biuro@zwcad.pl

apply

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
apply

(apply funkcja lista)

Wykonuje funkcję na liście

Funkcja może być predefiniowana, lub funkcja zdefiniowana przez programistę. Jej nazwa musi być poprzedzona symbolem ' .
Drugi parametr musi być listą

Funkcja jest najbardziej przydatna gdy listę budujemy dynamicznie.

przykład:

(defun Hex2Dec (stg / cnt len dgt val lst)
(setq cnt 1
len (strlen stg)
)
(repeat len
(setq dgt (strcase (substr stg cnt 1))
val (if (> (ascii dgt) 64)
(- (ascii dgt) 55)
(atoi dgt)
)
lst (cons (* val (expt 16 (- len cnt))) lst)
cnt (1+ cnt)
)
)
(apply '+ lst)
)

(Hex2Dec "ABCD" )

 

Zapis
(apply '+ lista)

Jest równoznaczny z
(eval (append (list + ) lista) )