ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Walec

Narzędzie pozwalające stworzyć bryłę geometryczną jaką jest walec.

Wektor

Wektor to wielkość mechaniczna, którą przedstawiamy za pomocą odcinka w przestrzeni lub na płaszczyźnie.

Widok perspektywy

Widok perspektywiczny jest bardziej zbliżony do sposobu widzenia człowieka, co powoduje, że jest bardziej naturalny.

Poniżej pokazaliśmy jak włączyć widok perspektywiczny w ZWCAD 2023 oraz ZWCAD 2024.

 

Synonimy - perspektywa
Wielobok

W ZWCAD możemy rysować wieloboki foremne. 

Dostępne są 3 sposoby rysowania:

 • wielobok wpisany w okrąg,
 • wielobok opisany na okręgu,
 • podanie długości jednego boku wieloboku.

Ilość boków zawiera się w zakresie od 3 (powstanie wtedy trójkąt równoboczny) do 1024 boków.

Powstały obiekt jest polilinią, możemy użyć więc polecenia do edycji polilinii EDPLIN, lub edytować za pomocą uchwytów (od ZWCAD 2019 SP1).

Poniżej na filmach pokazaliśmy sposoby rysowania wieloboku.

Synonimy - polygon
WIPEOUTFRAME

Zmienna służy do określania czy ramka zasłony ma być wyświetlana i drukowana.

Zmienna zapamiętywana jest w rysunku dwg. Domyślna wartość jest równa 1, co powoduje, że ramka zasłony będzie wyświetlana i drukowana.

 

Synonimy - ramka zasłony
Wprowadzanie dynamiczne

Wprowadzanie dynamiczne pozwala na łatwiejsze rysowanie, dzięki ułatwionemu wprowadzaniu wartości do programu.

Podczas rysowania lub edycji wyświetlają się etykiety, których zawartość możemy edytować.

Ilość etykiet zależy od wybranej funkcji, np. przy rysowaniu linii zostaniemy zapytani o długość oraz kąt.

Pomiędzy etykietami przełączamy się za pomocą klawisza TAB natomiast klawisz ENTER powoduje natychmiastowe narysowanie obiektu.

Funkcje wprowadzania dynamicznego możemy uaktywnić lub wyłączyć poprzez kalwisz F12, lub też na pasku statusu wybierając ikonę, jak poniżej

 wylaczenie wlaczenie wprowadzania dynamicznego

 

Wprowadzanie_dynamiczne

Opcja pozwalająca na wyświetlanie podpowiedzi podczas wpisywania polecenia na obszarze roboczym rysunku.

Wskaż punkt wewnętrzny

Po wskazaniu punktu leżącego wewnątrz zamkniętego obszaru program CAD automatycznie znajdzie granicę obszaru i ją podświetli.

 

 

Synonimy - Punkt wewnętrzny obwiedni
Współrzędne bezwzględne

Podajemy współrzędne X, Y, Z punktu względem początku układu współrzędnych.

Synonimy - współrzędnych bezwzględnych
Współrzędne bezwzględne

W starszych wersjach programu ZWCAD współrzędne bezwzględne miały pierwszeństwo nad względnymi. Jeśli wprowadziliśmy współrzędne np. 10,20 to oznaczało punkt o współrzędnych X=10, Y=20.

Aby wstawić punkt względem poprzedniego punktu trzeba było wprowadzić małpę "@" przed wartości liczbowe.

Obecnie symbol małpy jest dopisywany automatycznie i wpisywane współrzędne są traktowane jako względne.

Czy można przestawić ten sposób traktowania współrzędnych? Jak zmusić program aby potraktował wprowadzane współrzędne jako bezwzględne?

 

Synonimy - Jak przenieść obiekty do punktu 00?
Współrzędne względne

Współrzędne względem ostatniego obiektu.

Synonimy - współrzędnych względnych
Wstawienie rastra

Zobacz opis jak wstawić rastra do ZWCAD.

Wybór obiektów

W ZWCAD mamy dwa podstawowe możliwości wyboru obiektów:

 • przed wybraniem polecenia - w pierwszej kolejności wybieramy obiekty, a następnie wybieramy funkcje np. kopiuj,
 • po wyborze polecenia - wybieramy polecenie, a następnie jesteśmy proszeni o wybór obiektów.

Niezależnie od tego jakiego sposobu używamy sposób wybierania elementów możemy podzielić na:

 • wskazanie pojedynczego elementu na rysunku,
 • wybór oknem (zaznaczanie w prawo) - tylko elementy znajdujące się w całości w oknie,
 • wybór oknem (zaznaczanie w lewo)- elementy znajdujące się w całości w oknie oraz przecinające.

Aby odjąć obiekt od zbioru wskazań można wykonać zaznaczenie wraz z klawiszem SHIFT.

Wybór oknem omówiliśmy szczegółowo na rysunkach poniżej.

 

Wyciągnij

Polecenie pozwalające na wyciągnięcie wybranego obiektu wzdłuż wybranej ścieżki lub poprzez podaną wartość wysokości wyciągnięcia.

Wyczyść_ekran

Opcja pozwalająca na bardziej przejrzystszy widok programu oraz projektu w nim utworzonego. Po wybraniu opcji narzędzia programu zostaną schowane, ale można je rozwinąć. Okno otwiera się na całą szerokość ekranu. 

Wykrywanie wysp

Dostępne są 3 opcje_wykrywania wysp:

 • Co druga - każda granica obszar stanowi jakby przełącznik włączający lub wyłączający kreskowanie.
 • Zewnętrzna - kreskowany jest tylko zewnętrzny pas obszaru.
 • Ignoruj - zakreskowany zostanie cały obszar wewnętrzny.

 

Poszczególne przypadki opcji wykrywania wysp pokazano na rysunku poniżej:

 

 

Synonimy - Opcje_wykrywania wysp
Wymagania sprzętowe
Wymiarowanie_kąta

Narzędzie wymiaruje kąt pomiędzy elementami.

Synonimy - _dimangular
Wymiarowanie_współrzędnymi

Wymiarowanie odnośnikami, na któych program podaje odległość X lub Y od początku układu współrzędnych.

Synonimy - _dimordinate
Wymiar_liniowy

Wstawia wymiar poprzez 2 punkty lub wskazanie obiektu.

Synonimy - _dimlinear