biuro@zwcad.pl

W tym przykładzie chciałbym zaprezentować kilka funkcji matematycznych w LISP.

Standardowe funkcje ZWCADA pozwalają na narysowanie okręgu stycznego do trzech obiektów. Wykorzystanie ich w LISP jest nieco skomplikowane, dodatkowo jeśli chcemy narysować okrąg styczny do linii 'wirtualnych' np zdefiniowanych w bloku konieczne jest opracowanie własnej funkcji definiującej okrąg wpisany w trójkąt.

Poniżej przykładk obrazujący dane wejściowe

0

 

;Wczytujemy zmienne środowiskowe, które będziemy wykorzystywać:

(vl-load-com)

(setq *ZWCAD* (vlax-get-acad-object))
(setq *Rysunek* (vla-get-activedocument *ZWCAD* ))
(setq *Model* (vla-get-Modelspace *Rysunek* ))

(defun DPL (P0 A1 A2 / A B P X H)   ; funkcja obliczająca odległość punktu od odcinka zdefiniowanego przez dwa punkty
(setq A (distance P0 A1))
(setq B (distance P0 A2))
(setq P (distance A1 A2))
(setq X (abs (/(-(+(* P P) (* A A))(* B B)) ( * P 2))))
(setq H (sqrt (- (* A A) (* X X))))
H
)

 

 

(defun C:test ( / )
(setq A (getpoint "Wkaż 1 narożnik trójkąta" ))
(setq B (getpoint "Wkaż 2 narożnik trójkąta" ))    ; wskazujemy punkty zaznaczone na pierwszym rysunku
(setq C (getpoint "Wkaż 3 narożnik trójkąta" ))

(setq katAB (angle A B ) ) ; obliczamy kąt nachylenia linii
(setq katAC (angle A C ) ) ; względem osi OX
(setq katBA (angle B A ) ) ; dla każdej pary punktów
(setq katBC (angle B C ) )

1

(setq Aprim (polar A (+ katAB (/(- katAC katAB) 2.0)) (/(distance A B) 2.0))) ; obliczamy punkt na dwusiecznej kąta
(setq midptA(vlax-invoke-method *Model* 'AddPoint (vlax-3d-point Aprim ) )) ; kontrolnie wstawiamy punkt w obliczonych współrzędnych. Nie jest to konieczne, jedynie dla zobrazowania poprawności wykonania obliczeń

(setq Bprim (polar B (+ katBC (/(- katBA katBC) 2.0)) (/(distance B C) 2.0))); obliczamy punkt na dwusiecznej kąta
(setq midptB(vlax-invoke-method *Model* 'AddPoint (vlax-3d-point Bprim ) ))

2

(setq D(inters A Aprim B Bprim nil)) ; Wyznaczamy punkt przecięcia linii zdefiniowanych przez punkty A, Aprim i B Bprim
(setq DPt(vlax-invoke-method *Model* 'AddPoint (vlax-3d-point D ) )) ; kontrolnie wstawiamy punkt na przecięciu linii
3 (setq R (DPL D A B )) ; obliczamy promień okręgu przez wyznaczenie odległości punktu środkowego okręgu od odcinka AB

(vlax-invoke-method *Model* 'AddCircle (vlax-3d-point D ) R) ; Rysujemy okrąg.

4