4.1 Ustawienia wymiarów dynamicznych

Przedstawione i omówione w poprzednim rozdziale wymiary dynamiczne zostały zaprezentowane z ustawieniami domyślnymi. Podobnie jak w przypadku więzów geometrycznych istnieje możliwość dostosowania niektórych z nich do własnych potrzeb.

Ustawień wymiarów dynamicznych, podobnie jak więzów, dokonuje się w oknie Ustawienia ograniczeń w zakładce Wymiary – rysunek poniżej.

ustawienia_ograniczen_wymiary

Pokaż wszystkie dynamiczne wymiary – gdy opcja jest zaznaczona wszystkie wymiary dynamiczne będą widoczne. Gdy nie jest aktywna pozostaną ukryte.

 

Format nazw wymiarów – to rozwijalne menu umożliwia przedstawienie wymiarów dynamicznych w trzech formatach: Nazwa, Wartość oraz Wyrażenie – rysunek poniżej.

format_nazw_wymiarow

4.2 Pokaż wszystkie dynamiczne wymiary

pokaz_wszystkie_dynamiczne_wymiary

Pokaż wszystkie dynamiczne wymiary

To polecenie umożliwia odkrycie wszystkich nałożonych wymiarów dynamicznych

Aby ukazać wszystkie wymiary dynamiczne wystarczy tylko kliknąć ikonę polecenia.

4.3 Ukryj wszystkie dynamiczne wymiary

ukryj_wszystkie_dynamiczne_wymiary

Ukryj wszystkie dynamiczne wymiary

To polecenie umożliwia ukrycie wszystkich nałożonych wymiarów dynamicznych

Aby ukryć wszystkie wymiary dynamiczne wystarczy tylko kliknąć ikonę polecenia.

4.4 Menadżer parametrów

menadzer_parametrow

Menadżer parametrów

To polecenie umożliwia tworzenie własnych parametrów a także budowanie zależności matematycznych pomiędzy nimi.

Po kliknięciu ikony polecenia ukaże się okno dialogowe Menadżer parametrów – rysunek poniżej.

menadzer_parametrow_okno

tworzenie_wlasnych_parametrow

Ten przycisk umożliwia tworzenie własnych parametrów. Po jego kliknięciu powstaje parametr o domyślnej nazwie user1 i wyrażeniu 1 – rysunek poniżej.

parametr_o_nazwie_user1

Zarówno Nazwę jak i Wyrażenie można edytować dwukrotnie klikając w odpowiednie pole i wpisując wymaganą treść/nazwę – rysunek poniżej.

menadzer_parametrow_zmiana_nazwy_i_wyrazenia

W obu polach w trakcie ich edycji spod prawego przycisku myszki dostępne jest podmenu z 4-ema opcjami – rysunek poniżej.

figura_z_okregami_menadzer_parametrow

W tabeli poniżej przedstawione są znaki które można stosować w polu Wyrażenie, a pod nią sposób ich zastosowania.

Symbol

Opis

+

Znak sumy

-

Znak różnicy

*

Znak iloczynu

/

Znak ilorazu

%

 

^

Potęga

( )

Nawias okrągły

menadzer_parametrow_paramwetry

W tabeli poniżej przedstawione są funkcje które można stosować w polu Wyrażenie, a pod nią sposób ich zastosowania.

Funkcja

Wyrażenie

Sinus

sin()

Cosinus

cos()

Tangens

tan()

Arcus sinus

asin()

Arcus cosinus

acos()

Arcus tangens

atan()

Sinus hiperboliczny

sinh()

Cosinus hiperboliczny

cosh()

Tangens hiperboliczny

tanh()

Pierwiastek kwadratowy

sqrt()

Zaokrąglenie do najbliższej liczny całkowitej

round()

Zaokrąglenie w dół

floor()

Zaokrąglenie w górę

ceil()

Wartość absolutna

abs()

Największa wartość

max( , )

Najmniejsza wartość

min( , )

Zamiana stopni na radiany

d2r()

Zamiana radianów na stopnie

r2d()

Logarytm naturalny

ln()

Logarytm dziesiętny

log()

Naturalna funkcja wykładnicza

exp()

Dziesiętna funkcja wykładnicza

exp10()

Funkcja mocy

pow( , )

Liczba losowa

rand( , )

menadzer_parametrow_parametry_funkcje

usuwanie_parametrow

Ten przycisk umożliwia usuwanie parametrów zarówno własnych jak i systemowych.