LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
abs

Zwraca wartość bezwzględną funkcji

acad_colordlg

Wyświetla okno pozwalające wybrać kolor

(acad_colordlg domyślny_kolor flaga)

domyślny_kolor - kolor który będzie wybrany po otwarciu okna , poprawna wartość mieści się w zakresie : 0-256
flaga  - parametr opcjonalny, jeśli ustawiony na nil. kolory : JakBlok i JakWarstwa są zablokowane.

Funkcja zwraca index koloru wybranego przez Użytkownika.

acad_strlsort

sortuje elementy w koleności alfabetycznej

acad_truecolordlg

Wyświelta okno pozwalajace wybrać kolor

 

alert

Wyświetla okno z komunikatem podanym jako parametr

and

logiczne porównanie AND

Zwraca T (true) jeśli wszystkie argumenty funkcji spełniają warunek logiczny 'true'.

 

angle

(angle p1 p2)

określa kąt nachylenia odcinka łączącego dwa punkty.

Kąt określa nachylenie punktów podanych w aktualnym układzie współrzędnych względem osi X aktualnego układu.
Wartość kąta zwracana jest w radianach i zawiera się w przedziale <0 , 2 * pi>

Punkty będące argumentami wywołania funkcji muszą być podane w formacie  listy dwu lub trój elementowej np (list 0 0 ) (list 10 20 30 ) ale nie może być w postaci punktów variantów:

(angle (list  10 20) (list 10 30))
zwraca pi/2 czyli 1.5708...

(angle (list  10 20) (list 10 -30))
zwraca 4.71239...

; (angle (vlax-3d-point (list  10 20 0) ) (vlax-3d-point (list 10 -30 0) )) ; to zwróci błąd

Warto zwrócić uwagę również na funkcję getangle, która prosi użytkownika o podanie kąta przez wskazanie pary punktów.

angtof

(angtof kąt [tryb])

Zamienia kąt (string) na liczbę rzeczywistą reprezentująca kąt w radianach. Parametry opcjonalne pozwalają na określenie formatu kąta przekazywanego jako parametr

 

angtos

(angtos kąt [ tryb [dokładność ]  ] )

Zamienia kąt bezwzględny w radianach na tekst z uwzględnieniem ANGBASE

append

(append lista1 lista2 ....)
łączy listy

apply

(apply funkcja lista)

Wykonuje funkcję na liście

ascii

zamienia literę na jej kod ascii

assoc

Wyszukuje w liście asocjacyjnej pierwszy pasujący element

atan

oblicza arcus tangens liczby

atof

Zamienia tekst na liczbę rzeczywistą 

atoi

Zamienia tekst reprezentujący liczbę na jej wartość liczbową

atom

Sprawdza, czy parametr jest pojedynczym elementem

atoms-family

(atoms-family format lista_symboli)
Funkcja zwraca wszystkie symbole, jakie są zdefiniowane: zmienne , funkcje AutoLISP, funkcje zdefiniowane w nakładkach.