ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
.bak

Plik jest kopią zapasową pliku dwg.

Synonimy - kopia zapasowa dwg, plik bak
.dwt

Sposób przygotowania swojego szablonu pliku dwg.

Synonimy - Szablon plików,
.zw$

Plik automatycznego zapisu rysunku.

UWAGA: Proszę pamiętać, że automatyczny zapis nie zapisuje oryginalnego pliku DWG (tego, nad którym pracujemy).

Automatyczny zapis tworzy tylko dodatkowy plik w katalogu tymczasowym, z którego często udaje się odzyskać rysunek.

 

Synonimy - zw$, sv$, .sv$,
.zwimg

Format plików zoptymalizowanych rastrów.

Synonimy - Image Cache Batch Processor
3DFace

Rysuje powierzchnie w przestrzeni 3D.

Różne współrzędne Z dla każdego wierzchołka z osobna mogą być ustawiane w pasku właściwości.

Można tam również ustawić widoczność posczególnych krawędzi.

 

Po wywołaniu funkcji 3DFACE jesteśmy zapytani o podanie pierwszego i kolejnych punktów, aż do czwartego punktu.

Za każdym razem możemy wyłączyć wyświetlanie krawędzi powierzchni wybierając opcję N przed wskazaniem punktów.

Po kliknięciu czwartego punktu program kończy definicję jednej powierzchni, wskazując punkty dalej można utworzyć kolejne powierzchnie.

Jeśli wskażemy utworzoną w ten sposób powierzchnię, to w pasku właściwości będziemy mogli:

  • sterować widocznością krawędzi powierzchni,
  • ustawić różne współrzędne Z dla poszczególnych wierzchołków.

 

 Na poniższym filmie pokazano utworzenie dwóch powierzchni, oraz zmianę spółrzędnej Z dwóch wierzchołków.

 

ACADLSPASDOC

Zmienna określa czy plik zwcad.lsp będzie wczytywany osobno do każdego rysunku, czy tylko do pierwszego rysunku (podczas startu programu).

 

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Rejestr systemu

Domyślnie: 0

 

Możliwe wartości zmiennej:

"0" - Plik zwcad.lsp będzie wczytywany tylko do pierwszego rysunku,

"1" - Plik zwcad.lsp będzie wczytywany do każdego rysunku. 

 

ACISOUTVER

Zmienna systemowa określa wersję formatu pliku, do jakiego zostaną zapisane bryły ACIS za pomocą polecenia ACISOUT.

Dopuszczalne wartości: 15÷18, 20, 21, 30, 40, 50, 60, 70.

 

Typ zmiennej: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Wartość domyślna: 70

ADCCLOSE

Polecenie zamyka Centrum projektanta

ADCENTER

Polecenie pozwala na otwarcie Centrum projektanta.

 

ADCNAVIGATE

Polecenie pozwala na wczytanie do Centrum projektanta wskazanego rysunku lub folderu.

 

ADDSELECTED

Funkcja pozwala na rysowanie obiektów takiego samego typu jak wskazany obiekt źródłowy.

Nowo powstający obiekt będzie miał takie same cechy, np. kolor, warstwa, styl linii, szerokość, jak wskazany obiekt źródłowy.

Aby skorzystać z polecenia trzeba wczytać mały skrypt do pobrania poniżej.

 

AFLAGS

Określa wartość domyślną dla nowo tworzonych atrybutów powiązanych z blokiem.

Wartości te można ustawić również w oknie przy tworzeniu atrybutów ATTDEF. Wartość zmiennej nie ma wypływu na utworzone już atrybuty.

 

Typ zmiennej: Liczba naturalna

Miejsce zapisu: Wartość nie jest zapisywana

Domyślnie: 0

 

AIDIMFLIPARROW

Polecenie pozawala na "przerzucenie" strzałki na przeciwną stronę pomocniczej linii wymiarowej.

Działanie polecenia pokazano na filmie poniżej.

Występowanie: ZWCAD 2018

AIDIMPREC

Ustawia dokładność (liczbę miejsc po przecinku) wymiaru.

 

Typ zmiennej: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Plik .DWG

Domyślnie: 2 (dla systemu metrycznego), 4 (dla systemu calowego).

Zakres zmiennej: 0-6, gdzie wartość odpowiada liczbie miejsc po przecinku.

 

Wartość tę możemy szybko zmienić poprzez zaznaczenie wymiaru i przytrzymanie prawego klawisza myszki.

Z menu wybieramy dokładność, jak pokazano na rysunku poniżej (ta opcja zadziała tylko, jeśli w opcjach włączymy menu pod PKM).

AIDIMPREC

 

AIDIMTEXTMOVE

Zmienna decyduje po położeniu tekstu wymiarowego nad linią wymiarową.

Zmienna AIDIMTEXTMOVE posiada 3 możliwe stany, które pokazaliśmy w tabelce poniżej.

 

AIMLEADEREDITADD

Polecenie służy do dodawania odnośników do istniejącego odnośnika wieloliniowego.

Można je wykonać z linii poleceń, jak i z paska ikon Odnośnik wieloliniowy

dodaj odnośnik wieloliniowy 

AIMLEADEREDITREMOVE

Polecenie służy do usuwania odnośników do istniejącego odnośnika wieloliniowego.

Można je wykonać z linii poleceń, jak i z paska ikon Odnośnik wieloliniowy

usuniecie odnosnika 

Aktywna obwiednia kreskowania

Obwiednia kreskowania to automatyczna granica kreskowania, w której dostępne są uchwyty umożliwiające zmianę kształtu kreskowania.

Funkcja ta została wprowadzona w ZWCAD 2018 SP2.

Do tej pory jeśli usunęliśmy granicę kreskowania, to należało ją odtworzyć, aby zmienić kształt kreskowania. Obecnie nie ma już takiej potrzeby, uchwyty tworzą się automatycznie.

Synonimy - aktywną obwiednię kreskowania
Align

Polecenie pozwala na dopasowanie wskazanych obiektów do obiektu docelowego.

Wskazujemy parami punkty źródłowe i docelowe. Punty te zostaną nałożone na siebie.

Możemy podać parę dwóch punktów (przydatne na płaszczyźnie), jak i trzech (do dopasowania brył).

Po dopasowaniu obiekt można przeskalować lub nie (domyślnie nie jest ona skalowany).

Poniżej przedstawiono dopasowanie na płaszczyźnie jednego prostokąta do drugiego ze skalowaniem.

Synonimy - polecenie dopasuj,dopasuj
alignspace

Polecenie służy do dopasowania obiektów w rzutniach. Możemy dopasować kąt obrotu, skalę i położenie obiektów.

Wskazujemy 2 punkty na modelu oraz 2 punkty w przestrzeni papieru.

Polecenie _alignspace wprowadzono w ZWCAD 2020.

 

Na filmie poniżej pokazaliśmy działanie funkcji dopasowania obiektów w rzutni.

Synonimy - dopasowanie rzutni