biuro@zwcad.pl

Przykład pokazuje w jaki sposób można zmienić kolejność wyświetlania obiektów. 
W przykładzie posłużymy się poleceniem _ai_draworder, które zmienia kolejność wyświetlania obiektów. 

(vl-load-com)

(defun XEntSel (tex / SelObj Sel)

;----------------------------------------------------------
; funkcja prosi Użytkownika o wskazanie obiektu
; Argumenty: treść komunikatu, który ma się wyświetlić
; Wynik: Wybrany obiekt
; nil, jeśli nic nie wybrano
;----------------------------------------------------------

(setq Sel(vl-catch-all-apply 'entsel (list tex)))
(if Sel (progn
(if (vl-catch-all-error-p Sel)
(progn
(prompt (vl-catch-all-error-message Sel))
(setq SelObj nil )
)
(progn
(setq SelObj (vlax-ename->vla-object(car Sel)))
)
)
))
SelObj
)

(defun C:WarstwaNaWierzch ( / )
;----------------------------------------------------------
; funkcja prosi Użytkownika o wskazanie obiektu i przenosi na wierzch wszystkie elementy z warstwy wskazanego obiektu.
; Argumenty: brak
; Wynik: brak
;----------------------------------------------------------
(setq wzor(XEntSel "Wskaż wzorcowy obiekt") )
(if wzor (progn
(setq ssByLay (ssget "X" (list (cons 8 (vlax-get-property wzor 'Layer ) ) )))
(command "_ai_draworder" "_front" ssByLay "" )
))
nil
)