ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
Jak zdefiniować atrybut

Atrybut definiujemy za pomocą polecenia ATTDEF.

 

Menu klasyczne: Rysuj --> Blok --> Zdefiniuj atrybut...

Wstążka: Wstaw --> Atrybuty --> Definiuj atrybuty...

Alias: ATT

 

Po wydaniu polecenia pojawi się okno dialogowe, w którym definiujemy atrybuty.

Synonyms - ATT, ATTDEF
Jednostki dodatkowe

Dodatkowe jednostki wymiarów.

Jednostki_podstawowe

Podstawowy format wymiaru, oraz skalowanie wartości wymiaru.

Kalkulator

Kalkulator obsługuje podstawowe operacje arytmetyczne, naukowe i geometryczne, ale także możemy tworzyć i używać parametrów, przeliczać jednostki miary (konwersja jednostek) i obliczać wartości z ciągów znaków (łańcuchy tekstowe).

Synonyms - QUICKCALC
kierunek rysowania łuku polilinii

Od wersji ZWCAD 2019 SP1 możemy zmienić kierunek rysowania łuków w polilinii przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Ctrl.

Podczas rysowania możemy wielokrotnie używać tego klawisza przełączania rysowania.

Na rysunkach poniżej pokazaliśmy, jak wygląda rysowanie polilinii z użyciem i bez przycisku Ctrl.

 

Kilometraż

Kilometraż (Pikietaż) – określenie miejsca na drodze poprzez podanie odległości od jej początku najczęściej z dokładnością do 1 metra.

Odległości podajemy w km w formacie x+y, gdzie:

  • xliczba kilometrów od początku drogi rzeczywistego lub planowanego,
  • yliczba metrów liczona od ostatniego pełnego kilometra.

Kilometraż na drogach jest podawany na słupkach rozmieszczonych co 100 metrów. 

W projektach organizacji ruchu drogowego stosujemy kilometraż różnych elementów infrastruktury, np. kilometraż znaków.

W naszej nakładce ZWTraffic posiadamy narzędzia do:

 

Klin

Narzędzie pozwalające utworzyć trójwymiarowy obiekt z nachylonej powierzchni ostrosłupa wzdłuż osi X.

Kodowanie_UTF-8

Nowość wprowadzona od ZWCAD+ 2015.

Jest systemem kodowania unicode, wykorzystującym od 8 do 32 bitów do zakodowania pojedynczego znaku, w pełni kompatybilnym z ASCII.

Kopiowanie

Kopiuje obiekty w określonej odległości i kierunku.

Synonyms - kopiuj, copy
Kostka

Bryła tworzona z obiektu o kształcie prostokąta bądź też kwadratu.

Kreskowanie z tłem

W progamie ZWCAD 2020 możemy używać kreskowania z tłem.

Tło obszaru zakreskowanego może być wypełnione kolorem. Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Kolor tła wybieramy w oknie keskowania, tak jak pokazaliśmy na rysunku poniżej.

LAYCUR

Polecenie przenosi wskazane obiekty na aktualną warstwę.

Po wprowadzeniu polecenia wybieramy obiekty i zatwierdzamy. Będą one przeniesione na warstwę, która obecnie jest aktualna.

Polecenie jest dostępne w menu Narzędzia dodatkowe do warstw.

 

Działanie funkcji pokazaliśmy na filmie poniżej.

Synonyms - _LAYCUR
LAYDEL

Dzięki poleceniu LAYDEL usuniemy warstwy z rysunku.

Warstwy wybieramy poprzez wskazanie obiektów. Możemy wybrać kilka obiektów. 

W pierwszym etapie odpowiednie warstwy zostaną wyłączone, natomiast usunięcie nastąpi po potwierdzeniu przez użytkownika.

Bardzo przydatnym elementem jest podgląd rysunku jaki będzie po usunięciu warstw.

Pokazaliśmy te operacje na filmie poniżej.

Jeśli chciałbyś przenieść obiekty przed usuwaniem warstw zobacz na polecenie do łączenia warstw LAYMRG 

Synonyms - _LAYDEL, usuwanie warstw
LAYERDLGMODE

Zmienna steruje sposobem wyświetlania okna warstw. Okno warstw może być wyświetlane w palecie lub w osobnym oknie dialogowym.

Okno zadokowane może być otwarte ciągle podczas pracy programu i nie blokuje ono możliwości pracy.

Możliwość dokowania okna warstw jest dostępna od wersji ZWCAD 2019.

 

Synonyms - dokowanie okna warstw
LAYERP

 

Polecenie przywraca poprzedni stan warstw. Usuwane są zmiany, które zostały wprowadzone podczas ostatniej edycji.

Funkcję tą można wyłączyć poprzez zmianę zmiennej LAYERPMODE.

UWAGA!

Funkcja ta nie cofa takich operacji takich jak:

  • usunięcie warstwy,
  • dodanie nowej warstwy,
  • zmiana nazwy warstwy.

 

LAYERPMODE

Zmienna określa czy aktywna jest funkcja cofająca ostatnie zmiany w warstwach LAYERP

LAYMCUR

Polecenie pozwala na ustawienie aktualnej warstwy poprzez wskazanie obiektu.

Warstwa, na której leży wskazany obiekt będzie zostanie odczytana i ustawiona jako aktualna.

Polecenie jest dostępne w menu Narzędzia dodatkowe do warstw.

 

Sposób działania funkcji LAYMCUR pokazaliśmy na filmie poniżej.

Synonyms - _LAYMCUR
LAYMRG

Polecenie przenosi wszystkie obiekty ze wskazanych warstw na inną warstwę oraz usuwa pierwotne (puste) warstwy.

Warstwy wybieramy poprzez wskazanie obiektów - zostaje wybrana automatycznie warstwa na której znajduje się obiekt.

Polecenie wyświetla podgląd operacji, mamy możliwość przywrócenia pierwotnego układu rysunku.

Jeśli chcesz usunąć warstwy wraz z obiektami (bez przenoszenia obiektów) zobacz na polecenie LAYDEL.

Synonyms - łączenie warstw, _LAYMRG
Liczba minut pomiędzy zapisem

Ustala odstęp czasowy pomiędzy zapisem automatycznym pliku rysunkowego. Opcja ta jest dostępna, jeżeli jest włączony Automatyczny zapis.

Synonyms - SAVETIME
Liczba Poissona

Liczba Poissona charakteryzuje sprężystość materiału.