ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
DATE

Wyświetla aktualną datę i czas systemowy.

UWAGA. Format daty i czasu wyświetlany jest według kalendarza juliańskiego.

Typ:  Rzeczywisty (Tylko do odczytu)

Miejsce zapisu: Brak

Domyślnie: Zgodnie z zegarem systemowym

Poniżej pokazano wynik polecenia DATE.

 

DBLCLKEDIT

Zmienna pozwala na włączenie lub wyłączenie okna edycji po podwójnym kliknięciu w polu rysunku na element np. tekst.

Istnieje możliwość wpisania On lub Off zamiast 1 lub 0 by zmienić ustawienie.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce Zapisu: W rejestrze

Domyślnie: 1

Wartość Ustawienia
"0" Wyłączone
"1" Włączone

 

DCTCUST

Zapisuje scieżkę i nazwę pliku niestandardowego słownika pisowni.

Typ: Ciąg

Miejsce Zapisu: W rejestrze

Domyślnie: " "

DCTMAIN

Zmienna pozwala na zmiane używanego słownika pisowni w programie. Istnieje możliwość wyboru następujących słowników pisowni, aczkolwiek wartość będzie tylko dostępna jeżeli język jest obsługiwany przez system operacyjny:

Wartość Ustawienia
enu Angielski (USA)
ena Angielski (Australia)
ens Angielski (Wielka Brytania ise)
enz Angielski (Wielka Brytania ize)
ca Kataloński
cs Czeski
da Duński
nl Niderlandzki (główny)
nls Niderlandzki (dodatkowy)
fi Fiński
fr Francuski (bez akcentowania wielkich liter)
fra Francuski (z akcentowaniem wielkich liter)
de Niemiecki (Sharfes s)
ded Niemiecki (Dopple s)
it Włoski
no Norweski (Bokmal)
non Norweski (Nynorsk)
pt Portugalski (Iberyjski)
ptb Portugalski (Brazylyjski)
ru Rosyjski (często io)
rui Rosyjski (rzadko io)
es Hiszpański (bez akcentowania wielkich liter)
esa Hiszpański (z akcentowaniem wielkich liter)
sv Szwedzki

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: Zależy od kraju

 

DELOBJ

Zmienna określa, czy źródłowe obiekty używane do utworzenia docelowych zostaną usunięte, czy pozostawione (np. konwersja na region).

DELOBJ

Zmienna pozwala na zatrzymanie lub usunięcie obiektów, które są używane do tworzenia innych obiektów z bazy danych rysunku.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 1

Wartość Ustawienia
Obiekty zatrzymane
1 Obiekty usunięte
DIMALT

Zmienna pozwala na włączenie lub wyłączenie wyświetlania jednostek dodatkowych podczas wymiarowania. Użytkownik może uzyskać więcej informacji ze zmiennych DIMALTD, DIMALTF, DIMALTTD, DIMALTTZ, DIMALTZ i DIMAPOST.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie:

Wartość Ustawienia
"0" Wyłącz dodatkowe jednostki
"1" Włącz dodatkowe jednostki
DIMALTD

Ustaw liczbę miejsc po przecinku użytych w dodatkowych jednostkach. Dostępne są wartości od 0-8. DIMALT musi mieć wartość 1 by dodatkowe jednostki zostały wyświetlone.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 2 (jednostki imperialne) lub 3 (jednostki metryczne)

Poniżej pokazano wymiary przy różnych wartościach zmiennej DIMALTD, przy włączonym wyświetlaniu jednostek dodatkowych DIMALT =1.

DIMALTF

Zmienna pozwala na określenie mnożnika jednostek dodatkowych. Jeżeli zmienna DIMALT jest ustawiona jako 1, DIMALTF mnoży wymiar liniowy przez współczynnik by stworzyć wartość w dodatkowymy systemie pomiaru. Początkowa wartość przedstawia liczbę milimetrów w calach. Domyślna wartość DIMALTF (25.4000) przedstawia liczbe milimetrów w cali.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 25.4000 (jednostki imperialne) lub 0.0394 (jednostki metryczne)

DIMALTRND

Zmienna zaokrągla wymiar dodatkowych jednostek.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.0000

DIMALTTD

Zmienna pozwala na kontrolowanie miejsc dziesiętnych dla wartości tolerancji wymiarów w jednostkach dodatkowych. Użytkownicy mogą zmienić daną wartość poprzez wpisanie DIMALTTD w pasku poleceń lub przez wpisanie nowej wartości. Dostępne wartości: 0-8.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 2 (jednostki imperialne) lub 3 (jednostki metryczne)

 

DIMALTTZ

Zmienna pozwala na pomijanie zer w wartościach tolerancji. DIMALTTZ jest używane do pomijania wiodących i kończących zer w dodatkowych jednostkach wymiarów dziesiętnych i do pomijania zer w stopach i calach.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie:

Wartość Ustawienia
Pomija zero stóp i zero cali
1 Zawiera zero stóp i zero cali
2 Pomija zero cali i zawiera zero stóp
3 Pomija zero stóp i zawiera zero cali
4 Pomija wiądoce zera
8 Pomija kończące zera
12 Pomija widoące i kończące zera
DIMALTU

Zmienna pozwala na określenie formatu tekstu jednostek dodatkowych. By zmienić format tekstu jednostek dodatkowych, wpisz DIMALTU w pasku poleceń i nadaj nową wartość zmiennej. Dostępne wartości: 1-8.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 2

Wartość Ustawienia
1 Naukowy
2 Dziesiętny
3 Inżynierski
4 Architektoniczny - ułamki
5 Ułamki zwykłe
6 Architektoniczny
7 Ułamkowy
8 Windows Desktop (format dziesiętny. Używane są ustawienia w panelu sterowania w celu określenia numeru grupowania symboli i separatrów dziesiętnych)
DIMAPOST

Zmienna określa prefix i suffix, który pojawia się w tekście wymiarowania jednostek dodatkowych. By wpisać tekst wymiarowania należy użyć nawiasów kwadratowych ([]). Każdy element tekstowy przed nawiasami uznawany jest jako prefix a po nawiasach suffix. Prefix i suffix nie wyświetlają się jeżeli DIMAPOST jest ustawiony jako ".". Na przykład, jeżeli DIMAPOST ustawiony jest jako ". []2", to wyświetlony będzie tylko suffix.

Typ: Ciąg

Zapisano: w pliku .DWG

Domyślnie: "" 

Poniżej pokazano wygląd wymiarów przy różnych wartościach zmiennej DIMAPOST, oraz zmiennej DIMALT = 1

DIMARCSYM

Zmienna pozwala na określenie położenia symbolu łuku w wymiarowaniu długości łuku.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: w pliku .DWG

Domyślnie:

Wartość Ustawienia
"0" Wyświetla symbol łuku przed tekstem wymiarowania
"1" Wyświetla symbol łuku nad tekstem wymiarowania
"2" Nie wyświetlaj symbolu łuku
DIMASO

Zmienna włącza lub wyłącza wymiarowanie zespolone. Jeśli jest ono włączone to wszystkie elementu wymiaru takie jak np. tekst wymiarowy, strzałki, linie tworzą jedną całość.

Zmienną można przestawić, niemniej od wersji ZWCAD 2017 kluczowe znaczenie ma zmienna DIMASSOC.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: w pliku .DWG

Domyślnie: 1

Wartość Ustawienia
"0" Wyłącza wymiarowanie zespolone
"1" Włącza wymiarowanie zespolone

 

Na filmie poniżej pokazano zachowanie wymiarów przy dwóch różnych ustawieniach zmiennych.

DIMASSOC

Zmienna pozwala na kontrolowanie zespolenia obiektów wymiarowania. Ustawienia DIMASSOC nie zapisują się w stylach wymiarowania.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: w pliku. DWG

Domyślnie: 2

Występowanie: Od ZWCAD 2017

 W tabeli poniżej pokazano różne wartości zmiennej wraz z opisem.

 

DIMASZ

Zmienna pozwala na ustalenie rozmiaru grot strzałek wymiarowania. Wielokrotność wymiaru grot strzałek określa czy tekst i linie wymiarowania mają się mieścić pomiędzy pomocniczymi liniami wymiarowymi. DIMASZ jest również używana do skalowania grot strzałek bloków jeżeli jest ustawione jako DIMBLK. DIMASZ nie ma żadnego efektu jeżeli DIMTSZ ma wartość inną niż zero.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: w pliku .DWG

Domyślnie: 0.1800 (brytyjski układ jednostek) lub 2.5000 (metryczny układ jednostek)

DIMATFIT

Jeżeli treść tekstu wymiarowego oraz strzałki nie zmieszczą się pomiędzy pomocniczymi liniami wymiarowymi to program bierze pod uwagę tę zmienną do określania sposobu ustawienia tekstu wymiarowego i strzałek.

DIMATFIT określa sposób, w jaki ułożony jest tekst i strzałki. Linia odniesienia jest dodana do wymiaru gdy DIMTMOVE jest ustawione na 1.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: w pliku .DWG

Domyślnie: 3

Wartość Ustawienia
Wstawia tekst i strzałki poza pomocniczymi liniami
1 Przesuwa strzałki w pierwszej kolejności, następnie tekst
2 Przesuwa tekst w pierwszej kolejności, następnie strzałki
3 Przesuwa tekst lub strzałki, w zależności od tego, co pasuje najlepiej
DIMBREAK

Polecenie pozwala na przerwanie linii wymiarowych na podstawie wskazanych punktów, lub wykorzystując przecinające obiekty.

Polecenie: DIMBREAK

Polecenie można również wybrać z pasków ikon Wymiar

 

Po wybraniu polecenia możemy wskazać jeden wymiar, lub kilka (skrót W). 

 

Opcje dostępne w poleceniu:

  • Automatycznie - wymiar zostanie przerwany automatycznie w miejscu przecięć z innymi obiektami,
  • ręCznie - wskazujemy punkty, pomiędzy którymi wymiar zostanie przerwany,
  • Usuń - usuwa wszystkie istniejące przerwania na zaznaczonych wymiarach.