ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych ZWCAD.

Szukaj w słownikach:
Zaczynające się od Zawierające DokładnieBrzmiące podobnie do

Dostępne słowniki:

Wyrażenie Definicja
.bak

Plik jest kopią zapasową pliku dwg.

.dwt

Sposób przygotowania swojego szablonu pliku dwg.

.zw$

Plik automatycznego zapisu rysunku.

.zwimg

Format plików zoptymalizowanych rastrów.

Align

Polecenie pozwala na dopasowanie wskazanych obiektów do obiektu docelowego.

Wskazujemy parami punkty źródłowe i docelowe. Punty te zostaną nałożone na siebie.

Możemy podać parę dwóch punktów (przydatne na płaszczyźnie), jak i trzech (do dopasowania brył).

Po dopasowaniu obiekt można przeskalować lub nie (domyślnie nie jest ona skalowany).

Poniżej przedstawiono dopasowanie na płaszczyźnie jednego prostokąta do drugiego ze skalowaniem.

APBOX

Zmienna określa czy ma być wyświetlany obszar przyciągania do uchwytów.

APERTURE

Definiuje odległość szukania punktów charakterystycznych od wskaźnika.

APPLOAD

Opcja pozwalająca wczytać aplikację do programu.

apv

Polecenie służy do dodawania dodatkowych wierzchołków do polilinii.

Wymaga wczytania odpowiedniego skryptu.

CURSORSIZE

Jest to zmienna systemowa, która pozwala na określenie wielkości krzyża nitkowego.

DELOBJ

Zmienna określa, czy źródłowe obiekty używane do utworzenia docelowych zostaną usunięte, czy pozostawione (np. konwersja na region).

DIMJOGLINE

Funkcja umożliwia dodanie lub usunięcie symbolu przerwania linii wymiarowej.

 

DIMSPACE

Pozwala na równomierne rozłożenie odległości pomiędzy liniami wymiarowymi.

Możemy manualnie określić odległości pomiędzy wymiarami, lub przyjąć wartości automatyczne.

DIMTEDIT

Polecenie pozwala na wyrównanie tekstu wymiarowego (lewa strona, środek, prawa strona), oraz obrót tekstu wymiarowego o wskazany kąt.

Dopasowanie

Dopasowanie tekstu wymiarowego oraz skala.

Dowolny punkt

Dowolny punkt możemy wskazać krzyżem nitkowym na ekranie roboczym programu.

DPI

Ogólnie mówiąc jednostka gęstości druku, ale także stosowana jako parametr rastrów.

drawingrecovery

Otwiera panel odzyskiwania plików zapasowych .bak i tymczasowych .zw$

DWG

Format zapisu rysunków CAD, który już wiele lat temu stał się standardem.

Długość_łuku

Wymiaruje długość łuku.

EATTEDIT

Polecenie otwierające edytor atrybutów do danego bloku z utworzonymi atrybutami.

EATTEXT

Pozwala na tworzenie zestawień bloków. Ułatwia operacje związane z generowaniem zestawień bloków poprzez funkcję Eksport atrybutów.

Edytor LISP

Środowisko programistyczne pozwalające na tworzenie programów w formacie LISP.

W ZWCAD środowisko programistycznie nie jest jeszcze dostępne, niemniej możemy uruchamiać takie programy.

Programy LISP są pisane zwykłym tekstem, do edycji wystarczy zwykły darmowy edytor z podświetlaniem składni - Notepad++

ELEVATION

Narzędzie pozwalające w prosty i łatwy sposób na rozmieszczenie kształtów figur płaskich w przestrzeni trójwymiarowej.

FILEDIA

Włącza/wyłącza wyświetlanie okien dialogowych otwierania/zapisu plików DWG.

FLATTEN

Rzutowanie obiektów na jedną płaszczyznę.

Iloczyn logiczny

Iloczyn logiczny, czyli inaczej część wspólna. Pozostają tylko wspólne elementy.

IMAGEQUALITY

Określa jakość wyświetlania obrazu rastrowego.

Import_map_z_Google_Earth

Nowość w ZWCAD+ 2015. Narzędzie pozwalające na  bezpośrednie wstawianie map Google Earth do rysunku. Użytkownik ma możliwość zobaczenia projektowanego obiektu w rzeczywistych warunkach na mapie.

Inne_pozycje

Opcje dodatkowe - np. symbol długości łuku, kąt występu, stała długość przedłużonych linii.

Interfejs_

Program ZWCAD+ posiada wybór wyglądu interfejsu pomiędzy klasycznym a wstążkowym. 

Interfejs_klasyczny

Interfejs oparty na paskach ikon. Każdy pasek zawiera pakiet ikon. Paski te można dowolnie usytuować na ekranie programu. W oknie aplikacji można włączać jak i wyłączać zbędne paski.

Interfejs_wstążkowy

Interfejs zawierający narzędzia w sposób ściśle pogrupowany na konkretne zakładki. Jest on przejrzysty i estetyczny dla oka użytkownika. 

ISOLINES

Funkcja pozwalająca na określenie liczby widocznych krzywych tworzących kształt bryły 3D.

Jednostki dodatkowe

Dodatkowe jednostki wymiarów.

Jednostki_podstawowe

Podstawowy format wymiaru, oraz skalowanie wartości wymiaru.

Klin

Narzędzie pozwalające utworzyć trójwymiarowy obiekt z nachylonej powierzchni ostrosłupa wzdłuż osi X.

Kodowanie_UTF-8

Nowość wprowadzona od ZWCAD+ 2015.

Jest systemem kodowania unicode, wykorzystującym od 8 do 32 bitów do zakodowania pojedynczego znaku, w pełni kompatybilnym z ASCII.

Kopiowanie

Kopiuje obiekty w określonej odległości i kierunku.

Kostka

Bryła tworzona z obiektu o kształcie prostokąta bądź też kwadratu.

Liczba minut pomiędzy zapisem

Ustala odstęp czasowy pomiędzy zapisem automatycznym pliku rysunkowego. Opcja ta jest dostępna, jeżeli jest włączony Automatyczny zapis.

Linia

Linia to odcinek narysowany pomiędzy dwoma punktami. Pomimo, iż narzędzie rysowania linii pozwala na rysowanie ciągłe, to każda stworzona linia zostaje osobnym obiektem, w odróżnieniu np. od polilinii.

 

Linia poleceń

Okno tesktowe, w którym można wprowadzać polecenia, oraz wybierać opcje poleceń.

Linie_i_strzałki

Ustawienia wyglądu linii i strzałek wymiarów.

LOCKUI

Zmienna systemowa pozwalająca na blokowanie pasków narzędzi i okien.

 

Loft

Nowość w ZWCAD+ 2015. Narzędzie pozwalające na utworzenie modelu trójwymiarowego poprzez przeciągnięcie przez wybrane przekroje.

Lokalizacja punktu

W ZWCAD punkty możemy wskazywać na kilka sposbów - poprzez wspłrzędne względne, bezwzględne, wskazanie krzyżem nitkowym itp.

Lustro

Narzędzie pozwalające na utworzenie odbicia wybranych obiektów poprzez określenie osi odbicia.

Lustro_3D

Tworzy obraz lustrzany wybranych obiektów trójwymiarowych względem wybranej płaszczyzny lub poprzez jej nakreślenie.

LWEIGHT

Okno ustawień szerokości linii, pozwala na wybór jednostek pomiędzy calami a milimetrami oraz grubość linii.

Menedżer_odnośników_zewnętrznych

Nowość w ZWCAD+ 2015. Narzędzie pomagające na efektywne zarządzanie wszystkimi źródłami zewnętrznymi rysunku: rastrami, czcionkami i odnośnikami Xref.

MIRRTEXT

Określa, czy podczas operacji tworzenia lustra tekst ma być również wyświetlony w lustrzanym odbiciu.

Odległość_

Mierzy odległość oraz kąt pomiędzy dwoma wskazanymi punktami.

Odległość_wymiarów

Pozwala na określenie odległości pomiędzy liniami wymiarowymi istniejących wymiarów.

Odnośnik

Umożliwia wstawienie odnośnika z tekstem do obiektu.

OLEQUALITY

Określa jakość drukowania obiektów OLE

Opcje

Okno dialogowe Opcje pozwala na dostosowanie ustawień programu według potrzeb Użytkownika.

Operacje logiczne

Zestaw narzedzi do sumowania, różnicy i części wspólnej.

Orbita_3D

Obraca widok elementów znajdujących się na ekranie programu w przestrzeni 3D. Obrót ten odbywa się poprzez przeciągnięcia przytrzymanego klawisza myszki w dowolne miejsce.

Otwieranie i zapisywanie

Zakładka znajdująca się w oknie Opcje, dzięki której Użytkownik może wybrać ustawienia dotyczące zapisywania oraz otwierania plików.

Panel właściwości

Pozwala na szybką edycję właściwości elementów.

Parametry fizyczne

Oblicza parametry fizyczne (np. pole, obwód, masa, środek ciężkości, momenty bezwładności) wzkazanej bryły lub regionu.

Pasek ikon Baza

Pasek ikon zawiera narzędzia do wstawiania obiektów do ZWCAD (rastry, XRefy, obiekty OLE).
Pasek ikon baza

Pasek ikon Edycja brył

Zawiera zestaw narzędzi do edycji brył
Pasek ikon edycja brył

Pasek ikon Lokalizacja

Narzędzia służą do znajdywania punktów charakterystycznych obiektów (np. koniec, środek linii).

Lokalizacja Względem Obiektu

Pasek ikon Rysuj

Pasek ikon zawierający narzędzia do rysowania nowych obiektów.

Pasek rysuj

 

 

Pasek ikon Standardowy

Zawiera podstawowe narzędzia do otwierania i zamykania plików dwg, drukowania, widoku oraz włączania palet narzędzi.

Standardowe narzędzia

Pasek ikon Warstwy

Pasek ikon do zarządzania warstwami

Ikony warstwy

Pasek ikon Wymiary

Zawiera narzędzia do wymiarowania obiektów.

wymiarowanie

Pasek ikon Zapytania

Zawiera narzędzia do obliczania odległości, parametrów fizycznych, współrzędnych punktów.
pasek ikon zapytania

Pasek_ikon_Bryły

Pasek ikon pozwalający na utorzenie brył różnymi sposobami dobranymi według potrzeb użytkownika.

Pasek ikon Bryły

Pasek_ikon_Cieniuj

Narzędzia pozwalające na ustawienie formy_wyświetlania obiektów na rysunku.

Pasek ikon Cieniuj

Pasek_ikon_ET:Blok

Szybkie narzędzia dodatkowe odpowiadające za parametry bloku. 

Pasek ikon ET Blok

Pasek_ikon_ET:Narzędzia

Pasek ikon wzbogacający program o dodatkowe narzędzia.

Pasek ikon ET Narzędzia

Pasek_ikon_ET:Tekst

Szybkie narzędzia pozwalające edytować tekst utworzonego w pliku.

Pasek ikon ET Tekst

Pasek_ikon_ET:Warstwa

Pasek ikon zawierający szybkie narzędzia dotyczące warstw.

Pasek ikon ET Warstwa

Pasek_ikon_ET:Wymiar

Szybkie narzędzia umożliwiające import/eksport stylów wymiarowania jak i posiadające możliwość ustawienia parametrów wymiarowania.

Pasek ikon ET Wymiar

Pasek_ikon_ET:Zmień

Szybkie narzędzia wspomagające pasek ikon zmień.

Pasek ikon ET Zmień

Pasek_ikon_LUW

Opcje dotyczące Lokalnego Układu Współrzędnych.

pasek ikon LUW

Pasek_ikon_LUW_Ii

Narzędzia pozwalające na ustawienie Lokalnego Układu Współrzędnych.

Pasek ikon LUW Ii

Pasek_ikon_Odniesienie

Pasek ikon zawierający narzędzia oerujące odnośnikiem.

Pasek ikon Odniesienie

Pasek_ikon_Orbita_3D

Narzędzia wpomagające obr\ot widoku 3D.

Pasek ikon Orbita 3D

Pasek_ikon_Porządek_rysowania

Narzedzia pozwalające na ustalenie położenia obiektu względem innego.

Pasek ikon Porządek Rysowania

Pasek_ikon_Powierzchnie

Posiada narzędzia do tworzenia powierzchni trójwymiarowych jak i płaskich poprzez odpowiedni wybór polecenia.

Pasek ikon Powierzchnie

Pasek_ikon_RefEdit

Narzędzia pozwalające na edycję bloków oraz ich dodanie lub usunięcie z edytowanego bloku.

Pasek ikon Odnedyc

Pasek_ikon_Rzutnie

Narzędzia służące do wyświetlania rzutni, przycinania oraz tworzenia rzutni.

Pasek ikon Rzutnie

Pasek_ikon_Smart_tools

Narzędzia pozwalające na ustawienia gestów myszy oraz posiada mozliwość zapisywania komentarzy głosowych w pliku DWG.

Pasek ikon Smart tools

Pasek_ikon_Style

Zawiera narzędzia służące do ustawień styli: tekstu, wymarowania, tabeli oraz multiodnośnika.

Pasek ikon Style

Pasek_ikon_Tekst

 Wstawia wybrany tekst, edytuje, sprawdza pisownię wybranych elementów.

Pasek ikon Tekst

Pasek_ikon_Układy

Pasek ikon zawierający narzędzia dodawania arkuszy, umożliwia wybór układu z szablonu z pliku oraz zawiera ustawienia strony jak i rzutni.

Pasek ikon Układy

Pasek_ikon_Widok

Pasek ikon zawierający narzędzia pozwalające na ustalenie punktu obserwacji. Pasek ikon Widok

Pasek_ikon_Wielolinia_odniesienia

Pasek ikon zawierający narzędzia dotyczące wielolinii odniesienia. Pozwalają na dodawanie, usuwanie czy też zmianę stylu wielolinii odniesienia.

Pasek ikon Wielolinia odniesienia

Pasek_ikon_Właściwości

Posiada narzędzia odpowiadające za właściwości obiektów.

Pasek ikon Właściwości

Pasek_ikon_Zmiana_Ii

Pozwala na edycję kreskowania, splajnu, tekstu jak i atrybutu.

Pasek ikon Zmiana Ii

Pasek_ikon_Zmień

Pasek ikon zawierający narzędzia dotyczące edycji obiektów.

Pasek ikon Zmień

Pasek_ikon_Zoom

Narzędzia wspomagające powiększanie/pomniejszanie wybranego obiektu, okna.

Pasek ikon Zoom

Pasek_ikon_Łuk

Opcje pozwalające na narysowanie łuku przy pomocy różnych parametrów.

Pasek ikon Łuk

Pasek_statusu

Pasek znajdujący się na dole ekranu programu. Zawiera funkcje wspomagające rysowanie, pokazuje współrzędne na rysunku.

pasek statusu

Paski_przewijania

Narzędzie wskazujące długość oraz aktualną pozycję bieżącego dokumentu. 

Po włączeniu znajduje się w obszarze rysunku pod postacią pionowego oraz poziomego paska przewijania znajdującego się w prawej stronie obszaru rysunku.

PICKADD

Określa czy nowo wybrane obiekty będą dodane do istniejącego zbioru wskazań, czy go zastąpią.

PICKFIRST

Zmienna PICKFIRST określa, czy można wybrać obiekty przed wyborem samej funkcji (np. Kopiowanie)..

piksel

Najmniejszy element obrazu rastrowego.

Polilinia

Rysuje obiekt składający się z linii prostych i łuków, o zadanej grubości.

Powłoka

Tworzy skorupę danej bryły 3D.

Procentowy_przyrost_zapisu

Zmienna systemowa, która pozwala na określenie dopuszczalnej wielkości pustej przestrzeni w obszarze rysunku.

Promień_załamany

Narzędzie pozwala na określenie dowolnego punktu z którego zostanie wyprowadzony środek wymiaru promienia.

Przekręć

Narzędzie pozwalające utworzyć bryłę wokół wybranej osi.

Płat

Przecina bryłę dobraną płaszczyzną.

QTEXTMODE

Steruje sposobem wyświetlania tekstu - normalny tekst, lub uproszczony w postaci ramki.

Raster

W programach CAD nazwa raster oznacza grafikę rastrową. Polega ona na prezentacji obrazu za pomocą pikseli różnych kolorów. Piksele ustawia się obok siebie i tworzą one obraz.

REGEN

Regeneruje rysunek na bieżącej rzutni.

Region

Region to zamknięty płaski (2D) obszar posiadający pewne parametry fizyczne, np. środek ciężkości.
Region stanowi jedną całość (jest to jeden obiekt).
Oto przykładowe regiony:

Regiony

ROAMABLEROOTPREFIX

Pod tą zmienną jest zapisana ścieżka do katalogu, w którym są zapisane pliki konfiguracyjne użytkownika, jak np.: pliki konfiguracyjne drukarek, style wydruku, palety narzędzi itp.

 

Różnica logiczna

Od wskazanej bryły lub regionu odejmujemy inne elmenty.

Rysuj oś

Rysuje oś przez dwa zaznaczone punkty na warstwie określonej w ustawieniach.

 Rysuj oś

 

Sfera

Narzędzie pomagające stworzyć bryłę geometryczną jaką jest sfera.

Siatka

Opcja pozwalająca na wyświetlenie siatki punktów w oknie programu. Siatka ułatwia rysowanie w programie.

Skok_siatki

Tryb skoku pozwala na przemieszczanie się kursora/wskaźnika po zdefiniowanych węzłach. Siatka i skok siatki są to niezależne opcje, jednak skok często włączany jest razem z siatką.

Śledzenie_biegunowe

Śledzenie biegunowe jest funkcją, która wspomaga rysowanie pod zadanym kątem.

Smart Voice

Polecenie pozwala na zapisywanie komentarzy głosowych w pliku DWG.

SMARTMOUSE

Narzędzie Smart Mouse występuje już od wersji ZWCAD+. Opcja ta jest systemem gestów kierujących zachowaniem programu.

Splajn

Funkcja umożliwia narysowanie splajna przez punkty.

sslength

(sslength wybór)

Zwraca ilość wskazanych elementów

STARTUP

Zmienna STARTUP określa, czy przy tworzeniu nowego pliku ma być wyświetlone startowe okno dialogowe

STLWY

Od niedawna program ZWCAD+ może pochwalić się narzędziem do eksportu brył, do formatu STL.

Stożek

Narzędzie pomagające utworzyć bryłę jaką jest stożek.

Style_wizualizacji

Narzędzia pozwalające na ustawienie formy wyświetlania obiektu poprzez jego zacienienie lub widok w formie modelu szkieletowego.

Styl_wymiarowania

Styl wymiarowania to zbiór ustawień odnośnie wymiarów np. kolor, wielkość, skala, dokładność.

Suma logiczna

Suma logiczna (alternatywa) jest prawdziwa, jeśli chociaż 1 człon składowy jest prawdziwy.

SuperHatch

Nowość w ZWCAD+ 2015. Polecenie pozwalające na kreskowanie przy pomocy rastrów, bloków czy też odnośników.

SWEEP - Przeciągnięcie

Nowość w ZWCAD+ 2015. Narzędzie wspomagające modelowanie 3D. Tworzy obiekt trójwymiarowy lub powierzchnię przez rozciągnięcie obiektu płaskiego po wybranej ścieżce.

Szerokość_linii

Włączona opcja na pasku statusu pokazuje grubości linii na rysunku, wyłączona ustala grubość linii na standardową.

Szybki_wymiar

Narzędzie do grupowego wymiarowania obiektów.

Szyk

Tworzy kopie wybranych obiektów zgodnie ze wzorem.

Tekst_wymiarowy

Ustawienia tekstu wymiarowego - położenie, pozycja, kolor i czcionka.

Tolerancja

Pozwala na utworzenia oznaczenia tolerancji geometrycznej.

Tolerancja splajna

Określa dokładność przechodzenia splajna przez punkty.

Tolerancje_wymiarów

Tolerancje tekstu wymiarowego.

Torus

Narzędzie tworzące bryłę zwaną torus. Jest to obiekt, który powstaje poprzez obrót okręgu wokół prostej leżącej na tej samej płaszczyźnie.

Tryb_orto

Opcja pozwalająca na tworzenie krzywych pionowych oraz poziomych. Tryb orto można włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie.

Uchwyty

Pozwalają na łatwiejsze odnalezienie punktu takiego jak np.: punkt symetrii, środek, prostopadłość.

Uchwyt_Centrum

Uchwyt pomagający wskazać środek okręgu, elipsy, łuku i łuku eliptycznego.

Uchwyt_koniec

Narzędzie służy do określenia dokładnego położenia końca obiektu.

Uchwyt_Kwadrant

Narzędzie pozwalające użytkownikowi na złapanie kwadrantów wybranego okręgu, elipsy łuku czy też łuku eliptycznego.

Uchwyt_środek

Narzędzie służy do określenia dokładnego położenia środka obiektu.

vernum

Podaje w wyniku datę utworzenia programu.

VISRETAIN

Określa, czy zmiany dotyczące: widoczności, koloru, typu i grubości linii xrefa będą zapisywane w nadrzędnym pliku.

 

 

Walec

Narzędzie pozwalające stworzyć bryłę geometryczną jaką jest walec.

Wprowadzanie_dynamiczne

Opcja pozwalająca na wyświetlanie podpowiedzi podczas wpisywania polecenia na obszarze roboczym rysunku.

Współrzędne bezwzględne

Podajemy współrzędne X, Y, Z punktu względem początku układu współrzędnych.

Współrzędne względne

Współrzędne względem ostatniego obiektu.

Wstawienie rastra

Zobacz opis jak wstawić rastra do ZWCAD.

Wyciągnij

Polecenie pozwalające na wyciągnięcie wybranego obiektu wzdłuż wybranej ścieżki lub poprzez podaną wartość wysokości wyciągnięcia.

Wyczyść_ekran

Opcja pozwalająca na bardziej przejrzystszy widok programu oraz projektu w nim utworzonego. Po wybraniu opcji narzędzia programu zostaną schowane, ale można je rozwinąć. Okno otwiera się na całą szerokość ekranu. 

Wymagania sprzętowe
Wymiarowanie_kąta

Narzędzie wymiaruje kąt pomiędzy elementami.

Wymiarowanie_współrzędnymi

Wymiarowanie odnośnikami, na któych program podaje odległość X lub Y od początku układu współrzędnych.

Wymiar_liniowy

Wstawia wymiar poprzez 2 punkty lub wskazanie obiektu.

Wymiar_od_bazy

Wstawia kolejne wymiary od bazy.

Wymiar_pochyły

Pozwala na pochylenie pomocniczych linii wymiarowych.

Wymiar_promienia

Pozwala na zwymiarowanie promienia łuku, okręgu lub polilinii.

Wymiar_przerwany

Wstawia symbol przerwania (zygazak) na linię tekstu wymiarowego.

Wymiar_równoległy

Tworzy wymiar liniowy równoległy do obiektu, lub do linii poprowadzonej przez wskazane punkty.

Wymiar_średnicy

Narzędzie pozwala na zwymiarowanie średnicy okręgu.

Wymiar_szeregowy

Wstawianie wymiarów szeregowych.

Zalety_uchytów

Dzięki uchytowi każdy narysowany obiekt będzie zaczynał się dokładnie od wybrnaego punktu.

 

Zapis bloku na dysk

Funkcja zapisuje na dysku nowy plik dwg o podanej nazwie zawierający wybrane obiekty.

Po zapisie na dysk wskazane elementy mogą być: pozostawione bez zmian, przekształcone na blok lub usunięte z rysunku.

Zapisz informacje o blokach i ich atrybutach do pliku csv

Zapisuje informacje o blokach i ich atrybutach do pliku CSV.

Zapisz informacje o blokach i ich atrybutach do pliku csv

 

Zasłona

Polecenie pozwala na narysowanie obszaru, który przysłoni część rysunku (rastra).

Znacznik_środka

Wstawia znacznik środka okręgu, lub łuku.

ZWCAD Classic

ZWCAD Classic to dobrze znany program CAD o klasycznym wyglądzie.

Bazuje na starszej wersji, ale jest wzbogacony o obsługę nowszych plików DWG.

ZWCMDLINE

Zmienna systemowa odpowiadająca za wyświetlania podpowiedzi obok kursora.

zwcmdline