Kalkulator

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Kalkulator

Kalkulator obsługuje podstawowe operacje arytmetyczne, naukowe i geometryczne, ale także możemy tworzyć i używać parametrów, przeliczać jednostki miary (konwersja jednostek) i obliczać wartości z ciągów znaków (łańcuchy tekstowe).

Wstążka: Narzędzia >> Palety>>Kalkulator

Menu: Narzędzia>>Kalkulator

Klawiatura:QUICKCALC

Skrót: „QC”

Występowanie: od ZWCAD 2018 SP1

Zobacz również: QCSTATE, QCCLOSE

 

Kalkulator posiada następujące panele funkcyjne:

 • Pasek narzędzi
 • Historia
 • Pole wprowadzania
 • Klawiatura numeryczna
 • Naukowe
 • Konwersja jednostek
 • Łańcuchy tekstowe
 • Zmienna

 

Pasek narzędzi

pasek narzedzi kalkulatora

Znajdują się tu powszechnie używane przyciski funkcyjne (opisujemy ikony od lewej do prawej):

 • Wyczyść Czyści zawartość w polu wprowadzania.
 • Skasuj historię Kasuje zawartość w polu historii.
 • Wstaw wartość do linii komend Szybkie wklejanie wartości pola wprowadzania do linii komend.
 • Pobierz współrzędne Chwilowo zamyka kalkulator, przełącza do pola rysunkowego gdzie można wskazać punkt, którego współrzędne wyświetlą się w polu wprowadzania kalkulatora.
 • Odległość pomiędzy dwoma punktami Chwilowo zamyka kalkulator, przełącza do pola rysunkowego gdzie można wybrać dwa punkty. Odległość pomiędzy tymi dwoma punktami wyświetli się w polu wprowadzania kalkulatora.
 • Kąt linii z dwóch punktów Chwilowo zamyka kalkulator, przełącza do pola rysunkowego gdzie można wybrać dwa punkty. Oblicza kąt pomiędzy linią zdefiniowaną przez te dwa punkty a osią X, który zostanie wyświetlony w polu wprowadzania kalkulatora.
 • Przecięcie dwóch linii na podstawie czterech punktów Chwilowo zamyka kalkulator, przełącza do pola rysunkowego gdzie można wybrać cztery punkty. Współrzędne przecięcia dwóch linii, które zostały zdefiniowane poprzez wskazanie czterech punktów, zostaną wyświetlone w polu wprowadzania kalkulatora.

 

Historia

Wyświetla listę obliczanych wyrażeń. Pozycje mogą być wyczyszczone przez przycisk „Wyczyść historię”.

 

Pole wprowadzania

Wprowadzaj i modyfikuj wyrażenia, następnie wciśnij Enter lub znak równości (=) aby wyświetlić wynik w polu wprowadzania. Lista wyrażeń i wynik będą wyświetlać się również w historii.

Aby oznaczyć współrzędne należy dodać parę znaków „[ ]”. Np. wprowadź [1,2,3] + [2,3,4] i naciśnij Enter, wynik który się wyświetli to [3.5.7]

 

Klawiatura numeryczna

Możesz wprowadzać liczby i operatory za pomocą klawiatury numerycznej i używać przycisków funkcyjnych aby wyświetlić wynik.

funkcje arytmetyczne kalkulatora

 

Funkcje poszczególnych przycisków opisane są poniżej:

 

PrzyciskOpis
0 – 9 Wprowadza liczbę
. Wprowadza przecinek (ułamki dziesiętne)
+,-,*,/ Wprowadza operator dla dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, można również wprowadzić - lub + przed liczbą aby wskazać jej ujemną lub dodatnią wartość.
C Czyści całą zawartość pola wprowadzania
  Usuwa liczbę lub wartość z przodu kursora w polu wprowadzania
sqrt Oblicza pierwiastek kwadratowy wielu wyrażeń w polu wprowadzania
1/x Oblicza odwrotność wartości lub wyniku wyrażeń w polu wprowadzania
x^2 Oblicza potęgę kwadratową liczby lub wyrażenia w polu wprowadzania
x^3 Oblicza potęgę sześcienną liczby lub wyrażenia w polu wprowadzania
x^y Oblicza dowolną potęgę liczby lub wyrażenia w polu wprowadzania
pi Wprowadza liczbę Pi z dokładnością do dziewięciu miejsc po przecinku
( (lewe nawiasy), ) Używane w parach – Grupują zawartość w nawiasy i nadają
(prawe nawiasy) pierwszeństwo innej części wyrażenia podczas obliczeń
  Oblicza wyrażenie w polu wprowadzania
MS Przechowuje wartość z pola wprowadzania w pamięci kalkulatora
M+ Dodaje wartość wyświetlaną w polu wprowadzenia do wartości przechowywanej w pamięci
MR Przywołuje ponownie wartość przechowywaną w pamięci
MC Czyści wartość przechowywaną w pamięci

 

 

Naukowe

Przetwarza funkcje trygonometryczne, wykładnicze i logarytmiczne.

funkcje naukowe kalkulatora

Funkcje w panelu naukowym są opisane poniżej:

 

PrzyciskOpis
Sin Oblicza sinus kąta z wprowadzonej wartości
Cos Oblicza cosinus kąta z wprowadzonej wartości
Tan Oblicza tangens kąta z wprowadzanej wartości
Log Oblicza logarytm o podstawie 10 wprowadzanej wartości
10^x Oblicza liczbę 10 podniesioną do podanej potęgi
asin Oblicza arcus sinus wprowadzanej wartości. Wyjściowa wartość musi się mieścić między -1 i 1.
acos Oblicza arcus cosinus wprowadzanej wartości. Wyjściowa wartość musi mieścić się pomiędzy -1 i 1.
atan Oblicza arcus tangens wprowadzanej wartości.
ln Oblicza naturalny logarytm dla wartości w polu wprowadzania
e^x Oblicza funkcję wykładniczą wprowadzanej wartości.
r2d Konwertuje jednostkę miary kąta w polu wprowadzania z radianów na stopnie
d2r Konwertuje jednostkę miary kąta w polu wprowadzania ze stopni na radiany
abs Zwraca absolutną wartość wartości lub wyrażenia w polu wprowadzania
rnd Zaokrągla wartość lub wyrażenie w polu wprowadzania do najbliższej liczby całkowitej
tunc Zaokrągla wartość lub wyrażenie w polu wprowadzania w dół do liczb całkowitych

 

 

Zmienna

Twórz, miej dostęp i modyfikuj zmienne (stałe lub funkcyjne): panel zmiennych w kalulatorze

 • Nowa zmienna Otwórz okno dialogowe Definicja Zmiennych aby stworzyć nowe zmienne.
 • Edytuj zmienną Wybierz potrzebną zmienną z listy zmiennych i kliknij przycisk Edytuj Zmienną w celu otwarcia okna dialogowego Definicja Zmiennych, poprzez które możesz modyfikować wcześniejsze ustawienia zmiennych.
 • Usuń zmienną Usuwa zmienne z listy zmiennych.
 • Wstaw wartość zmiennej do kalkulatora Zwraca określoną zmienną do pola wprowadzania.
 • Lista zmiennych Wyświetla osadzone skróty funkcyjne i zdefiniowane przez użytkownika zmienne jako widok drzewa.
 • Szczegóły Po wybraniu zmiennej z listy informacje na jej temat są wyświetlane w polu szczegółów, są to m.in.: wartość, typ i opis.

 

 

  

Konwersja jednostek konwersja jednostek w kalkulatorze cad

Konwertuje typ jednostek na jednostki miary. Konwertuje jednostki miary dla długości, powierzchni, objętości i kąta. Tylko wartości bez jednostek są możliwe do konwersji, wartości z jednostkami są zakazane.

 • Typ jednostek Konwertuje jednostki miary długości, powierzchni, objętości i kąta.
 • Konwertuj z Wybierz źródłową jednostkę miary, z której będzie konwertowanie.
 • Konwertuj na Wybierz docelową jednostkę miary, na którą będzie konwertowanie.
 • Wartość do konwertowania Wprowadź liczbę, którą chcesz przekonwertować, możesz również wprowadzić ją w polu wprowadzania.
 • Skonwertowana wartość Pokazuje skonwertowaną wartość.
 • Ikona kalkulatora Klikając w pole wyników, powinna pojawić się ikona kalkulatora, która po kliknięciu kopiuje wynik do pola wprowadzania.

 

Łańcuchy tekstowe lancuchy tekstowe kalkulatora

Łańcuchy tekstowe mogą tworzyć operacje na jednowierszowym tekście, który jest złożony z liczby i dodatkowych dodatnich lub ujemnych znaków oraz wyświetlać wynik jako tekst jednowierszowy. Możesz wybrać istniejący tekst jednowierszowy aby wyświetlał wynik lub wybrać punkt aby stworzyć nowy.

Łańcuchy tekstowe obejmują funkcje: Pojedyncze obliczenia, Obliczenia rzędu, Obliczenia kolumny, Samoobliczanie, Identyczne obliczanie i Dodawanie Sekwencji.

Po użyciu łańcuchów tekstowych można za pomocą polecenia „UNDO” powrócić do zwykłego trybu oraz powrócić do stanu przed obliczeniami.

 

Pojedyncze obliczenia Oblicza jeden do jeden w obrębie tekstu jednowierszowego.

Wybierz jeden z rodzajów pojedynczego obliczania i wybierz indywidualnie dwa teksty jednowierszowe w polu rysunkowym. Za każdym razem gdy wybierasz tekst powinieneś wcisnąć Enter.

Kliknij jakikolwiek punkt aby stworzyć obiekt tekstowy aby przedstawić wynik.

Wybierz punkt i stwórz nowy obiekt tekstowy aby przedstawić wynik.

Opisz obiekt aby pokazać wynik.

Pokazuje wynik na wybranym obiekcie.

 

Obliczenie rzędu

Oblicza wybrany obiekt tekstowy w rzędzie.

Wybierz jeden z rodzajów obliczenia rzędu i wybierz kilka obiektów tekstowych jednowierszowych jako zbiór pierwszy, następnie wciśnij Enter i kontynuuj wybieranie zbioru drugiego w ten sam sposób. Liczba obiektów w zbiorze pierwszym musi być równa liczbie obiektów w zbiorze drugim, w przeciwnym razie pojawi się informacja o błędzie.

Obiekty w zbiorze pierwszym i drugim muszą być uporządkowane w następujący sposób:

 1. Uporządkowane od mniejszych do większych wartości w stosunku do współrzędnych osi X.
 2. Jeżeli wartość X współrzędna jest taka sama w tych obiektach, wtedy porządkowanie bazuje na osi Y.

Należy indywidualnie obliczać obiekty w zbiorze pierwszym i drugim bazując na uporządkowanych tablicach.

Na przykład: W zbiorze 1 współrzędne obiektu pierwszego, oznaczonego jako „A” to (2,3,4); drugiego oznaczonego jako „B” to (3,4,4). W zbiorze 2 współrzędne obiektu pierwszego, oznaczonego jako „C” to (4,3,4); obiektu drugiego, oznaczonego jako „D” to (2,4,4). Przeliczeniowy wynik to (A+D) i (B+C).

Kliknij jakikolwiek punkt aby stworzyć obiekt tekstowy aby przedstawić wynik.

Wybierz punkt i stwórz nowy obiekt tekstowy aby pokazać wynik. Wysokość dla nowotworzonego tekstu jest taka sama jak dla obiektu w pierwszym zbiorze.

Opisz obiekt aby pokazać wynik.

Obwiedź wybrany obiekt aby wyświetlić wynik. Liczba wybranych obiektów musi być taka sama w zbiorze pierwszym jak i w zbiorze drugim.

 

Obliczenie kolumny Oblicza wybrany obiekt tekstowy w kolumnie.

Wybierz jeden z rodzajów obliczenia kolumny i wybierz kilka obiektów tekstowych jednowierszowych jako zbiór pierwszy, następnie wciśnij Enter i kontynuuj wybieranie zbioru drugiego w ten sam sposób. Liczba obiektów w zbiorze pierwszym musi być równa liczbie obiektów w zbiorze drugim, w przeciwnym razie pojawi się informacja o błędzie.

Obiekty w zbiorze pierwszym i drugim muszą być uporządkowane w następujący sposób:

 1. Uporządkowane od większych do mniejszych wartości w stosunku do współrzędnych osi Y.
 2. Jeżeli wartość Y współrzędna jest taka sama w tych obiektach, wtedy porządkowanie bazuje na osi X.

Należy indywidualnie obliczać obiekty w zbiorze pierwszym i drugim bazując na uporządkowanych tablicach.

Kliknij jakikolwiek punkt aby stworzyć obiekt tekstowy aby przedstawić wynik.

Wybierz punkt i stwórz nowy obiekt tekstowy aby pokazać wynik. Wysokość dla nowotworzonego tekstu jest taka sama jak dla obiektu w pierwszym zbiorze.

Opisz obiekt aby pokazać wynik.

Obwiedź wybrany obiekt aby wyświetlić wynik. Liczba wybranych obiektów musi być taka sama w zbiorze pierwszym jak i w zbiorze drugim.

 

Samoobliczanie Oblicza tekst jednowierszowy z wartościami numerycznymi.

Wybierz jeden z rodzajów samoobliczania, następnie wybierz tekst jednowierszowy z pola rysunkowego i naciśnij Enter aby wprowadzić wartość numeryczną. Wynik powinien obwieźć źródłowy tekst.

 

Identyczne obliczanie Oblicza pomiędzy kolumną/rzędem obiektów tekstowych i wartości numerycznych.

Wybierz jeden z rodzajów identycznego obliczania i wybierz kilka obiektów tekstowych jednowierszowych jako zbiór pierwszy, następnie wciśnij Enter aby wprowadzić wartość numeryczną. Postępuj według wskazówek w wierszu poleceń aby określić sposób w jaki będzie wyświetlał się wynik.

Kliknij jakikolwiek punkt aby stworzyć obiekt tekstowy aby przedstawić wynik.

Wybierz punkt i stwórz w tym miejscu nowy obiekt tekstowy aby wyświetlić wynik.

Jeżeli wybrałeś identyczne obliczanie bazujące na rzędzie, wysokość nowotworzonego tekstu jest taka sama jak wysokość obiektu w pierwszym zbiorze.

Jeżeli wybrałeś identyczne obliczanie bazujące na kolumnie, szerokość nowotworzonego tekstu jest taka sama jak szerokość obiektu w pierwszym zbiorze.

Opisz obiekt aby pokazać wynik.

Obwiedź wybrany obiekt aby wyświetlić wynik. Liczba wybranych obiektów musi być taka sama w zbiorze pierwszym jak i w zbiorze drugim.

 

Dodawanie sekwencji Dodawaj wartości w wybranych obiektach tekstowych.

Kliknij „SEQ+” i wybierz kilka obiektów tekstowych w polu rysunkowym i naciśnij Enter, postępuj według wskazówek w wierszu poleceń aby określić sposób w jaki będzie wyświetlał się wynik.

Kliknij jakikolwiek punkt aby stworzyć obiekt tekstowy aby przedstawić wynik.

Wybierz punkt i stwórz nowy obiekt tekstowy aby pokazać wynik.

Opisz obiekt aby pokazać wynik.

Obwiedź wybrany obiekt aby wyświetlić wynik. Liczba obiektów wybranych aby wyświetlić wynik może się różnić od liczby obiektów w zbiorze, co oznacza, że jeden lub więcej obiektów tekstowych jednowierszowych jest dozwolonych. Jeżeli wybierzesz więcej niż jeden obiekt wygląd pozostaje bez zmian.

  

Synonimy: QUICKCALC