ZWMetric (dawniej Przedmiar)

Kategoria: Uniwersalne
Producent: UIS

Nakładka ZWMetric ma na celu wspomaganie kosztorysowania przez  przygotowanie danych przedmiarowych powierzchniowych, liniowych lub ilościowych. Nakładka może być przydatna dla przedstawicieli wielu branż: 

 • Najpopularniejsza jest z pewnością wśród Architektów budowlanych , którzy wykorzystują ją do tworzenia zestawień powierzchni budynków pomieszczeń i powierzchni elewacji, fundamentów.
 • Może też być przydatna dla projektantów dróg i organizacji ruchu  , w ich przypadku bez żadnego dedykowanego programu określenie ilości materiału wymaganego do wykonania  pracy może być w wielu przypadkach jedynie szacowane. Z nakładką możliwe jest określenie zapotrzebowania na materiał z bardzo dużą dokładnością.
 • Również Architekci krajobrazu będą mogli usprawnić swoją pracę, w łatwy sposób będzie możliwe uzyskanie zestawień powierzchni trawników, chodników, czy wykorzystanej roślinności. 

Podstawowa koncepcja, jaką chcieliśmy urzeczywistnić w realizacji nakładki, to przedmiarowanie graficzne. Koncepcja ta opiera się na założeniu, że każdy dokonany przedmiar pozostawia ślad graficzny na projekcie. W wielkich projektach gdzie przedmiarowanie wymaga wiele pracy, łatwo jest popełnić błąd, np. pominąć jakiś element, lub któryś zmierzyć wielokrotnie.  Koncepcja przedmiarowania graficznego zabezpiecza kosztorysanta przed tego typu nieścisłościami. Po prostu widząc projekt widzimy co już zmierzyliśmy, a co jeszcze pozostało nam do zmierzenia. 

Wspomniany ślad graficzny, o którym mówiłem to obrys interesujących nas powierzchni, może on być dodatkowo wypełniony kreskowaniem, tworzonym  na powierzchni, natomiast najważniejszym elementem całego opisu  jest napis, określający długość, oraz  powierzchnię mierzonego elementu.

Podstawowe funkcje nakładki, służą opisywaniu :

MarkAreaelementów powierzchniowych,

MarkLiniaelementów liniowych

MarkElementoznaczanie wystąpień elementów. 

W dwu pierwszych przypadkach, konieczne jest narysowanie elementu, który będzie mierzony, czyli może to być poliliniia, okrąg a w przypadku liniowych również np. linia. W przypadku oznaczenia wystąpień, możliwe jest oznaczanie miejsc na projekcie, bez konieczności posiadania elementów w określonej lokalizacji.

 

Skrócona lista funkcji występująca w ZWMetric 2017.

Pomiar powierzchni poprzez wskazanie obrysu.

Możemy wskazać obwiednię zewnętrzną oraz elementy, które mają być wyłączone z pomiaru.

zwmetric pomiar powierzchni

 

Obrysowanie powierzchni

Kolejną funkcją jest narysowanie obszaru. Pod kursorem wyświetlają się także dodatkowe informacje na temat np. długości, kąta itp.

zwmetric obrys powierzchni

 

Szybki pomiar

Funkcja mierzy tylko powierzchnię i obwód. Wyniki pomiarów uzyskane poprzez tę funkcję nie są uwzględniane w zestawieniach.

zwmetric szybki pomiar

 

Oznaczenie powierzchni poprzez wskazanie punktu wewnętrznego.

Wybieramy punkt wewnątrz, nakładka wyliczy nam powierzchnię z wyłączeniem wysp.

zwmetric punkt wewnatrz

 

Tworzenie zestawień

zwmetric zestawienie

 

Pobierz teraz wersję testową 30 dniową

Wersja na ZWCAD 2017

ZWMetric 2017 32bit PL  ZWMetric 2017 64bit PL

ZWMetric 2017 32bit EN  ZWMetric 2017 64bit EN

 

Bazowy program na którym działa nakładka ZWMetric

ZWCAD 2017 PL 32bit  ZWCAD 2017 PL 64bit

 

Starsze wersje nakładki

ZWMetric 2015 PL 

ZWMetric Classic PL

 

Podstawowe okno aplikacji

 

MainWindow

W oknie tym wyróżnić można kilka elementów. Najważniejszym jest lista opisów . Dla każdego projektu może być oddzielna lista a jej zawartość może być modyfikowana w każdej chwili. Właśnie do tego służy kilka przycisków poniżej. Możemy tutaj dodawać opisy, usuwać i modyfikować je.  Kolejne sekcje okienka, to u samej góry filtrowanie opisów. Jest to bardzo przydatne, kiedy dysponujemy znaczną liczbą opisów. Jeśli chcemy, żeby jedynie część z nich była widoczna, możemy zawęzić kryterium widoczności, wystarczy, że wpiszemy np. początek opisu, a w liście poniżej wyświetlą się tylko te, które mają taki właśnie początek opisu. Filtr ten uwzględnia również inne wyrażenia regularne, więc możemy np. zastąpić dowolny ciąg znaków symbolem gwiazdki. lub dowolną jedną cyfrę możemy zastąpić znakiem zapytania, jeśli znak ten wpiszemy dwukrotnie, lista wyświetlonych opisów zawęzi nam się do takich, które w określonym miejscu zawierają liczby dwucyfrowe.

Poniżej pola filtrowania opisów mamy możliwość sortowania opisów. Listę opisów możemy sortować w kolejności alfabetycznej, lub kolejności dodawania opisów do projektu. Obie te opcje mogą być odwrócone, czyli w kolejności rosnącej od A do Z, lub malejącej czyli od Z do A. Od elementu zdefiniowanego jako pierwszy, do najpóźniej utworzonego [1-2] , [2-1], lub od utworzonego   najpóźniej do utworzonego najwcześniej. Poniżej listy opisów mamy możliwość dodawania automatycznej numeracji. Jeśli to zaznaczymy, każdemu wykonanemu pomiarowi, będzie nadany numer. Numer ten będzie automatycznie powiększany przy każdym dodaniu opisu do projektu. Dzięki niemu, w przyszłości jeśli zajdzie taka potrzeba  łatwiej będzie nam zidentyfikować poszczególne opisy. W ostatniej pozycji możemy zaznaczyć opcję „Dodaj wypełnienie” opcja ta jest aktywna jedynie dla przedmiarów powierzchniowych. Jeśli zaznaczymy tą opcję, zaznaczona powierzchnia zostanie oznaczona przez dodanie kreskowania. Skalę i wzór kreskowania możemy ustawić w opcjach nakładki. 

 

Wyszukiwanie i zaznaczanie FindSelect

Find dlg

 

 

W oknie ukaże się nam zestawienie używanych w rysunku opisów. Wystarczy wybrać jeden z nich, kliknąć przycisk i zostaniemy automatycznie przeniesieni do określonego opisu. Jeśli w rysunku jest więcej wystąpień określonego opisu, możemy przejść do kolejnego opisu przez wciśnięcie spacji. Jeśli w polu okna wpiszemy numer, widok zostanie przesunięty do opisu o określonym numerze.  Bardzo analogicznie jak funkcja zaznaczania opisów. W identycznym okienku zaznaczamy opis, a wszystkie jego wystąpienia w projekcie zostaną zaznaczone. Przykładem przydatności zastosowania funkcji może być jeśli chcemy np. zmienić którąś z właściwości wszystkich opisów. Jeśli chcemy np. zmienić kolor wszystkich bloków danego opisu możemy to zrobić w minimalnej ilości kroków.  

 

Zestawieniereport

 

Wystarczy zaznaczyć opisy, które mają być uwzględnione w zestawieniu. 

 DrawingToReport

 

W oknie konfiguracji zestawień istnieje możliwość określania, które elementy opisu mają być w nim uwzględnione oraz kolejność pozycji w zestawieniu.  Zestawienie może być zapisane w pliku csv, bezpośrednio w projekcie – jako tabelka.  lub w pliku ath, który jest zgodny z formatem kosztorysu programu Norma.

Report dlg

 1. Listę wszystkich atrybutów z wybranych bloków opisowych
 2. Listę nazw atrybutów, które zostaną uwzględnione w utworzonym zestawieniu.
 3. Przyciski, pozwalające na wybór atrybutów do zestawienia
 4. Przyciski pozwalające na ustawienie kolejności kolumn
 5. Opcje do wyboru określające gdzie powinny znajdować się nagłówki kolumn w zestawieniu.
 6. Przycisk, po użyciu którego zestawienie zostanie wstawione do rysunku
 7. Opcje zapisu zestawienie do pliku tekstowego, pozwalają na określenie: jakim znakiem mają być oddzielone poszczególne kolumny, separator miejsc dziesiętnych w zapisanym pliku.
 8. Przycisk po użyciu którego zestawienie zostanie zapisane we wskazanym zewnętrznym pliku tekstowym CSV .
 9. Zapis do pliku w formacie programu Norma z połączeniem opisu i automatycznie nadanym numerem.
 10. Zapis do pliku w formacie programu Norma z połączeniem identyfikatora i automatycznie nadanym numerem.
 11. Przycisk, po użyciu którego zestawie zostanie zapisane w zewnętrznym pliku tekstowym, zgodnym pod względem formatu, z kosztorysem używanym przez program Norma.
 12. Przycisk zamykający okno zestawień.

Przykładowe zestawienie może być następujące:

ReportInDrawing

 

Ustawienia Settings

 

Settings dlg

 

Dostępne ustawienia to:

 • Wielkość tekstu – pozwala na określenie wielkości opisów wstawianych do rysunku
 • Wzór kreskowania – jeśli do opisywania powierzchni użyta jest opcja dodaj wypełnienie, to zostanie dodane kreskowanie o wzorze określonym w tej opcji
 • Skala kreskowania – można określić skalę kreskowania.
 • Jednostka rysunku – zastosowana jednostka, będzie użyta do opisów.
 • Wzór bloku opisowego – w oddzielnym pliku można zdefiniować blok z własnymi atrybutami.

 W wierszach: Numer, Opis, Długość, Jednostka powierzchni, Lokalizacja, Wyrażenie, Identyfikator Należy określić, które atrybuty wybranego bloku opisowego będą automatycznie wypełniane wybranymi czy obliczonymi przez program wartościami w czasie działania programu.

 

Funkcje dodatkowe

SumLength SumaDlugosci - Użytkownik wskazuje obiekty, a program oblicza i wyświetla w pasku poleceń sumę długości zaznaczonych linii, polilinii, łuków, okręgów.

 MDist Mdist - Użytkownik wskazuje kolejne punkty, program oblicza i wyświetla w linii poleceń sumę wszystkich odległości pomiędzy wskazanymi punktami.

 

Kompatybilność:
Branża:
 • przedmiarowanie
 • uniwersalna
Język nakładki:
 • polski
 • angielski
Rodzaj licencji: płatna

Komentarze

comments powered by Disqus