Parametryzacja to już trzecia publikacja dotycząca programu wspomagającego projektowanie ZWCAD.

Ukazuje się ona równocześnie z podręcznikiem Rendering i jest odpowiedzią firmy Usługi Informatyczne SZANSA na liczne zapytanie Klientów dotyczące zarówno samego programu jak i dotyczących go materiałów szkoleniowych w języku polskim.

Parametryzacja adresowana jest do użytkowników potrafiących już samodzielnie pracować w ZWCAD-zie. Jej zakres tematyczny dotyczy wyłącznie zagadnień związanych z narzucaniem więzów, wstawianiem wymiarów parametrycznych czy też narzucaniem relacji pomiędzy nimi.

W niniejszym opracowaniu, podobnie jak w dwu poprzednich, zachowany został układ podręcznika w którym każdy kolejny rozdział jest kontynuacją poprzedniego tworząc tym samym logiczną całość pozwalającą stopniowo zagłębić się w zagadnienia parametryzacji.

Parametryzacja jest dostępna w programie ZWCAD 2011 oraz ZWCAD 2012 (link poniżej).

Uwaga. To opis archiwalnej funkcjnonalności. W obecnej wersji ZWCAD parametryczność nie jest dostępna.

1.1 Więzy geometryczne

Więzy geometryczne stosuje się do obiektów, punktów oraz punktów i obiektów, a ich zadaniem jest narzucenie wzajemnych relacji pomiędzy nimi.

 

Dzięki więzom geometrycznym nie jest już konieczne precyzyjne rysowanie wymaganego kształtu. Zyskuje się również na czasie, który „traciło” się na włączanie/wyłączanie trybu ortogonalnego czy poszukiwania właściwego uchwytu. Oczywiście nie można przesadzać, tzn. im narysowany kształt bliższy jest temu właściwemu, tym szybciej doprowadzi się go do wymaganej postaci.

 

Narzędzia więzów geometrycznych dostępne są zarówno z menu głównego jak i z dedykowanego paska narzędzi – rysunek poniżej. W dalszej części rozdziału zostaną one pokrótce omówione.

wiezy_geometryczne

 

2.1 Ustawienia więzów

W poprzednim rozdziale zostały przedstawione i omówione wszystkie dostępne w ZWCAD-zie więzy geometryczne. Teraz nadszedł czas aby przybliżyć ich ustawienia.

 

Ustawień więzów dokonuje się w oknie Ustawienia ograniczeń składającym się z trzech zakładek: Geometria, Wymiary oraz Więzy automatyczne. Okno dostępne jest zarówno z paska narzędzi jak i z menu głównego – rysunek poniżej.

ustawienia_wiezow

3.1 Wymiary dynamiczne

Wymiary dynamiczne, w odróżnieniu od zwykłych, są trwale związane z obiektem wpływając, poprzez zmianę wartości, na jego parametry. Za ich pomocą można tworzyć formuły matematyczne budując tym samym określone zależności pomiędzy zwymiarowanymi elementami.

 

Wymiary dynamiczne dostępne są zarówno z menu głównego jak i z dedykowanego paska narzędzi – rysunek poniżej.

wymiary_dynamiczne

4.1 Ustawienia wymiarów dynamicznych

Przedstawione i omówione w poprzednim rozdziale wymiary dynamiczne zostały zaprezentowane z ustawieniami domyślnymi. Podobnie jak w przypadku więzów geometrycznych istnieje możliwość dostosowania niektórych z nich do własnych potrzeb.

Ustawień wymiarów dynamicznych, podobnie jak więzów, dokonuje się w oknie Ustawienia ograniczeń w zakładce Wymiary – rysunek poniżej.

ustawienia_ograniczen_wymiary

5.1 Przykłady zastosowania parametryzacji

W ostatnim rozdziale niniejszego opracowania chciałbym przedstawić praktyczny sposób zastosowania zarówno więzów geometrycznych jak i wymiarów dynamicznych.

 

Zacznijmy od narysowania prostokąta o dowolnym rozmiarze – rysunek poniżej.

prostokat_o_dowolnym_wymiarze

Ponieważ obiekt ten nie posiada żadnych więzów, więc próba jego modyfikacji powoduje utratę geometrii – rysunek poniżej.

edycja_powoduje_utrate_geometrii

Przedstawiony w poprzednim rozdziale przykład praktycznego zastosowania parametryzacji w postaci więzów geometrycznych oraz wymiarów dynamicznych, jest krótkim podsumowaniem wcześniejszego teoretycznego wprowadzenia w to zagadnienie.

Mam nadzieję, że udało mi się ten temat przybliżyć w sposób jasny i prosty, a niniejsze opracowanie z powodzeniem będzie wykorzystywane przez stawiających pierwsze „parametryczne” kroki.

Dziękuję za uwagę.