ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
Inne_pozycje

Opcje dodatkowe - np. symbol długości łuku, kąt występu, stała długość przedłużonych linii.

Interfejs_

Program ZWCAD+ posiada wybór wyglądu interfejsu pomiędzy klasycznym a wstążkowym. 

Synonyms - Przełącznik_przestrzeni, przełącznika_przestrzeni
Interfejs_klasyczny

Interfejs oparty na paskach ikon. Każdy pasek zawiera pakiet ikon. Paski te można dowolnie usytuować na ekranie programu. W oknie aplikacji można włączać jak i wyłączać zbędne paski.

Synonyms - interfejs klasyczny
Interfejs_wstążkowy

Interfejs zawierający narzędzia w sposób ściśle pogrupowany na konkretne zakładki. Jest on przejrzysty i estetyczny dla oka użytkownika. 

Synonyms - interfejs wstążkowy
ISOLINES

Funkcja pozwalająca na określenie liczby widocznych krzywych tworzących kształt bryły 3D.

 

Jak zdefiniować atrybut

Atrybut definiujemy za pomocą polecenia ATTDEF.

 

Menu klasyczne: Rysuj --> Blok --> Zdefiniuj atrybut...

Wstążka: Wstaw --> Atrybuty --> Definiuj atrybuty...

Alias: ATT

 

Po wydaniu polecenia pojawi się okno dialogowe, w którym definiujemy atrybuty.

Synonyms - ATT, ATTDEF
Jednostki dodatkowe

Dodatkowe jednostki wymiarów.

Jednostki_podstawowe

Podstawowy format wymiaru, oraz skalowanie wartości wymiaru.

Kalkulator

Kalkulator obsługuje podstawowe operacje arytmetyczne, naukowe i geometryczne, ale także możemy tworzyć i używać parametrów, przeliczać jednostki miary (konwersja jednostek) i obliczać wartości z ciągów znaków (łańcuchy tekstowe).

Synonyms - QUICKCALC
kierunek rysowania łuku polilinii

Od wersji ZWCAD 2019 SP1 możemy zmienić kierunek rysowania łuków w polilinii przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Ctrl.

Podczas rysowania możemy wielokrotnie używać tego klawisza przełączania rysowania.

Na rysunkach poniżej pokazaliśmy, jak wygląda rysowanie polilinii z użyciem i bez przycisku Ctrl.

 

Kilometraż

Kilometraż (Pikietaż) – określenie miejsca na drodze poprzez podanie odległości od jej początku najczęściej z dokładnością do 1 metra.

Odległości podajemy w km w formacie x+y, gdzie:

  • xliczba kilometrów od początku drogi rzeczywistego lub planowanego,
  • yliczba metrów liczona od ostatniego pełnego kilometra.

Kilometraż na drogach jest podawany na słupkach rozmieszczonych co 100 metrów. 

W projektach organizacji ruchu drogowego stosujemy kilometraż różnych elementów infrastruktury, np. kilometraż znaków.

W naszej nakładce ZWTraffic posiadamy narzędzia do:

 

Klin

Narzędzie pozwalające utworzyć trójwymiarowy obiekt z nachylonej powierzchni ostrosłupa wzdłuż osi X.

Kodowanie_UTF-8

Nowość wprowadzona od ZWCAD+ 2015.

Jest systemem kodowania unicode, wykorzystującym od 8 do 32 bitów do zakodowania pojedynczego znaku, w pełni kompatybilnym z ASCII.

Kopiowanie

Kopiuje obiekty w określonej odległości i kierunku.

Synonyms - kopiuj, copy
Kostka

Bryła tworzona z obiektu o kształcie prostokąta bądź też kwadratu.

LAYCUR

Polecenie przenosi wskazane obiekty na aktualną warstwę.

Po wprowadzeniu polecenia wybieramy obiekty i zatwierdzamy. Będą one przeniesione na warstwę, która obecnie jest aktualna.

Polecenie jest dostępne w menu Narzędzia dodatkowe do warstw.

 

Działanie funkcji pokazaliśmy na filmie poniżej.

Synonyms - _LAYCUR
LAYDEL

Dzięki poleceniu LAYDEL usuniemy warstwy z rysunku.

Warstwy wybieramy poprzez wskazanie obiektów. Możemy wybrać kilka obiektów. 

W pierwszym etapie odpowiednie warstwy zostaną wyłączone, natomiast usunięcie nastąpi po potwierdzeniu przez użytkownika.

Bardzo przydatnym elementem jest podgląd rysunku jaki będzie po usunięciu warstw.

Pokazaliśmy te operacje na filmie poniżej.

Jeśli chciałbyś przenieść obiekty przed usuwaniem warstw zobacz na polecenie do łączenia warstw LAYMRG 

Synonyms - _LAYDEL, usuwanie warstw
LAYERP

 

Polecenie przywraca poprzedni stan warstw. Usuwane są zmiany, które zostały wprowadzone podczas ostatniej edycji.

Funkcję tą można wyłączyć poprzez zmianę zmiennej LAYERPMODE.

UWAGA!

Funkcja ta nie cofa takich operacji takich jak:

  • usunięcie warstwy,
  • dodanie nowej warstwy,
  • zmiana nazwy warstwy.

 

LAYERPMODE

Zmienna określa czy aktywna jest funkcja cofająca ostatnie zmiany w warstwach LAYERP

LAYMCUR

Polecenie pozwala na ustawienie aktualnej warstwy poprzez wskazanie obiektu.

Warstwa, na której leży wskazany obiekt będzie zostanie odczytana i ustawiona jako aktualna.

Polecenie jest dostępne w menu Narzędzia dodatkowe do warstw.

 

Sposób działania funkcji LAYMCUR pokazaliśmy na filmie poniżej.

Synonyms - _LAYMCUR