ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Kalkulator

Kalkulator obsługuje podstawowe operacje arytmetyczne, naukowe i geometryczne, ale także możemy tworzyć i używać parametrów, przeliczać jednostki miary (konwersja jednostek) i obliczać wartości z ciągów znaków (łańcuchy tekstowe).

Synonimy - QUICKCALC
kierunek rysowania łuku polilinii

Od wersji ZWCAD 2019 SP1 możemy zmienić kierunek rysowania łuków w polilinii przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Ctrl.

Podczas rysowania możemy wielokrotnie używać tego klawisza przełączania rysowania.

Na rysunkach poniżej pokazaliśmy, jak wygląda rysowanie polilinii z użyciem i bez przycisku Ctrl.

 

Kilometraż

Kilometraż (Pikietaż) – określenie miejsca na drodze poprzez podanie odległości od jej początku najczęściej z dokładnością do 1 metra.

Odległości podajemy w km w formacie x+y, gdzie:

  • xliczba kilometrów od początku drogi rzeczywistego lub planowanego,
  • yliczba metrów liczona od ostatniego pełnego kilometra.

Kilometraż na drogach jest podawany na słupkach rozmieszczonych co 100 metrów. 

W projektach organizacji ruchu drogowego stosujemy kilometraż różnych elementów infrastruktury, np. kilometraż znaków.

W naszej nakładce ZWTraffic posiadamy narzędzia do:

 

Klin

Narzędzie pozwalające utworzyć trójwymiarowy obiekt z nachylonej powierzchni ostrosłupa wzdłuż osi X.

Kodowanie_UTF-8

Nowość wprowadzona od ZWCAD+ 2015.

Jest systemem kodowania unicode, wykorzystującym od 8 do 32 bitów do zakodowania pojedynczego znaku, w pełni kompatybilnym z ASCII.

Kolor podświetlenia

Zmienna SELECTIONEFFECTCOLOR odpowiada za kolor podświetlenia wybranych obiektów na rysunku.

Ustawienie tej zmiennej ma znaczenie tylko wtedy, gdy właczony jest specjalny sposób podświetlania - SELECTIONEFFECT ma wartość 1.

 

Synonimy - SELECTIONEFFECTCOLOR
Kopiowanie

Kopiuje obiekty w określonej odległości i kierunku.

Synonimy - kopiuj, copy
Kostka

Bryła tworzona z obiektu o kształcie prostokąta bądź też kwadratu.

Kreskowanie z tłem

W progamie ZWCAD 2020 możemy używać kreskowania z tłem.

Tło obszaru zakreskowanego może być wypełnione kolorem. Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Kolor tła wybieramy w oknie keskowania, tak jak pokazaliśmy na rysunku poniżej.