Widoczne na rysunku poniżej okno dialogowe Własności tła choć posiada taką samą strukturę, budowę oraz opcje jak omówione w rozdziale 2.6 okno Przypisanie materiału, to jednak nieznacznie się od niego różni.

wlasciwosci tla

 

Owa odmienność polega na obecności opcji Dopasuj, a także na nieaktywnym Typie projekcji oraz Wektorze normalnej płaszczyzny – rysunek powyżej. Z tego też względu w dalszej części niniejszego rozdziału zostaną omówione jedynie zagadnienia związane z w/w dodatkową opcją.

 

Dopasuj – zaznaczenie tej opcji powoduje całkowite wypełnienie tła przypisaną mu teksturą, przy czym sposób wypełnienia zależny jest od opcji Utrzymaj AR – rysunki poniżej.

zaznaczone utrzymaj ar dopasuj

zaznaczone dopasuj

zaznaczone sasiadujaco