ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
DIMALTF

Zmienna pozwala na określenie mnożnika jednostek dodatkowych. Jeżeli zmienna DIMALT jest ustawiona jako 1, DIMALTF mnoży wymiar liniowy przez współczynnik by stworzyć wartość w dodatkowymy systemie pomiaru. Początkowa wartość przedstawia liczbę milimetrów w calach. Domyślna wartość DIMALTF (25.4000) przedstawia liczbe milimetrów w cali.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 25.4000 (jednostki imperialne) lub 0.0394 (jednostki metryczne)

DIMALTRND

Zmienna zaokrągla wymiar dodatkowych jednostek.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.0000

DIMALTTD

Zmienna pozwala na kontrolowanie miejsc dziesiętnych dla wartości tolerancji wymiarów w jednostkach dodatkowych. Użytkownicy mogą zmienić daną wartość poprzez wpisanie DIMALTTD w pasku poleceń lub przez wpisanie nowej wartości. Dostępne wartości: 0-8.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 2 (jednostki imperialne) lub 3 (jednostki metryczne)

 

DIMALTTZ

Zmienna pozwala na pomijanie zer w wartościach tolerancji. DIMALTTZ jest używane do pomijania wiodących i kończących zer w dodatkowych jednostkach wymiarów dziesiętnych i do pomijania zer w stopach i calach.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie:

WartośćUstawienia
Pomija zero stóp i zero cali
1Zawiera zero stóp i zero cali
2Pomija zero cali i zawiera zero stóp
3Pomija zero stóp i zawiera zero cali
4Pomija wiądoce zera
8Pomija kończące zera
12Pomija widoące i kończące zera
DIMALTU

Zmienna pozwala na określenie formatu tekstu jednostek dodatkowych. By zmienić format tekstu jednostek dodatkowych, wpisz DIMALTU w pasku poleceń i nadaj nową wartość zmiennej. Dostępne wartości: 1-8.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 2

WartośćUstawienia
1Naukowy
2Dziesiętny
3Inżynierski
4Architektoniczny - ułamki
5Ułamki zwykłe
6Architektoniczny
7Ułamkowy
8Windows Desktop (format dziesiętny. Używane są ustawienia w panelu sterowania w celu określenia numeru grupowania symboli i separatrów dziesiętnych)
DIMAPOST

Zmienna określa prefix i suffix, który pojawia się w tekście wymiarowania jednostek dodatkowych. By wpisać tekst wymiarowania należy użyć nawiasów kwadratowych ([]). Każdy element tekstowy przed nawiasami uznawany jest jako prefix a po nawiasach suffix. Prefix i suffix nie wyświetlają się jeżeli DIMAPOST jest ustawiony jako ".". Na przykład, jeżeli DIMAPOST ustawiony jest jako ". []2", to wyświetlony będzie tylko suffix.

Typ: Ciąg

Zapisano: w pliku .DWG

Domyślnie: "" 

Poniżej pokazano wygląd wymiarów przy różnych wartościach zmiennej DIMAPOST, oraz zmiennej DIMALT = 1

DIMARCSYM

Zmienna pozwala na określenie położenia symbolu łuku w wymiarowaniu długości łuku.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: w pliku .DWG

Domyślnie:

WartośćUstawienia
"0"Wyświetla symbol łuku przed tekstem wymiarowania
"1"Wyświetla symbol łuku nad tekstem wymiarowania
"2"Nie wyświetlaj symbolu łuku
DIMASO

Zmienna włącza lub wyłącza wymiarowanie zespolone. Jeśli jest ono włączone to wszystkie elementu wymiaru takie jak np. tekst wymiarowy, strzałki, linie tworzą jedną całość.

Zmienną można przestawić, niemniej od wersji ZWCAD 2017 kluczowe znaczenie ma zmienna DIMASSOC.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: w pliku .DWG

Domyślnie: 1

WartośćUstawienia
"0"Wyłącza wymiarowanie zespolone
"1"Włącza wymiarowanie zespolone

 

Na filmie poniżej pokazano zachowanie wymiarów przy dwóch różnych ustawieniach zmiennych.

DIMASSOC

Zmienna pozwala na kontrolowanie zespolenia obiektów wymiarowania. Ustawienia DIMASSOC nie zapisują się w stylach wymiarowania.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: w pliku. DWG

Domyślnie: 2

Występowanie: Od ZWCAD 2017

 W tabeli poniżej pokazano różne wartości zmiennej wraz z opisem.

 

DIMASZ

Zmienna pozwala na ustalenie rozmiaru grot strzałek wymiarowania. Wielokrotność wymiaru grot strzałek określa czy tekst i linie wymiarowania mają się mieścić pomiędzy pomocniczymi liniami wymiarowymi. DIMASZ jest również używana do skalowania grot strzałek bloków jeżeli jest ustawione jako DIMBLK. DIMASZ nie ma żadnego efektu jeżeli DIMTSZ ma wartość inną niż zero.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: w pliku .DWG

Domyślnie: 0.1800 (brytyjski układ jednostek) lub 2.5000 (metryczny układ jednostek)

DIMATFIT

Jeżeli treść tekstu wymiarowego oraz strzałki nie zmieszczą się pomiędzy pomocniczymi liniami wymiarowymi to program bierze pod uwagę tę zmienną do określania sposobu ustawienia tekstu wymiarowego i strzałek.

DIMATFIT określa sposób, w jaki ułożony jest tekst i strzałki. Linia odniesienia jest dodana do wymiaru gdy DIMTMOVE jest ustawione na 1.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: w pliku .DWG

Domyślnie: 3

WartośćUstawienia
Wstawia tekst i strzałki poza pomocniczymi liniami
1Przesuwa strzałki w pierwszej kolejności, następnie tekst
2Przesuwa tekst w pierwszej kolejności, następnie strzałki
3Przesuwa tekst lub strzałki, w zależności od tego, co pasuje najlepiej
DIMBREAK

Polecenie pozwala na przerwanie linii wymiarowych na podstawie wskazanych punktów, lub wykorzystując przecinające obiekty.

Polecenie: DIMBREAK

Polecenie można również wybrać z pasków ikon Wymiar

 

Po wybraniu polecenia możemy wskazać jeden wymiar, lub kilka (skrót W). 

 

Opcje dostępne w poleceniu:

  • Automatycznie - wymiar zostanie przerwany automatycznie w miejscu przecięć z innymi obiektami,
  • ręCznie - wskazujemy punkty, pomiędzy którymi wymiar zostanie przerwany,
  • Usuń - usuwa wszystkie istniejące przerwania na zaznaczonych wymiarach.

 

DIMDEC

Zmienna pozwala na ustalenie wyświetlania ilości miejsc dziesiętnych dla podstawowych wymiarów. Dostępne wartości to liczby całkowite od 0 do 8. Format różni się w zależności od formatu jednostek wymiarów liniowych.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 4 (jednostki brytyjskie) lub 2 (jednostki metryczne)

 

DIMDLE

Zmienna pozwala na ustalenie odległości przedłużenia pomocniczej linii wymiarowania, która wychodzi poza linię wymiarową gdy zamiast strzałki wymiarowej ustawiona jest pochylona linia.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyslnie: 0.0000

 

DIMDLI

Zmienna pozwala na kontrolowanie odstępu pomiędzy liniami wymiarów podczas rysowania wymiarów bazowych. By uniknąć zakrycia linii wymiarów, każda linia wymiarowania jest odsunięta od poprzedniej. Ustawienia DIMDLI zostają zapisane w nowych wymiarach, nie w istniejących.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.3800 (jednostki brytyjskie) lub 3.7500 (jednostki metryczne)

 

DIMDSEP

Zmienna pozwala na ustawienie jednoznakowego separatora dziesiętnego, który jest używany do tworzenia wymiarów o jednostkach dziesiętnych.

Typ: Pojedynczy znak, przecinek lub kropka.

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: "," - przecinek

 

DIMEXE

Zmienna pozwala na ustalenie jak daleko linie pomocnicze wymiarów wychodzą poza linię wymiarową.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.1800 (jednostki brytyjskie) lub 1.2500 (jednostki metryczne)

 

DIMEXO

Zmienna pozwala na określenie dystansu odsunięcia linii pomocniczych od obiektów. Jeżeli odstęp powoduje nachodzenie na siebie linii i obiektów to można użyć myszy. Kliknięcie na róg linii pomocniczych sprawia, że nie stykają się one z obiektami.

Typ: Liczba rzeczywista

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.0625

 

 

DIMJOGLINE

Funkcja umożliwia dodanie lub usunięcie symbolu przerwania linii wymiarowej.

 

DIMSPACE

Pozwala na równomierne rozłożenie odległości pomiędzy liniami wymiarowymi.

Możemy manualnie określić odległości pomiędzy wymiarami, lub przyjąć wartości automatyczne.