polar

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
polar

Funkcja oblicza współrzędne punktu na podstawie odległości i kąta względem punktu bazowego
(polar punkt kąt odległość)

punkt bazowy to lista współrzędnych
kąt wyrażony w radianach
kąt odmierzany jest wzdlędem osi X globalnego układu współrzędnych

 

Przykład

(setq bp (list 10 10))
(setq P1(polar bp 0.1 1)) ; (10.995 10.0998)
(setq P2(polar bp -0.1 1)) ; (10.995 9.90017)


(vl-load-com)
(setq *ThisDrawing* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ))
(setq *Model* (vla-get-Modelspace *ThisDrawing* ))
(setq l1 (vlax-invoke-method *Model* 'AddLine (vlax-3d-point bp ) (vlax-3d-point P1 ) ) )
(setq l2 (vlax-invoke-method *Model* 'AddLine (vlax-3d-point bp ) (vlax-3d-point P2 ) ) )

Zadanie dla ambitnych: Narysować spiralę. funkcja polar bardzo się przyda.