ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
COPYTOLAYER

Funkcja kopiuje wybrane elementy na wskazaną warstwę.

Docelową warstwę możemy wybrać z listy warstw, lub przez wskazanie obiektu, który leży na danej warstwie.

Po określeniu warstwy wskazujemy punkt źródłowy i docelowy dla kopiowanych obiektów.

Polecenie jest dostępne w menu Narzędzia dodatkowe do warstw.

Sposób działania funkcji pokazaliśmy na filmie dla dwóch przypadków:

  1. wybieramy warstwę docelową poprzez wybór z listy,
  2. wybieramy warstwę docelową poprzez wskazanie obiektu.

 

Synonyms - _COPYTOLAYER
CPLOTSTYLE

Możliwość odczytania aktualnego stylu wydruku.

Aktualny rysunek, w którym odbywa się praca jest ustawiony domyślnie w trybie zależnym od koloru.

Typ: Łańcuch

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: BYCOLOR

CPROFILE

Wyświetla nazwe aktualnego profilu. Więcej poleceń dotyczących aktualnego profili można znaleźć po wydaniu polecenia _OPTIONS i wybraniu zakładki "Profile".

Typ: Łańcuch

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: "Default"

CROSSINGAREACOLOR

Zmienna pozwala na zarządzanie kolorem tła okna wyboru przecinającego. Możliwe są do wyboru wartości całkowite od 1 do 255. Zmienna systemowa SELECTIONAREA musi być włączona by dało się zmienić kolor za pomocą CROSSINGAREACOLOR.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: 100

CTAB

Zmienna pozwala na odczytanie lub zmianę aktualnej karty modelu lub układu w rysunku.

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: Model

 

CTABLESTYLE

Zmienna informuje o nazwie aktualnego stylu tabeli, oraz pozwala na jego zmianę.

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: Standard

Zarządzać stylami tabeli możemy po wydaniu polecenia _tablestyle

 

CUILOAD

Polecenie pozawala na wczytanie pliku z zapisanym interfejscem użytkownika.

Dostępne formaty pokazano na rysunku poniżej.

Występowanie: ZWCAD 2018

Polecenia powiązane: CUIUNLOAD

UWAGA: Efekt działania polecenia jest zależny od zmiennej FILEDIA (jeśli zmienna jest ustawiona na 1 to pojawi się okno dialogowe takie samo, jak przy CUIUNLOAD)

CUIUNLOAD

Polecenie pozwala na rozładowanie interfejsu użytkownika o podanej nazwie.

Występowanie: ZWCAD 2018.

Polecenia powiązane: CUILOAD

UWAGA: Efekt działania polecenia jest zależny od zmiennej FILEDIA (jeśli zmienna jest ustawiona na 1 to pojawi się okno dialogowe takie samo, jak przy CUILOAD)

CURSORSIZE

Jest to zmienna systemowa, która pozwala na określenie wielkości krzyża nitkowego.

CURSORSIZE

Zmienna pozwala na zmiane wielkości kursora krzyża nitkowego w zależnosci do ekranu. Wartości dostępne 1-100. Każda wartość reprezentuje procent ekranu.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: 7

 

CUSTOMIZE

Polecenie pozwala na edycję konfiguracji skrótów klawiaturowych oraz pasków ikon.

Po wydaniu polecenia otworzy się okno konfiguracyjne.

Występowanie: ZWCAD 2018.

CVPORT

Zmienna pozwala ustawić numer identyifkacyjny aktualnej rzutni. By zmienić aktualną rzutnie należy spełnić następujące wymagania:

  1. Numer identyfikacyjny musi być aktywną rzutnią;
  2. Wykonywana funkcja nie blokuje ruchów kursora do danej rzutni;
  3. Tryb "Tablet" jest wyłączony.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 2

DATE

Wyświetla aktualną datę i czas systemowy.

UWAGA. Format daty i czasu wyświetlany jest według kalendarza juliańskiego.

Typ:  Rzeczywisty (Tylko do odczytu)

Miejsce zapisu: Brak

Domyślnie: Zgodnie z zegarem systemowym

Poniżej pokazano wynik polecenia DATE.

 

DBLCLKEDIT

Zmienna pozwala na włączenie lub wyłączenie okna edycji po podwójnym kliknięciu w polu rysunku na element np. tekst.

Istnieje możliwość wpisania On lub Off zamiast 1 lub 0 by zmienić ustawienie.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce Zapisu: W rejestrze

Domyślnie: 1

WartośćUstawienia
"0"Wyłączone
"1"Włączone

 

DCTCUST

Zapisuje scieżkę i nazwę pliku niestandardowego słownika pisowni.

Typ: Ciąg

Miejsce Zapisu: W rejestrze

Domyślnie: " "

DCTMAIN

Zmienna pozwala na zmiane używanego słownika pisowni w programie. Istnieje możliwość wyboru następujących słowników pisowni, aczkolwiek wartość będzie tylko dostępna jeżeli język jest obsługiwany przez system operacyjny:

WartośćUstawienia
enuAngielski (USA)
enaAngielski (Australia)
ensAngielski (Wielka Brytania ise)
enzAngielski (Wielka Brytania ize)
caKataloński
csCzeski
daDuński
nlNiderlandzki (główny)
nlsNiderlandzki (dodatkowy)
fiFiński
frFrancuski (bez akcentowania wielkich liter)
fraFrancuski (z akcentowaniem wielkich liter)
deNiemiecki (Sharfes s)
dedNiemiecki (Dopple s)
itWłoski
noNorweski (Bokmal)
nonNorweski (Nynorsk)
ptPortugalski (Iberyjski)
ptbPortugalski (Brazylyjski)
ruRosyjski (często io)
ruiRosyjski (rzadko io)
esHiszpański (bez akcentowania wielkich liter)
esaHiszpański (z akcentowaniem wielkich liter)
svSzwedzki

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: Zależy od kraju

 

DELOBJ

Zmienna określa, czy źródłowe obiekty używane do utworzenia docelowych zostaną usunięte, czy pozostawione (np. konwersja na region).

DELOBJ

Zmienna pozwala na zatrzymanie lub usunięcie obiektów, które są używane do tworzenia innych obiektów z bazy danych rysunku.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 1

WartośćUstawienia
Obiekty zatrzymane
1Obiekty usunięte
DIMALT

Zmienna pozwala na włączenie lub wyłączenie wyświetlania jednostek dodatkowych podczas wymiarowania. Użytkownik może uzyskać więcej informacji ze zmiennych DIMALTD, DIMALTF, DIMALTTD, DIMALTTZ, DIMALTZ i DIMAPOST.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie:

WartośćUstawienia
"0"Wyłącz dodatkowe jednostki
"1"Włącz dodatkowe jednostki
DIMALTD

Ustaw liczbę miejsc po przecinku użytych w dodatkowych jednostkach. Dostępne są wartości od 0-8. DIMALT musi mieć wartość 1 by dodatkowe jednostki zostały wyświetlone.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 2 (jednostki imperialne) lub 3 (jednostki metryczne)

Poniżej pokazano wymiary przy różnych wartościach zmiennej DIMALTD, przy włączonym wyświetlaniu jednostek dodatkowych DIMALT =1.