2.1 Ustawienia więzów

W poprzednim rozdziale zostały przedstawione i omówione wszystkie dostępne w ZWCAD-zie więzy geometryczne. Teraz nadszedł czas aby przybliżyć ich ustawienia.

 

Ustawień więzów dokonuje się w oknie Ustawienia ograniczeń składającym się z trzech zakładek: Geometria, Wymiary oraz Więzy automatyczne. Okno dostępne jest zarówno z paska narzędzi jak i z menu głównego – rysunek poniżej.

ustawienia_wiezow

Geometria – ta zakładka (rysunek poniżej) umożliwia określenie które z więzów mają być widoczne/niewidoczne po ich zastosowaniu do obiektów – decyduje o tym zielony „ptaszek” w polu obok nazwy ograniczenia.

ustawienia_ograniczen_geometria

Zaznacz wszystko – kliknięcie tego przycisku powoduje zaznaczenie wszystkich więzów i ich graficzną reprezentację w postaci symboli na ekranie.

 

Wyczyść wszystko – kliknięcie tego przycisku powoduje odznaczenie wszystkich więzów i brak ich graficznej reprezentacji na ekranie.

 

Pokaż pasek więzów po zastosowaniu ograniczeń do wybranych elementów – zaznaczenie tej opcji umożliwi graficzną reprezentację więzów, które dopiero będą nakładane na obiekty. Analogicznie – jej odznaczenie spowoduje brak takiej wizualizacji.

 

Zasadnicza różnica pomiędzy powyższymi opcjami polega na tym, że pierwsze dwie oddziałują na graficzną reprezentację więzów zarówno tych już nałożonych jak i tych, które dopiero zostaną zastosowane. Ostatnia funkcja wpływa jedynie na wizualizację ograniczeń jeszcze nie nałożonych – na te już istniejące nie działa.

 

Więzy automatyczne – ta zakładka (rysunek poniżej) umożliwia określenie które z więzów mogą być nakładane w trybie automatycznym, a które nie.

ustawienia_ogranicze_wiezy_automatyczne

Usunięcie któregokolwiek ograniczenia z trybu automatycznego nie oznacza, że więzu tego nie można nałożyć – można to zrobić „ręcznie” posługując się narzędziami opisanymi w poprzednim rozdziale. Tryb automatyczny zostanie opisany w dalszej części opracowania.

 

Przenieś do góry/Przenieś na dół – posługując się tymi dwoma przyciskami można ustalić właściwą dla siebie kolejność więzów. Zaznaczając np. pozycję 5 i klikając czterokrotnie przycisk Przenieś do góry ograniczenie Styczność zmieni swoje przyporządkowanie z miejsca 5-tego na 1-sze – rysunek poniżej. W analogiczny sposób posługując się Przenieś na dół wspomniany wiąz można ustawić na ostatniej pozycji.

wiezy_automatyczne_przenies

Zaznacz wszystko – kliknięcie tego przycisku powoduje zaznaczenie wszystkich więzów.

 

Wyczyść wszystkie – kliknięcie tego przycisku powoduje odznaczenie wszystkich więzów.

 

Reset – kliknięcie tego przycisku powoduje przywrócenie domyślnej kolejności więzów.

 

Odległość – ten parametr określa maksymalną odległości pomiędzy obiektami po przekroczeniu której żaden wiąz nie zostanie nałożony. Pole tolerancji wynosi od 0 do 1. Ta opcja zostanie omówiona w dalszej części opracowania.

 

Kąt - ten parametr określa maksymalny odległości pomiędzy obiektami po przekroczeniu którego żaden wiąz nie zostanie nałożony. Pole tolerancji wynosi od 0 do 5. Ta opcja zostanie omówiona w dalszej części opracowania.

2.2 Więzy automatyczne

wiezy_automatyczne

Więzy automatyczne

To polecenie umożliwia automatyczne zastosowanie więzów geometrycznych do jednego lub wielu wskazanych obiektów.

O tym jakie więzy zostaną narzucone wskazanym obiektom decydują wartości tolerancji Odległość oraz Kąt opisane na poprzedniej stronie. Jeżeli pojedyncza linia prosta odchylona jest np. od poziomu o kąt przekraczający zadeklarowaną wartość (w tym przypadku 2°), wówczas takiemu elementowi nie zostanie narzucone żadne ograniczenie – rysunek poniżej

wiezy_automatyczne_bez_ograniczen

Gdy jednak odchylenie nie będzie większe niż wspomniane 2°, wówczas program automatycznie przydzieli linii wiąz Poziom – rysunek poniżej.

wiezy_automatyczne_ograniczenie

W przypadku dwóch linii, których wzajemne położenie mieści się w granicach tolerancji, ZWCAD narzuci maksymalną ilość więzów na którą owe usytuowanie pozwoli – rysunek poniżej.

wiezy_automatyczne_dwie_linie

 

 

 

To narzucanie wszystkich dających się zastosować ograniczeń w niektórych przypadkach może być uciążliwe np. gdy zależy nam aby zachować odchylenie od pionu. Polecenie Usuń więzy (o czym dalej) nie daje możliwości skasowania wybranych ograniczeń – po jego zastosowaniu z obiektu usunięte zostaną wszystkie więzy.

2.3 Wybierz obiekt

wybierz_obiekt

Wybierz obiekt

To polecenie umożliwia odkrycie więzów nałożonych zarówno na wszystkie obiekty jak i tylko na te wskazane.

Po kliknięciu ikony polecenia przy kursorze pojawia się pasek z opisem funkcji oraz dostępnymi opcjami – rysunek poniżej.

wybierz_obiekt_pasek_z_opisem_funkji

Jak widać z powyższego rysunku domyślnym ustawieniem jest Pokaż wszystkie – wystarczy nacisnąć klawisz Enter a zostaną ukazane ukryte więzy wszystkich obiektów – rysunek poniżej.

pokaz_wszystkie_wiezy

Gdy nie ma potrzeby wizualizacji wszystkich widocznych więzów, wówczas po wybraniu ikony polecenia wystarczy wpisać literę U (Ukryj wszystkie) aby, po naciśnięciu klawisza Enter, ukryć graficzne reprezentacje ograniczeń.

 

Wybierz obiekt umożliwia także wizualizację więzów dowolnego obiektu. W tym celu, po wybraniu polecenia, wystarczy wskazać odpowiedni element aby ukazać nałożone na niego ograniczenia.

 

Istnieje jeszcze jeden sposób aby sprawdzić czy i jakie więzy zostały już przypisane do obiektu – przy próbie ponownego nałożenia ograniczenia pojawi się stosowny komunikat – rysunek poniżej.

komunikat_nalozenia_ograniczen

2.4 Pokaż wszystko

pokaz_wszystko

Pokaż wszystko

To polecenie umożliwia odkrycie wszystkich więzów nałożonych na obiekty.

Aby ukazać wszystkie więzy wystarczy tylko kliknąć ikonę polecenia – rysunek poniżej.

widoczne_wszystkie_wiezy

Jak widać z powyższego rysunku efekt działania polecenia potrafi skutecznie ograniczyć czytelność rysunku.

2.5 Ukryj wszystko

ukryj_wszystko

Ukryj wszystko

To polecenie umożliwia ukrycie wszystkich więzów nałożonych na obiekty.

Aby ukryć wszystkie więzy wystarczy tylko kliknąć ikonę polecenia – rysunek poniżej oraz ilustracja na poprzedniej stronie.

wszystkie_wiezy_ukryte

2.6 Pokaż wszystkie dynamiczne wymiary

usun_wiezy

Usuń więzy

To polecenie umożliwia usunięcie wszystkich więzów ze wskazanych obiektów.