stycznia 2017, godzina 15:35.

CECOLOR

Zmienna systemowa przydziela kolor dla nowych obiektów bez zmiany istniejących.

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: w pliku .DWG

Domyślnie: "BYLAYER"

Istnieje możliwość wpisania wartości od 1 do 255, "BYLAYER" i "BYBLOCK"

 

CELTSCALE

Zmienna zapisuje skalę rodzaju linii dla aktualnie wybranych obiektów. Pozwala również na ustawienie skali rodzaju linii dla nowych obiektów. (Zmienna działa względem ustawień polecenia LTSCALE)

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 1.0000

CELTYPE

Zmienna oznacza rodzaj linii nowych elementów. Możliwe rodzaje linii: "BYLATER", "BYBLOCK", lub każda inna zdefinowany i załadowany rodzaj linii.

Typ: Ciąg

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: "BYLATER"

CELWEIGHT

Zmienna odpowiedzialna jest za szerokość linii nowych obiektów. Dodatkowe prawdiłowe wartości w setnych milimetrach są następujące: 0,5,9,13,15,18,20,25,30,35,40,50,53,60,70,80,90,100,106,120,140,158, 200 i 211.

Ustawienie "DEFAULT" kontrolowane jest przez zmienną LWDEFAULT.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: -1

Wartość Ustawienie
-1 Szerokość linii jako "BYLAYER"
-2 Szerokość linii jako "BYBLOCK"
-3 Szerokość linii jako "DEFAULT"
Centrum projektanta

Narzędzie to przyśpiesza projektowanie poprzez szybki dostęp do danych projektowych utworzonych wcześniej.

Za pomocą Centrum Projektanta można łatwo wstawić do rysunku znajdujące się w innym rysunku dane takie jak bloki, odnośniki, style tekstu, warstwy itp.

Wstawianie bloków odbywa się bardzo sprawnie dzięki dzięki okienku podglądu bloków. 

Dsotępna jest również historia plików, oraz możliwość wyszukiwania.

Centrum danych może automatycznie znikać z ekranu, gdy nie jest używane, można także włączyć przezroczystość.

CHAMFERA

Zmienna odpowiada za pierwszą odległość fazowania metodą długość-długość.

Typ: Liczba rzeczywista

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.0000

Tematy powiązane: CHAMFERB

 

Na filmie poniżej pokazano fazowanie z ustawionymi zmiennymi CHAMFERACHAMFERB

CHAMFERB

Zmienna odpowiada za drugą odległość fazowania metodą długość-długość.

Typ: Liczba rzeczywista

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.5000

Tematy powiązane: CHAMFERA

Na filmie poniżej pokazano fazowanie z ustawionymi zmiennymi CHAMFERACHAMFERB

CHAMFERC

Zmienna odpowiada za odległość fazowania metodą długość-kąt.

Typ: Liczba rzeczywista

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.0000

Zmienne powiązane: CHAMFERD

Przykładowe fazowanie przy użyciu metody długość - kąt pokazano na filmie poniżej.

CHAMFERD

Zmienna odpowiada za kąt fazowania metodą długość-kąt.

Typ: Liczba rzeczywista

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.0000

Zmienne powiązane: CHAMFERD

Przykładowe fazowanie przy użyciu metody długość - kąt pokazano na filmie poniżej.

CHAMMODE

Zmienna określa czy fazowanie powinno być stworzone na podstawie dwóch odległości czy na podstawie kąta i odległości.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: Nie zapiswane

Domyślnie: 0

Wartość Ustawienia
"0" Wymaga podania dwóch odległości faz podczas wykonywania funkcji i wybrania trybu "odległość-odległość"
"1" Wymaga podania kąta podczas tworzenia fazowania i wybrania trybu "odległość-kąt"
CIRCLERAD

Zmienna pozwala na ustawienie promienia okręgu. Gdy wartość CIRCLERAD równa się 0, żaden okrąg nie będzie posiadał zdefiniowanej wartości promienia.

Wartość zmiennej CIRCLERAD zostanie wstawiona do średnicy okręgu podczas jego rysowania. Wtedy wystarczy ją zatwierdzić klawiszem ENTER lub PKM.

Typ: Liczba rzeczywista

Zapisano: Nie zapisywane

Domyślnie: 0.0000

CLAYER

Zmienna, która przechowuje nazwę aktualnej warstwy.

Typ: Ciąg

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: 0

 Po wydaniu polecenia można również wpisać nazwę warstwy, która ma być ustawiona jako aktualna.

Pokazano to na filmie poniżej.

 

CLEANSCREENSTATE

Zmienna, która informuje czy włączony jest tryb pełnoekranowy.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Zmienna tylko do odczytu.

Domyślnie: 0

Wartość Ustawienia
"0" Tryb pełnoekranowy jest wyłączony
"1" Tryb pełnoekranowy jest włączony

 

Tryb pełnoekranowy możemy włączyć lub wyłączyć poprzez:

 • wybranie skrótu klawiaturowego Ctrl+0 (jest to cyfra zero, a nie litera)
 • wybór ikony w prawym dolnym rogu, jak na obrazku poniżej. 
CLISTATE

Zmienna, która określa, czy wiersz poleceń jest włączony.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: Nie zapisywane (tylko do odczytu)

Domyślnie: 1

Wartość Ustawienia
''0" Linia poleceń jest włączona
"1" Linia poleceń jest wyłączona

 

CMDECHO

Za pomocą tej zmienniej, użytkownik może włączyć lub wyłączyć wyświetlanie komunikatów w linii poleceń przy uruchamianiu programów w AutoLISP.

Zmienna: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Nie zapisywania

Domyślnie: 1

 Tematy pokrewne: NOMUTT

Wartość Ustawienia
"0" Wyłączenie komunikatów
"1" Tryb normalnej pracy

 Na filmie poniżej pokazano uruchomienie skryptu AutoLISP z różnymi ustawieniami zmiennej CMDECHO.

CMLEADERSTYLE

Zmienna pozwala na ustawenie stylu odnośnika wieloliniowego.

Typ: Ciąg

Zapisano w: w pliku .DWG

Domyślnie: Standardowo

CMLJUST

Zmienna pozwala na ustawienie justowania multilinii.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: w pliku .DWG

Domyślnie: 0

Wartość Ustawienia
"0" Góra
"1" Środek
"2" Dół

 

 

CMLSCALE

Ustala skalę (szerokość) rysowanej multilinii. Szerokość multilinii jest dwa razy szersza niż zdefiniowany styl gdy współczynnik skali równa się 2.0. Zerowy współczynnik skali sprawia, że multilinia zmienia się w pojedynczą linie. Ujemny współczynniki skali zmienia kolejność lini odsunięcia, najmniejsza (wartość bezwzględna) ujemna wartość jest odsunięta na górę, gdy multilinia rysowana jest z lewej do prawej.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 1.0000 (angielskie) lub 20.0000 (metryczne)

 Multilinie z ustawionymi różnymi wasrtościami zmiennej CMLSCALE pokazano na rysunku poniżej.

CMLSTYLE

Zmienna określa aktualny styl multilinii. Polecenie pozwala również na zmianę aktualnego stylu, poprzez wpisanie jego nazwy i zatwierdzenie klawiszem ENTER.

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: "Standard"

Co to jest atrybut

Atrybuty do dodatkowe informacje, które możemy przypisywać do elementów graficznych.

Na przykład: tworzymy rysunek, na którym będzie umieszczonych kilkaset żarówek, o różnych mocach.

Pracując tradycyjnym sposobem, wstawilibyśmy do rysunku żarówki oraz wykonalibyśmy opis tekstowy za pomocą odnośnika.

Dzięki atrybutom możemy do symbolu żarówki dodać informację odnośnie jej mocy. Informacja ta wyświetli się automatycznie przy jej symbolu, oraz będziemy mogli łatwo policzyć ile żarówek danej mocy zostało umieszczonych na rysunku.

 

Atrybuty mogą być różnych rodzajów, np.:

 

Każdy atrybut składa się 3 elementów składowych:

 

Dla każdego atrybutu możemy zdefiniować:

 

Polecenia powiązane z atrybutami:

 • ATTDEF
 • ATTSYNC
 • edycja atrybutów.
COORDS

Zmienna pozwala na ustalenie częstotliwości aktualizacji współrzędnych bezwzględnych.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: 1

Pełny opis wartości zmiennej pokazano w tabeli poniżej.

 

COPYMODE

Zmienna pozwala na włączenie automatycznego powtarzania komendy KOPIUJ.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Brak

Domyślnie: 0

Wartość Ustawienia
"0" Automatycznie powtarza komendę KOPIUJ.
"1" KOPIUJ wykona jedną kopię.

 

 

CPLOTSTYLE

Możliwość odczytania aktualnego stylu wydruku.

Aktualny rysunek, w którym odbywa się praca jest ustawiony domyślnie w trybie zależnym od koloru.

Typ: Łańcuch

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: BYCOLOR

CPROFILE

Wyświetla nazwe aktualnego profilu. Więcej poleceń dotyczących aktualnego profili można znaleźć po wydaniu polecenia _OPTIONS i wybraniu zakładki "Profile".

Typ: Łańcuch

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: "Default"

CROSSINGAREACOLOR

Zmienna pozwala na zarządzanie kolorem tła okna wyboru przecinającego. Możliwe są do wyboru wartości całkowite od 1 do 255. Zmienna systemowa SELECTIONAREA musi być włączona by dało się zmienić kolor za pomocą CROSSINGAREACOLOR.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: 100

CTAB

Zmienna pozwala na odczytanie lub zmianę aktualnej karty modelu lub układu w rysunku.

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: Model

 

CTABLESTYLE

Zmienna informuje o nazwie aktualnego stylu tabeli, oraz pozwala na jego zmianę.

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: Standard

Zarządzać stylami tabeli możemy po wydaniu polecenia _tablestyle

 

CUILOAD

Polecenie pozawala na wczytanie pliku z zapisanym interfejscem użytkownika.

Dostępne formaty pokazano na rysunku poniżej.

Występowanie: ZWCAD 2018

Polecenia powiązane: CUIUNLOAD

UWAGA: Efekt działania polecenia jest zależny od zmiennej FILEDIA (jeśli zmienna jest ustawiona na 1 to pojawi się okno dialogowe takie samo, jak przy CUIUNLOAD)

CUIUNLOAD

Polecenie pozwala na rozładowanie interfejsu użytkownika o podanej nazwie.

Występowanie: ZWCAD 2018.

Polecenia powiązane: CUILOAD

UWAGA: Efekt działania polecenia jest zależny od zmiennej FILEDIA (jeśli zmienna jest ustawiona na 1 to pojawi się okno dialogowe takie samo, jak przy CUILOAD)

CURSORSIZE

Jest to zmienna systemowa, która pozwala na określenie wielkości krzyża nitkowego.

CURSORSIZE

Zmienna pozwala na zmiane wielkości kursora krzyża nitkowego w zależnosci do ekranu. Wartości dostępne 1-100. Każda wartość reprezentuje procent ekranu.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: 7

 

CUSTOMIZE

Polecenie pozwala na edycję konfiguracji skrótów klawiaturowych oraz pasków ikon.

Po wydaniu polecenia otworzy się okno konfiguracyjne.

Występowanie: ZWCAD 2018.

CVPORT

Zmienna pozwala ustawić numer identyifkacyjny aktualnej rzutni. By zmienić aktualną rzutnie należy spełnić następujące wymagania:

 1. Numer identyfikacyjny musi być aktywną rzutnią;
 2. Wykonywana funkcja nie blokuje ruchów kursora do danej rzutni;
 3. Tryb "Tablet" jest wyłączony.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 2

DATE

Wyświetla aktualną datę i czas systemowy.

UWAGA. Format daty i czasu wyświetlany jest według kalendarza juliańskiego.

Typ:  Rzeczywisty (Tylko do odczytu)

Miejsce zapisu: Brak

Domyślnie: Zgodnie z zegarem systemowym

Poniżej pokazano wynik polecenia DATE.

 

DBLCLKEDIT

Zmienna pozwala na włączenie lub wyłączenie okna edycji po podwójnym kliknięciu w polu rysunku na element np. tekst.

Istnieje możliwość wpisania On lub Off zamiast 1 lub 0 by zmienić ustawienie.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce Zapisu: W rejestrze

Domyślnie: 1

Wartość Ustawienia
"0" Wyłączone
"1" Włączone

 

DCTCUST

Zapisuje scieżkę i nazwę pliku niestandardowego słownika pisowni.

Typ: Ciąg

Miejsce Zapisu: W rejestrze

Domyślnie: " "

DCTMAIN

Zmienna pozwala na zmiane używanego słownika pisowni w programie. Istnieje możliwość wyboru następujących słowników pisowni, aczkolwiek wartość będzie tylko dostępna jeżeli język jest obsługiwany przez system operacyjny:

Wartość Ustawienia
enu Angielski (USA)
ena Angielski (Australia)
ens Angielski (Wielka Brytania ise)
enz Angielski (Wielka Brytania ize)
ca Kataloński
cs Czeski
da Duński
nl Niderlandzki (główny)
nls Niderlandzki (dodatkowy)
fi Fiński
fr Francuski (bez akcentowania wielkich liter)
fra Francuski (z akcentowaniem wielkich liter)
de Niemiecki (Sharfes s)
ded Niemiecki (Dopple s)
it Włoski
no Norweski (Bokmal)
non Norweski (Nynorsk)
pt Portugalski (Iberyjski)
ptb Portugalski (Brazylyjski)
ru Rosyjski (często io)
rui Rosyjski (rzadko io)
es Hiszpański (bez akcentowania wielkich liter)
esa Hiszpański (z akcentowaniem wielkich liter)
sv Szwedzki

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: Zależy od kraju

 

DELOBJ

Zmienna określa, czy źródłowe obiekty używane do utworzenia docelowych zostaną usunięte, czy pozostawione (np. konwersja na region).

DELOBJ

Zmienna pozwala na zatrzymanie lub usunięcie obiektów, które są używane do tworzenia innych obiektów z bazy danych rysunku.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 1

Wartość Ustawienia
Obiekty zatrzymane
1 Obiekty usunięte
DIMALT

Zmienna pozwala na włączenie lub wyłączenie wyświetlania jednostek dodatkowych podczas wymiarowania. Użytkownik może uzyskać więcej informacji ze zmiennych DIMALTD, DIMALTF, DIMALTTD, DIMALTTZ, DIMALTZ i DIMAPOST.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie:

Wartość Ustawienia
"0" Wyłącz dodatkowe jednostki
"1" Włącz dodatkowe jednostki
DIMALTD

Ustaw liczbę miejsc po przecinku użytych w dodatkowych jednostkach. Dostępne są wartości od 0-8. DIMALT musi mieć wartość 1 by dodatkowe jednostki zostały wyświetlone.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 2 (jednostki imperialne) lub 3 (jednostki metryczne)

Poniżej pokazano wymiary przy różnych wartościach zmiennej DIMALTD, przy włączonym wyświetlaniu jednostek dodatkowych DIMALT =1.

DIMALTF

Zmienna pozwala na określenie mnożnika jednostek dodatkowych. Jeżeli zmienna DIMALT jest ustawiona jako 1, DIMALTF mnoży wymiar liniowy przez współczynnik by stworzyć wartość w dodatkowymy systemie pomiaru. Początkowa wartość przedstawia liczbę milimetrów w calach. Domyślna wartość DIMALTF (25.4000) przedstawia liczbe milimetrów w cali.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 25.4000 (jednostki imperialne) lub 0.0394 (jednostki metryczne)

DIMALTRND

Zmienna zaokrągla wymiar dodatkowych jednostek.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.0000

DIMALTTD

Zmienna pozwala na kontrolowanie miejsc dziesiętnych dla wartości tolerancji wymiarów w jednostkach dodatkowych. Użytkownicy mogą zmienić daną wartość poprzez wpisanie DIMALTTD w pasku poleceń lub przez wpisanie nowej wartości. Dostępne wartości: 0-8.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 2 (jednostki imperialne) lub 3 (jednostki metryczne)

 

DIMALTTZ

Zmienna pozwala na pomijanie zer w wartościach tolerancji. DIMALTTZ jest używane do pomijania wiodących i kończących zer w dodatkowych jednostkach wymiarów dziesiętnych i do pomijania zer w stopach i calach.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie:

Wartość Ustawienia
Pomija zero stóp i zero cali
1 Zawiera zero stóp i zero cali
2 Pomija zero cali i zawiera zero stóp
3 Pomija zero stóp i zawiera zero cali
4 Pomija wiądoce zera
8 Pomija kończące zera
12 Pomija widoące i kończące zera
DIMALTU

Zmienna pozwala na określenie formatu tekstu jednostek dodatkowych. By zmienić format tekstu jednostek dodatkowych, wpisz DIMALTU w pasku poleceń i nadaj nową wartość zmiennej. Dostępne wartości: 1-8.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 2

Wartość Ustawienia
1 Naukowy
2 Dziesiętny
3 Inżynierski
4 Architektoniczny - ułamki
5 Ułamki zwykłe
6 Architektoniczny
7 Ułamkowy
8 Windows Desktop (format dziesiętny. Używane są ustawienia w panelu sterowania w celu określenia numeru grupowania symboli i separatrów dziesiętnych)
DIMAPOST

Zmienna określa prefix i suffix, który pojawia się w tekście wymiarowania jednostek dodatkowych. By wpisać tekst wymiarowania należy użyć nawiasów kwadratowych ([]). Każdy element tekstowy przed nawiasami uznawany jest jako prefix a po nawiasach suffix. Prefix i suffix nie wyświetlają się jeżeli DIMAPOST jest ustawiony jako ".". Na przykład, jeżeli DIMAPOST ustawiony jest jako ". []2", to wyświetlony będzie tylko suffix.

Typ: Ciąg

Zapisano: w pliku .DWG

Domyślnie: "" 

Poniżej pokazano wygląd wymiarów przy różnych wartościach zmiennej DIMAPOST, oraz zmiennej DIMALT = 1

DIMARCSYM

Zmienna pozwala na określenie położenia symbolu łuku w wymiarowaniu długości łuku.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: w pliku .DWG

Domyślnie:

Wartość Ustawienia
"0" Wyświetla symbol łuku przed tekstem wymiarowania
"1" Wyświetla symbol łuku nad tekstem wymiarowania
"2" Nie wyświetlaj symbolu łuku
DIMASO

Zmienna włącza lub wyłącza wymiarowanie zespolone. Jeśli jest ono włączone to wszystkie elementu wymiaru takie jak np. tekst wymiarowy, strzałki, linie tworzą jedną całość.

Zmienną można przestawić, niemniej od wersji ZWCAD 2017 kluczowe znaczenie ma zmienna DIMASSOC.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: w pliku .DWG

Domyślnie: 1

Wartość Ustawienia
"0" Wyłącza wymiarowanie zespolone
"1" Włącza wymiarowanie zespolone

 

Na filmie poniżej pokazano zachowanie wymiarów przy dwóch różnych ustawieniach zmiennych.

DIMASSOC

Zmienna pozwala na kontrolowanie zespolenia obiektów wymiarowania. Ustawienia DIMASSOC nie zapisują się w stylach wymiarowania.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: w pliku. DWG

Domyślnie: 2

Występowanie: Od ZWCAD 2017

 W tabeli poniżej pokazano różne wartości zmiennej wraz z opisem.

 

DIMASZ

Zmienna pozwala na ustalenie rozmiaru grot strzałek wymiarowania. Wielokrotność wymiaru grot strzałek określa czy tekst i linie wymiarowania mają się mieścić pomiędzy pomocniczymi liniami wymiarowymi. DIMASZ jest również używana do skalowania grot strzałek bloków jeżeli jest ustawione jako DIMBLK. DIMASZ nie ma żadnego efektu jeżeli DIMTSZ ma wartość inną niż zero.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: w pliku .DWG

Domyślnie: 0.1800 (brytyjski układ jednostek) lub 2.5000 (metryczny układ jednostek)

DIMATFIT

Jeżeli treść tekstu wymiarowego oraz strzałki nie zmieszczą się pomiędzy pomocniczymi liniami wymiarowymi to program bierze pod uwagę tę zmienną do określania sposobu ustawienia tekstu wymiarowego i strzałek.

DIMATFIT określa sposób, w jaki ułożony jest tekst i strzałki. Linia odniesienia jest dodana do wymiaru gdy DIMTMOVE jest ustawione na 1.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: w pliku .DWG

Domyślnie: 3

Wartość Ustawienia
Wstawia tekst i strzałki poza pomocniczymi liniami
1 Przesuwa strzałki w pierwszej kolejności, następnie tekst
2 Przesuwa tekst w pierwszej kolejności, następnie strzałki
3 Przesuwa tekst lub strzałki, w zależności od tego, co pasuje najlepiej
DIMBREAK

Polecenie pozwala na przerwanie linii wymiarowych na podstawie wskazanych punktów, lub wykorzystując przecinające obiekty.

Polecenie: DIMBREAK

Polecenie można również wybrać z pasków ikon Wymiar

 

Po wybraniu polecenia możemy wskazać jeden wymiar, lub kilka (skrót W). 

 

Opcje dostępne w poleceniu:

 • Automatycznie - wymiar zostanie przerwany automatycznie w miejscu przecięć z innymi obiektami,
 • ręCznie - wskazujemy punkty, pomiędzy którymi wymiar zostanie przerwany,
 • Usuń - usuwa wszystkie istniejące przerwania na zaznaczonych wymiarach.

 

DIMDEC

Zmienna pozwala na ustalenie wyświetlania ilości miejsc dziesiętnych dla podstawowych wymiarów. Dostępne wartości to liczby całkowite od 0 do 8. Format różni się w zależności od formatu jednostek wymiarów liniowych.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 4 (jednostki brytyjskie) lub 2 (jednostki metryczne)

 

DIMDLE

Zmienna pozwala na ustalenie odległości przedłużenia pomocniczej linii wymiarowania, która wychodzi poza linię wymiarową gdy zamiast strzałki wymiarowej ustawiona jest pochylona linia.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyslnie: 0.0000

 

DIMDLI

Zmienna pozwala na kontrolowanie odstępu pomiędzy liniami wymiarów podczas rysowania wymiarów bazowych. By uniknąć zakrycia linii wymiarów, każda linia wymiarowania jest odsunięta od poprzedniej. Ustawienia DIMDLI zostają zapisane w nowych wymiarach, nie w istniejących.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.3800 (jednostki brytyjskie) lub 3.7500 (jednostki metryczne)

 

DIMDSEP

Zmienna pozwala na ustawienie jednoznakowego separatora dziesiętnego, który jest używany do tworzenia wymiarów o jednostkach dziesiętnych.

Typ: Pojedynczy znak, przecinek lub kropka.

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: "," - przecinek

 

DIMEXE

Zmienna pozwala na ustalenie jak daleko linie pomocnicze wymiarów wychodzą poza linię wymiarową.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.1800 (jednostki brytyjskie) lub 1.2500 (jednostki metryczne)

 

DIMEXO

Zmienna pozwala na określenie dystansu odsunięcia linii pomocniczych od obiektów. Jeżeli odstęp powoduje nachodzenie na siebie linii i obiektów to można użyć myszy. Kliknięcie na róg linii pomocniczych sprawia, że nie stykają się one z obiektami.

Typ: Liczba rzeczywista

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.0625

 

 

DIMJOGLINE

Funkcja umożliwia dodanie lub usunięcie symbolu przerwania linii wymiarowej.

 

DIMSPACE

Pozwala na równomierne rozłożenie odległości pomiędzy liniami wymiarowymi.

Możemy manualnie określić odległości pomiędzy wymiarami, lub przyjąć wartości automatyczne.

DIMTEDIT

Polecenie pozwala na wyrównanie tekstu wymiarowego (lewa strona, środek, prawa strona), oraz obrót tekstu wymiarowego o wskazany kąt.

DISPSILH

Zmienna odpowiada za wyświetlanie konturów brył.

Aby zobaczyć efekty jej działania należy wykonać polecenie REGEN lub obrócić widok.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: w pliku .DWG

Domyślnie: 0

Kompatybilność: Od ZWCAD 2017 Pro SP3.

 

Wartość Ustawienia
"0" Wyświetlanie konturów jest wyłączone
"1" Wyświetlanie konturów jest włączone

Zobacz także: ISOLINES

 

Poniżej kilka przykładów wyglądu brył po zmianie zmiennej DISPSILH.

Dopasowanie

Dopasowanie tekstu wymiarowego oraz skala.

Dowolny punkt

Dowolny punkt możemy wskazać krzyżem nitkowym na ekranie roboczym programu.

DPI

Ogólnie mówiąc jednostka gęstości druku, ale także stosowana jako parametr rastrów.

DRAGMODE

Zmienna odpowiada za podgląd obiektów podczas wykonywania polecenia. W czasie rysowania lub zmieniania obiekt dopasowuje się do położenia kursora.

Zmienna miała duże znaczenie w przeszłości, ponieważ kiedyś podgląd obiektów bardzo obciążał komputer, co bardzo spowoalniało pracę. Przy obecnej mocy obliczeniowej komputerów praktycznie nie ma to znaczenia.

Zmienna posiada 3 opcje:

 • ON (Tak) - w przeszłości ustawienie na ON powodowało włączenie dynamicznego podglądu, ale aby zobaczyć podgląd należało wpisać DRAG, już po wydaniu polecenia. Obecnie opcja ON nie różni się od AUTO.
 • OFF (Nie) -podgląd dynamiczny jest wyłączony.
 • Auto (wartość domyślna) - Włącza dynamiczny podgląd operacji, kiedy to jest tylko możliwe.

 

drawingrecovery

Otwiera panel odzyskiwania plików zapasowych .bak i tymczasowych .zw$

DWG

Format zapisu rysunków CAD, który już wiele lat temu stał się standardem.

Dynamiczny UCS

Funkcja pozwala na łatwiejsze rysowanie na płaskich ścianach brył.

ZWCAD automatycznie dostosuje płaszczyznę rysowania do wybranej płaskiej powierzchni bryły.

Po najechaniu kursorem na płaską ścianę bryły 3D w trybie rysowania np. linii, okręgu, polilinii, itp. ściana zostaje podświetlona. Jeśli klikniemy to rozpoczniemy rysowanie w płaszczyźnie obiektu.

Po zakończonej operacji rysowania przywrócony zostanie automatycznie oryginalny układ UCS.

 

Długość_łuku

Wymiaruje długość łuku.

EATTEDIT

Polecenie otwierające edytor atrybutów do danego bloku z utworzonymi atrybutami.

EATTEXT

Pozwala na tworzenie zestawień bloków. Ułatwia operacje związane z generowaniem zestawień bloków poprzez funkcję Eksport atrybutów.

Edytor LISP

Środowisko programistyczne pozwalające na tworzenie programów w formacie LISP.

W ZWCAD środowisko programistycznie nie jest jeszcze dostępne, niemniej możemy uruchamiać takie programy.

Programy LISP są pisane zwykłym tekstem, do edycji wystarczy zwykły darmowy edytor z podświetlaniem składni - Notepad++

ELEVATION

Narzędzie pozwalające w prosty i łatwy sposób na rozmieszczenie kształtów figur płaskich w przestrzeni trójwymiarowej.

Ewolwenta

Ewolwenta, to krzywa wykreślana przez punkt leżący na prostej w wyniku przetaczania się bez poślizgu po obwodzie koła zasadniczego o promieniu r.

FILEDIA

Włącza/wyłącza wyświetlanie okien dialogowych otwierania/zapisu plików DWG.

FLATTEN

Rzutowanie obiektów na jedną płaszczyznę.

HELIX

Polecenie pozwala na narysowanie spirali.

Stworzony obiekt jest parametryczny, to znaczy, że w oknie właściwości możemy zmieniać wszystkie wymiary spirali.

Iloczyn logiczny

Iloczyn logiczny, czyli inaczej część wspólna. Pozostają tylko wspólne elementy.

IMAGEQUALITY

Określa jakość wyświetlania obrazu rastrowego.

Import_map_z_Google_Earth

Nowość w ZWCAD+ 2015. Narzędzie pozwalające na  bezpośrednie wstawianie map Google Earth do rysunku. Użytkownik ma możliwość zobaczenia projektowanego obiektu w rzeczywistych warunkach na mapie.

Inne_pozycje

Opcje dodatkowe - np. symbol długości łuku, kąt występu, stała długość przedłużonych linii.

Interfejs_

Program ZWCAD+ posiada wybór wyglądu interfejsu pomiędzy klasycznym a wstążkowym. 

Interfejs_klasyczny

Interfejs oparty na paskach ikon. Każdy pasek zawiera pakiet ikon. Paski te można dowolnie usytuować na ekranie programu. W oknie aplikacji można włączać jak i wyłączać zbędne paski.

Interfejs_wstążkowy

Interfejs zawierający narzędzia w sposób ściśle pogrupowany na konkretne zakładki. Jest on przejrzysty i estetyczny dla oka użytkownika. 

ISOLINES

Funkcja pozwalająca na określenie liczby widocznych krzywych tworzących kształt bryły 3D.

 

Jak zdefiniować atrybut

Atrybut definiujemy za pomocą polecenia ATTDEF.

 

Menu klasyczne: Rysuj --> Blok --> Zdefiniuj atrybut...

Wstążka: Wstaw --> Atrybuty --> Definiuj atrybuty...

Alias: ATT

 

Po wydaniu polecenia pojawi się okno dialogowe, w którym definiujemy atrybuty.

Jednostki dodatkowe

Dodatkowe jednostki wymiarów.

Jednostki_podstawowe

Podstawowy format wymiaru, oraz skalowanie wartości wymiaru.

Kalkulator

Kalkulator obsługuje podstawowe operacje arytmetyczne, naukowe i geometryczne, ale także możemy tworzyć i używać parametrów, przeliczać jednostki miary (konwersja jednostek) i obliczać wartości z ciągów znaków (łańcuchy tekstowe).

Klin

Narzędzie pozwalające utworzyć trójwymiarowy obiekt z nachylonej powierzchni ostrosłupa wzdłuż osi X.

Kodowanie_UTF-8

Nowość wprowadzona od ZWCAD+ 2015.

Jest systemem kodowania unicode, wykorzystującym od 8 do 32 bitów do zakodowania pojedynczego znaku, w pełni kompatybilnym z ASCII.

Kopiowanie

Kopiuje obiekty w określonej odległości i kierunku.

Kostka

Bryła tworzona z obiektu o kształcie prostokąta bądź też kwadratu.

LAYERP

 

Polecenie przywraca poprzedni stan warstw. Usuwane są zmiany, które zostały wprowadzone podczas ostatniej edycji.

Funkcję tą można wyłączyć poprzez zmianę zmiennej LAYERPMODE.

UWAGA!

Funkcja ta nie cofa takich operacji takich jak:

 • usunięcie warstwy,
 • dodanie nowej warstwy,
 • zmiana nazwy warstwy.

 

LAYERPMODE

Zmienna określa czy aktywna jest funkcja cofająca ostatnie zmiany w warstwach LAYERP

Liczba minut pomiędzy zapisem

Ustala odstęp czasowy pomiędzy zapisem automatycznym pliku rysunkowego. Opcja ta jest dostępna, jeżeli jest włączony Automatyczny zapis.

Liczba Poissona

Liczba Poissona charakteryzuje sprężystość materiału.

Linia

Linia to odcinek narysowany pomiędzy dwoma punktami. Pomimo, iż narzędzie rysowania linii pozwala na rysowanie ciągłe, to każda stworzona linia zostaje osobnym obiektem, w odróżnieniu np. od polilinii.

 

Linia poleceń

Okno tesktowe, w którym można wprowadzać polecenia, oraz wybierać opcje poleceń.

Linie_i_strzałki

Ustawienia wyglądu linii i strzałek wymiarów.

LOCKUI

Zmienna systemowa pozwalająca na blokowanie pasków narzędzi i okien.

 

Loft

Nowość w ZWCAD+ 2015. Narzędzie pozwalające na utworzenie modelu trójwymiarowego poprzez przeciągnięcie przez wybrane przekroje.

Lokalizacja punktu

W ZWCAD punkty możemy wskazywać na kilka sposbów - poprzez wspłrzędne względne, bezwzględne, wskazanie krzyżem nitkowym itp.

Lustro

Narzędzie pozwalające na utworzenie odbicia wybranych obiektów poprzez określenie osi odbicia.

Lustro_3D

Tworzy obraz lustrzany wybranych obiektów trójwymiarowych względem wybranej płaszczyzny lub poprzez jej nakreślenie.

LWEIGHT

Okno ustawień szerokości linii, pozwala na wybór jednostek pomiędzy calami a milimetrami oraz grubość linii.

Menedżer_odnośników_zewnętrznych

Nowość w ZWCAD+ 2015. Narzędzie pomagające na efektywne zarządzanie wszystkimi źródłami zewnętrznymi rysunku: rastrami, czcionkami i odnośnikami Xref.

MIRROR3D

Polecenie tworzy odbicie lustrzane wybranych obiektów względem płaszczyzny w przestrzeni.

Po wydaniu polecenia wskazujemy obiekty do odbicia, a następnie wskazujemy lub definiujemy płaszczyznę symetrii.

MIRRTEXT

Określa, czy podczas operacji tworzenia lustra tekst ma być również wyświetlony w lustrzanym odbiciu.

Moduł Younga

Moduł Younga to moduł sprężystości wzdłużnej.

Mówi nam o tym jak bardzo materiał się odkształca - im większa liczba tym mniejsze odkształcenie.

MVIEW

Polecenie służy do tworzenia rzutni oraz sterowania ustawieniami rzutni w przestrzeni papieru.

Działa ono tylko w przestrzeni papieru, wywołanie jej w przestrzeni modelu zakończy się błędem.

 

Nazwa atrybutu

Nazwa atrybutu to unikalna nazwa opisująca atrybut (atrybuty definiujemy za pomocą polecenia ATTDEF).

Nazwa atrybutu nie może zawierać spacji (w miarę możliwości lepiej unikać takżę polskich liter).

Jeśli potrzebujemy oddzielić wyrazy od siebie należy użyć podkreślenia.

Przykładowe poprawne nazwy atrybutu:

 • dwa_wyrazy,
 • rodzaj_zarowki,
 • predkosc_obrotowa_mocy_maksymalnej.

Jedna nazwa atrybutu może posiadać różne wartości atrybutu, np. atrybut o nazwie rodzaj_zarowki może posiadać np.:

 • LED,
 • świetlówki,
 • świetlówki kompaktowe,
 • żarówki tradycyjne,
 • promienniki podczerwieni.

Wartości atrybutu możemy zmienić w rysunku po wstawieniu bloku, ale możemy przy definicji atrybutu ustawić pole Wartości domyślnej atrybutu.

Obwiednia

Polecenie pozwala na utworzenie obwiedni w postaci polilinii lub regionu na podstawie istniejących obiektów.

Po wywołaniu polecenia otworzy się okno, w któym możemy wybrać czy obwiednia ma być utworzona poprzez wskazanie punktu wewnętrznego czy zaznaczenie obiektów.

Dodatkowo możemy zadecydować czy wewnętrzne obszary mają być uwzględniane w obwiedni.

Obwiednie przydają się przy tworzeniu brył 3D lub obliczeniach cech fizycznych.

 

Wywołanie polecenia:

Menu wstążkowe: Rysuj -> Obwiednia

Menu klasyczne: Rysuj -> Obwiednia

Linia poleceń: BOUNDARY

Alias: BPOLY 

 

 

Odległość_

Mierzy odległość oraz kąt pomiędzy dwoma wskazanymi punktami.

Odległość_wymiarów

Pozwala na określenie odległości pomiędzy liniami wymiarowymi istniejących wymiarów.

Odnośnik

Umożliwia wstawienie odnośnika z tekstem do obiektu.

OLEOPEN

Polecenie pozwala na edycję obiektu OLE osadzonego w rysunku.

Przed wydaniem polecenia należy wskazać jeden obiekt OLE.

Opcjonalnie można także kliknąć w ramkę obiektu OLE, aby przejść do edycji. Jeśli żaden obiekt nie był wybrany przed wykonaniem polecenia, to wyświetli się komunikat błędu: 

"Nie znaleziono obiektu OLE. Obiekt musi być wybrany przed wywołaniem polecenia OLEOPEN."

Edycja obiektu OLE wymaga otworzenia dodatkowego programu, tego, z którego pochodzi obiekt OLE.

 

Polecenie: _OLEOPEN

 

OLEQUALITY

Określa jakość drukowania obiektów OLE

OOPS

Polecenie pozwala na przywrócenie ostatnio usuniętych obiektów z rysunku.

Dzięki tej komendzie nie musimy cofać operacji na rysunku, szczególnie jeśli po usunięciu obiektów wykonaliśmy inne operacje.

Pokazano to na filmie poniżej.

Opcje

Okno dialogowe Opcje pozwala na dostosowanie ustawień programu według potrzeb Użytkownika.

Operacje logiczne

Zestaw narzedzi do sumowania, różnicy i części wspólnej.

Orbita_3D

Obraca widok elementów znajdujących się na ekranie programu w przestrzeni 3D. Obrót ten odbywa się poprzez przeciągnięcia przytrzymanego klawisza myszki w dowolne miejsce.

OSMODE

Zmienna określa, którw uchwyty będą używane przy szukaniu punktów charakterystycznych.

Typ: Wartość całkowita.

Miejsce zapisu:  W rejestrze

Wartość domyślna: 4133

 Wartość zmiennej dla poszczególnych uchytów zestawiono w tabeli poniżej.

 

Ostrosłup

Polecenie pozwala na narysowanie ostrosłupa foremnego o podstawie wielokąta foremnego.

Ostrosłu może posiadać wierzchołek górny, lub też może być ścięty (podstawa górna będzie wtedy również w kształcie wielokąta).

Otwieranie i zapisywanie

Zakładka znajdująca się w oknie Opcje, dzięki której Użytkownik może wybrać ustawienia dotyczące zapisywania oraz otwierania plików.

Panel właściwości

Pozwala na szybką edycję właściwości elementów.

Para sił

Para sił to dwie siły o równej wartości, równoległych liniach działania i przeciwnych zwrotach.

Parametry fizyczne

Oblicza parametry fizyczne (np. pole, obwód, masa, środek ciężkości, momenty bezwładności) wzkazanej bryły lub regionu.

Pasek ikon Baza

Pasek ikon zawiera narzędzia do wstawiania obiektów do ZWCAD (rastry, XRefy, obiekty OLE).
Pasek ikon baza

Pasek ikon Edycja brył

Zawiera zestaw narzędzi do edycji brył
Pasek ikon edycja brył

Pasek ikon Lokalizacja

Narzędzia służą do znajdywania punktów charakterystycznych obiektów (np. koniec, środek linii).

Lokalizacja Względem Obiektu

Pasek ikon Rysuj

Pasek ikon zawierający narzędzia do rysowania nowych obiektów.

Pasek rysuj

 

 

Pasek ikon Standardowy

Zawiera podstawowe narzędzia do otwierania i zamykania plików dwg, drukowania, widoku oraz włączania palet narzędzi.

Standardowe narzędzia

Pasek ikon Warstwy

Pasek ikon do zarządzania warstwami

Ikony warstwy

Pasek ikon Wymiary

Zawiera narzędzia do wymiarowania obiektów.

wymiarowanie

Pasek ikon Zapytania

Zawiera narzędzia do obliczania odległości, parametrów fizycznych, współrzędnych punktów.
pasek ikon zapytania

Pasek_ikon_Bryły

Pasek ikon pozwalający na utorzenie brył różnymi sposobami dobranymi według potrzeb użytkownika.

Pasek ikon Bryły

Pasek_ikon_Cieniuj

Narzędzia pozwalające na ustawienie formy_wyświetlania obiektów na rysunku.

Pasek ikon Cieniuj

Pasek_ikon_ET:Blok

Szybkie narzędzia dodatkowe odpowiadające za parametry bloku. 

Pasek ikon ET Blok

Pasek_ikon_ET:Narzędzia

Pasek ikon wzbogacający program o dodatkowe narzędzia.

Pasek ikon ET Narzędzia

Pasek_ikon_ET:Tekst

Szybkie narzędzia pozwalające edytować tekst utworzonego w pliku.

Pasek ikon ET Tekst

Pasek_ikon_ET:Warstwa

Pasek ikon zawierający szybkie narzędzia dotyczące warstw.

Pasek ikon ET Warstwa

Pasek_ikon_ET:Wymiar

Szybkie narzędzia umożliwiające import/eksport stylów wymiarowania jak i posiadające możliwość ustawienia parametrów wymiarowania.

Pasek ikon ET Wymiar

Pasek_ikon_ET:Zmień

Szybkie narzędzia wspomagające pasek ikon zmień.

Pasek ikon ET Zmień

Pasek_ikon_LUW

Opcje dotyczące Lokalnego Układu Współrzędnych.

pasek ikon LUW

Pasek_ikon_LUW_Ii

Narzędzia pozwalające na ustawienie Lokalnego Układu Współrzędnych.

Pasek ikon LUW Ii

Pasek_ikon_Odniesienie

Pasek ikon zawierający narzędzia oerujące odnośnikiem.

Pasek ikon Odniesienie

Pasek_ikon_Orbita_3D

Narzędzia wpomagające obr\ot widoku 3D.

Pasek ikon Orbita 3D

Pasek_ikon_Porządek_rysowania

Narzedzia pozwalające na ustalenie położenia obiektu względem innego.

Pasek ikon Porządek Rysowania

Pasek_ikon_Powierzchnie

Posiada narzędzia do tworzenia powierzchni trójwymiarowych jak i płaskich poprzez odpowiedni wybór polecenia.

Pasek ikon Powierzchnie

Pasek_ikon_RefEdit

Narzędzia pozwalające na edycję bloków oraz ich dodanie lub usunięcie z edytowanego bloku.

Pasek ikon Odnedyc

Pasek_ikon_Rzutnie

Narzędzia służące do wyświetlania rzutni, przycinania oraz tworzenia rzutni.

Pasek ikon Rzutnie

Pasek_ikon_Smart_tools

Narzędzia pozwalające na ustawienia gestów myszy oraz posiada mozliwość zapisywania komentarzy głosowych w pliku DWG.

Pasek ikon Smart tools

Pasek_ikon_Style

Zawiera narzędzia służące do ustawień styli: tekstu, wymarowania, tabeli oraz multiodnośnika.

Pasek ikon Style

Pasek_ikon_Tekst

 Wstawia wybrany tekst, edytuje, sprawdza pisownię wybranych elementów.

Pasek ikon Tekst

Pasek_ikon_Układy

Pasek ikon zawierający narzędzia dodawania arkuszy, umożliwia wybór układu z szablonu z pliku oraz zawiera ustawienia strony jak i rzutni.

Pasek ikon Układy

Pasek_ikon_Widok

Pasek ikon zawierający narzędzia pozwalające na ustalenie punktu obserwacji. Pasek ikon Widok

Pasek_ikon_Wielolinia_odniesienia

Pasek ikon zawierający narzędzia dotyczące wielolinii odniesienia. Pozwalają na dodawanie, usuwanie czy też zmianę stylu wielolinii odniesienia.

Pasek ikon Wielolinia odniesienia

Pasek_ikon_Właściwości

Posiada narzędzia odpowiadające za właściwości obiektów.

Pasek ikon Właściwości

Pasek_ikon_Zmiana_Ii

Pozwala na edycję kreskowania, splajnu, tekstu jak i atrybutu.

Pasek ikon Zmiana Ii

Pasek_ikon_Zmień

Pasek ikon zawierający narzędzia dotyczące edycji obiektów.

Pasek ikon Zmień

Pasek_ikon_Zoom

Narzędzia wspomagające powiększanie/pomniejszanie wybranego obiektu, okna.

Pasek ikon Zoom

Pasek_ikon_Łuk

Opcje pozwalające na narysowanie łuku przy pomocy różnych parametrów.

Pasek ikon Łuk

Pasek_statusu

Pasek znajdujący się na dole ekranu programu. Zawiera funkcje wspomagające rysowanie, pokazuje współrzędne na rysunku.

pasek statusu

Paski_przewijania

Narzędzie wskazujące długość oraz aktualną pozycję bieżącego dokumentu. 

Po włączeniu znajduje się w obszarze rysunku pod postacią pionowego oraz poziomego paska przewijania znajdującego się w prawej stronie obszaru rysunku.

PICKADD

Określa czy nowo wybrane obiekty będą dodane do istniejącego zbioru wskazań, czy go zastąpią.

PICKFIRST

Zmienna PICKFIRST określa, czy można wybrać obiekty przed wyborem samej funkcji (np. Kopiowanie)..

piksel

Najmniejszy element obrazu rastrowego.

PLINEGEN

Zmienna określa sposób generowania linii na łamanym odcinku polilinii. Głównie ma to wpływ na wygląd narożników polilinii. Ma to znaczenie gdy rodzaj linii jest inny niż ciągły, np. linia kreskowa czy punktowa.

Wartość zmiennej można ustawić globalnie lub dla każdej polilinii osobno w pasku właściwości.

Wartość zmiennej PLINEGEN zapisywana jest w pliku DWG.

Dopuszcza się 2 wartości zmiennej:

 • "0" - każdy segment jest traktowany jak osobny odcinek, narożniki są generowane w taki sposób aby końce jednego segmentu miały równe długości,
 • "1" - cała polilinia wygląda tak jakby składała się z jednego segmantu, narożniki są generowane w taki sposób aby suma długości odcinków przyległych do wierzchołka była równa długości zwykłego odcinka bez załamań.

Przykład pokazaliśmy na rysunku poniżej.

 

Podpowiedź atrybutu

Jest to tekst jaki pojawi się w linii poleceń zachęcający do wpisania wartości atrybutu.

Podpowiedź możemy ustawić podczas definicji atrybutu.

UWAGA. Miejsce pojawienia się podpowiedzi zależy od zmiennej ATTDIA.

Podpowiedź może się wyświetlać w linii poleceń lub oknie dialogowym. 

 

Polilinia

Rysuje obiekt składający się z linii prostych i łuków, o zadanej grubości.

Powłoka

Tworzy skorupę danej bryły 3D.

Położenie atrybutu

Określa punkt położenia tekstu atrybutu.

Możemy wpisać jego współrzędne X, Y, Z lub wskazać na rysunku.

Poniżej na rysunku zaznaczono miejsce definicji współrzędnych. Okno uzyskujemy poprzez wydanie polecenia ATTDEF

 

Położenie tekstu atrybutu

Określa wyrównanie tekstu atrybutu - dostęp do tej opcji uzyskujemy za pomocą polecenia ATTDEF.

Tekst możemy wyrównać:

 • w poziomie,
 • w pionie,
 • wyrównać,
 • dopasować.

Każdy tekst posiada uchwyt. Jest to punkt charakterystyczny, który nie zmienia swojego położenia podczas edycji tekstu, zmiany rozmiaru i rodzaju czcionki, zmiany współczynnika szerokości.

Uchwyt jest widoczny po zaznaczeniu tekstu. Na rysunku poniżej pokazano tekst z uchwytem przed i po edycji.

 

Procentowy_przyrost_zapisu

Zmienna systemowa, która pozwala na określenie dopuszczalnej wielkości pustej przestrzeni w obszarze rysunku.

Promień_załamany

Narzędzie pozwala na określenie dowolnego punktu z którego zostanie wyprowadzony środek wymiaru promienia.

Przekręć

Narzędzie pozwalające utworzyć bryłę wokół wybranej osi.

Płat

Przecina bryłę dobraną płaszczyzną.

QCCLOSE

Polecenie zamyka kalkulator.

Zobacz również: QUICKCALC, QCSTATE

QCSTATE

Zmienna określa, czy okno kalkulatora jest zamknięte czy otwarte.

Wartości zmiennej:

 • "0" - okno kalkulatora jest zamknięte,
 • "1" - okno kalkulatora jest otwarte.

 

QTEXTMODE

Steruje sposobem wyświetlania tekstu - normalny tekst, lub uproszczony w postaci ramki.

Raster

W programach CAD nazwa raster oznacza grafikę rastrową. Polega ona na prezentacji obrazu za pomocą pikseli różnych kolorów. Piksele ustawia się obok siebie i tworzą one obraz.

REGEN

Regeneruje rysunek na bieżącej rzutni.

Region

Region to zamknięty płaski (2D) obszar posiadający pewne parametry fizyczne, np. środek ciężkości.
Region stanowi jedną całość (jest to jeden obiekt).
Oto przykładowe regiony:

Regiony

Rendering

Polecenie służy do tworzenia fotorealistycznych obrazów na podstawie grafiki 3D. Podczas renderingu brane pod uwagę są takie parametry jak: materiały, oświetlenie, odbicia, cienie, załamania światła, wpływ atmosfery itp.

Opisane poniżej funkcje dotyczą programów ZWCAD 2017 Pro i ZWCAD 2018 Pro.

Dla starszych wersji ZWCAD opis renderingu jest dostępny tutaj.

ROAMABLEROOTPREFIX

Pod tą zmienną jest zapisana ścieżka do katalogu, w którym są zapisane pliki konfiguracyjne użytkownika, jak np.: pliki konfiguracyjne drukarek, style wydruku, palety narzędzi itp.

 

Różnica logiczna

Od wskazanej bryły lub regionu odejmujemy inne elmenty.

Rysuj oś

Rysuje oś przez dwa zaznaczone punkty na warstwie określonej w ustawieniach.

 Rysuj oś

 

Ścinanie

Ścinaniem technologicznym nazywamy odkształcenie materiału spowodowane parą sił o bardzo małym ramieniu.

Sfera

Narzędzie pomagające stworzyć bryłę geometryczną jaką jest sfera.

Siatka

Opcja pozwalająca na wyświetlenie siatki punktów w oknie programu. Siatka ułatwia rysowanie w programie.

Skok_siatki

Tryb skoku pozwala na przemieszczanie się kursora/wskaźnika po zdefiniowanych węzłach. Siatka i skok siatki są to niezależne opcje, jednak skok często włączany jest razem z siatką.

Śledzenie_biegunowe

Śledzenie biegunowe jest funkcją, która wspomaga rysowanie pod zadanym kątem.

SLICE

Polecenie SLICE dzieli bryły wzdłuż zadanej płaszczyzny na części.

Po podziale możemy usunąć bryły znajdującej się po jednej, wybranej stronie płaszczyzny lub zachować wszystkie bryły.

Smart Voice

Polecenie pozwala na zapisywanie komentarzy głosowych w pliku DWG.

SMARTMOUSE

Narzędzie Smart Mouse występuje już od wersji ZWCAD+. Opcja ta jest systemem gestów kierujących zachowaniem programu.

SOLPROF

Polecenie pozwala na stworzenie rzutu brył 3D na płaszczyznę rzutni. Działa ono tylko w przestrzeni papieru, jeśli jesteśmy w rzutni.

Komenda może rozpoznać, które linie są widoczne, a które niewidoczne i umieści je na różnych warstwach.

Warstwy wodoczne mają w nazwie na początku symbole PV, natomiast niewidoczne PH.

Pokazano to na filmie poniżej. 

Splajn

Funkcja umożliwia narysowanie splajna przez punkty.

sslength

(sslength wybór)

Zwraca ilość wskazanych elementów

STARTUP

Zmienna STARTUP określa, czy przy tworzeniu nowego pliku ma być wyświetlone startowe okno dialogowe

STLWY

Od niedawna program ZWCAD+ może pochwalić się narzędziem do eksportu brył, do formatu STL.

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe przenoszą obciążenia od pojedynczych słupów.

Stożek

Narzędzie pomagające utworzyć bryłę jaką jest stożek.

Styl tekstu

Styl tekstu pozwala zdefiniować parametry napisów takie jak:

 • czcionka, 
 • wysokość liter,
 • pogrubienie,
 • pochylenie,
 • współczynnik szerokości tekstu,
 • kierunek pisania.

 

Dlaczego używamy stylów tekstu?

Dzięki stylom tekstu nie trzeba nadawać parametrów napisów do każdego tekstu osobno.

Wystarczy tylko zmienić styl tekstu i wszystkie napisy podążą za zmianami. Możemy także wybrane teksty przypisać do innego stylu tekstu.

 

Aby wywołać narzędzie konfiguracyjne do stylu tekstu należy:

Wstążka:  Narzędzia > Zarządzanie stylami > Styl

Menu klasyczne: Format > Styl wymiarowania

Linia poleceń: _style

Alias: ST

 

Style_wizualizacji

Narzędzia pozwalające na ustawienie formy wyświetlania obiektu poprzez jego zacienienie lub widok w formie modelu szkieletowego.

Styl_wymiarowania

Styl wymiarowania to zbiór ustawień odnośnie wymiarów np. kolor, wielkość, skala, dokładność.

Suma logiczna

Suma logiczna (alternatywa) jest prawdziwa, jeśli chociaż 1 człon składowy jest prawdziwy.

SuperHatch

Nowość w ZWCAD+ 2015. Polecenie pozwalające na kreskowanie przy pomocy rastrów, bloków czy też odnośników.

SWEEP - Przeciągnięcie

Nowość w ZWCAD+ 2015. Narzędzie wspomagające modelowanie 3D. Tworzy obiekt trójwymiarowy lub powierzchnię przez rozciągnięcie obiektu płaskiego po wybranej ścieżce.

Symbole i kody specjalne

Tworząc tekst (polecenie DTEXT, TEXT) możemy używać symboli specjalnych lub znaków formatujących.

W celu ich użycia wystarczy wpisać ustaloną sekwencję znaków. Kilka najpopularniejszych zamieszczamy poniżej.

 

# Opis Tekst do wpisania Wygląd symbolu
1 Symbol średnicy %%C
2 Symbol stopnia %%D
3 Nadkreślanie napisu %%O
4 Podkreślanie napisu %%U
5 Symbol plus i minus %%P
6 Symbol procenta %%%
Symbol o kodzie ASCII n %%n
Opis poniżej.

 

Litery greckie pokazane w tabeli zostały utworzone po wpisaniu ciągu znaków: %%920%%958%%968

 

Poniżej w tabeli zamieszczamy listę kodów ASCII dla małych i dużych liter greckich.

 

Szerokość_linii

Włączona opcja na pasku statusu pokazuje grubości linii na rysunku, wyłączona ustala grubość linii na standardową.

Szybki_wymiar

Narzędzie do grupowego wymiarowania obiektów.

Szyk

Tworzy kopie wybranych obiektów zgodnie ze wzorem.

Tekst_wymiarowy

Ustawienia tekstu wymiarowego - położenie, pozycja, kolor i czcionka.

TEXTTOFRONT

Polecenie pozwala na przeniesienie obiektów takich jak:

ponad inne obiekty, np. kreskowania, wypełnienia, rastry.

UWAGA. Teksty, wymiary, odnośniki zawarte w blokach lub XRefach nie są przenoszone.

 

Po wydaniu polecenia mamy do wyboru:

 • tekst - przeniesiony zostanie tylko tekst,
 • wymiary -  przeniesione zostaną wymiary,
 • odnośnik - przeniesione zostaną odnośniki,
 • wszystko - wszystkie powyższe elementy zostaną przeniesione.

 

 

TIME

Po wydaniu tego polecenia program wyświetli takie informacje, jak:

 • aktualny czas i datę,
 • datę i czas utworzenia rysunku,
 • datę i czas ostatniego zapisu,
 • całkowity czas edycji rysunku,
 • czas włączenia programu,
 • termin następnego autozapisu.
Tolerancja

Pozwala na utworzenia oznaczenia tolerancji geometrycznej.

Tolerancja splajna

Określa dokładność przechodzenia splajna przez punkty.

Tolerancje_wymiarów

Tolerancje tekstu wymiarowego.

toolbar

Polecenie pozwala na sterowanie wyświetlaniem (włączanie i wyłączenie) pasków ikon w ZWCAD.

Polecenie: _toolbar

Alias: TO

TORIENT

Funkcja pozwala na obrót obiektów typu:

 • tekst jednoliniowy,
 • tekst wieloliniowy,
 • atrybut bloku,

i ustawienie ich zgodnie z podanym bezwzględnym kątem lub w sposób zgodny z zasadami rysunku technicznego (tak aby tekst był czytelny).

Torus

Narzędzie tworzące bryłę zwaną torus. Jest to obiekt, który powstaje poprzez obrót okręgu wokół prostej leżącej na tej samej płaszczyźnie.

Tryb_orto

Opcja pozwalająca na tworzenie krzywych pionowych oraz poziomych. Tryb orto można włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie.

Uchwyty

Pozwalają na łatwiejsze odnalezienie punktu takiego jak np.: punkt symetrii, środek, prostopadłość.

Uchwyt_Centrum

Uchwyt pomagający wskazać środek okręgu, elipsy, łuku i łuku eliptycznego.

Uchwyt_koniec

Narzędzie służy do określenia dokładnego położenia końca obiektu.

Uchwyt_Kwadrant

Narzędzie pozwalające użytkownikowi na złapanie kwadrantów wybranego okręgu, elipsy łuku czy też łuku eliptycznego.

Uchwyt_środek

Narzędzie służy do określenia dokładnego położenia środka obiektu.

UCSDETECT

Zmienna systemowa, która decyduje czy funkcja dynamicznego UCS jest aktywna.

 

 

vernum

Podaje w wyniku datę utworzenia programu.

VISRETAIN

Określa, czy zmiany dotyczące: widoczności, koloru, typu i grubości linii xrefa będą zapisywane w nadrzędnym pliku.

 

 

Walec

Narzędzie pozwalające stworzyć bryłę geometryczną jaką jest walec.

Wektor

Wektor to wielkość mechaniczna, którą przedstawiamy za pomocą odcinka w przestrzeni lub na płaszczyźnie.

Wprowadzanie_dynamiczne

Opcja pozwalająca na wyświetlanie podpowiedzi podczas wpisywania polecenia na obszarze roboczym rysunku.

Współrzędne bezwzględne

Podajemy współrzędne X, Y, Z punktu względem początku układu współrzędnych.

Współrzędne względne

Współrzędne względem ostatniego obiektu.

Wstawienie rastra

Zobacz opis jak wstawić rastra do ZWCAD.

Wyciągnij

Polecenie pozwalające na wyciągnięcie wybranego obiektu wzdłuż wybranej ścieżki lub poprzez podaną wartość wysokości wyciągnięcia.

Wyczyść_ekran

Opcja pozwalająca na bardziej przejrzystszy widok programu oraz projektu w nim utworzonego. Po wybraniu opcji narzędzia programu zostaną schowane, ale można je rozwinąć. Okno otwiera się na całą szerokość ekranu. 

Wykrywanie wysp

Dostępne są 3 opcje_wykrywania wysp:

 • Co druga - każda granica obszar stanowi jakby przełącznik włączający lub wyłączający kreskowanie.
 • Zewnętrzna - kreskowany jest tylko zewnętrzny pas obszaru.
 • Ignoruj - zakreskowany zostanie cały obszar wewnętrzny.

 

Poszczególne przypadki opcji wykrywania wysp pokazano na rysunku poniżej:

 

 

Wymagania sprzętowe
Wymiarowanie_kąta

Narzędzie wymiaruje kąt pomiędzy elementami.

Wymiarowanie_współrzędnymi

Wymiarowanie odnośnikami, na któych program podaje odległość X lub Y od początku układu współrzędnych.

Wymiar_liniowy

Wstawia wymiar poprzez 2 punkty lub wskazanie obiektu.

Wymiar_od_bazy

Wstawia kolejne wymiary od bazy.

Wymiar_pochyły

Pozwala na pochylenie pomocniczych linii wymiarowych.

Wymiar_promienia

Pozwala na zwymiarowanie promienia łuku, okręgu lub polilinii.

Wymiar_przerwany

Wstawia symbol przerwania (zygazak) na linię tekstu wymiarowego.

Wymiar_równoległy

Tworzy wymiar liniowy równoległy do obiektu, lub do linii poprowadzonej przez wskazane punkty.

Wymiar_średnicy

Narzędzie pozwala na zwymiarowanie średnicy okręgu.

Wymiar_szeregowy

Wstawianie wymiarów szeregowych.

Zalety_uchytów

Dzięki uchytowi każdy narysowany obiekt będzie zaczynał się dokładnie od wybrnaego punktu.

 

Zapis bloku na dysk

Funkcja zapisuje na dysku nowy plik dwg o podanej nazwie zawierający wybrane obiekty.

Po zapisie na dysk wskazane elementy mogą być: pozostawione bez zmian, przekształcone na blok lub usunięte z rysunku.

Zapisz informacje o blokach i ich atrybutach do pliku csv

Zapisuje informacje o blokach i ich atrybutach do pliku CSV.

 

 

Zasłona

Polecenie pozwala na narysowanie obszaru, który przysłoni część rysunku (rastra).

Zasłona

Polecenie powoduje zasłonięcie zaznaczonego fragmentu rysunku.

Zasłone możemy narysować poprzez wskazywanie poszczególnych punktów lub przekształcić istniejącą polilinie.

Polecenie pozwala również na sterowanie widocznością ramek zasłon.

 

Wstążka: Rysuj --> Zasłona

Menu: Rysuj --> Zasłona

Linia poleceń: _WIPEOUT

 

zaslona na pasku

 

Znacznik_środka

Wstawia znacznik środka okręgu, lub łuku.

ZWCAD Classic

ZWCAD Classic to dobrze znany program CAD o klasycznym wyglądzie.

 

ZWCMDLINE

Zmienna systemowa odpowiadająca za wyświetlania podpowiedzi obok kursora.

zwcmdline