repeat

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
repeat

(repeat liczba wyrażenie1 [wyrażenie2 ...])
wykonuje określone operacje określoną ilość razy czyli stanowi klasyczną pętlę

Przykład rysujący promieniście określoną ilość linii

(vl-load-com)
(setq Model (vla-get-Modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) ))
(setq p0 (getpoint "\nwskaż środek"))
(setq ile 100 )
(setq ang (/ (* pi 2) ile ) )
(setq licznik 0 )
(repeat ile
    (setq px(polar p0 (* ang licznik) 10 ) )
    (vlax-invoke-method Model 'AddLine (vlax-3d-point p0 ) (vlax-3d-point px ) )
    (setq licznik (1+ licznik))
)