getangle

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
getangle

(getangle [punkt] [wskazówka])

Prosi użytkownika o wskazanie kąta.

Funkcja zwraca kąt w radianach w formacie okrślonym w oknie polecenia UNITS.

Jeśli przekazano opcjonalny parametr [punkt] funkcja zwraca kąt względem kierunku określonego przez zmienną ANGBASE .

Kąt wzrasta w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Opcjonalnie można przekazać [wskazówkę] - czyli podpowiedź jaka zostanie wyświetlona w pasku poleceń

W czasie przeliczania podanego kąta na radiany funkcja ignoruje zmienną ANGDIR i mierzy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara przyjmująć ANGBASE = 0.

Funkcja getangle mierzy kąt od kąta 0 określonego w funkcji Units. Aby mierzyć bezwzględnie od osi X użyj funkcji getorient.

(defun GetAngle ( tresc P0 domyslny / *error*)
   (defun *error* ( msg / )
      (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\n ZWCAD:GetAngle : *error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) )
   )
   (if ( not ( null P0 ) )
      ( setq Ang ( vl-catch-all-apply 'getangle ( list P0 tresc ) ) )
      ( setq Ang ( vl-catch-all-apply 'getangle ( list tresc ) ) )
   )
   ( if ( vl-catch-all-error-p Ang )
    ( progn
      ( prompt ( vl-catch-all-error-message Ang ) )
      ( setq Wynik nil )
    )
    ( progn
      ( if ( null Ang )
        ( setq Wynik domyslny )
        ( setq Wynik Ang )
      )
    )
  )
  Wynik
)