biuro@zwcad.pl

Wielokrotnie spotkałem sie z potrzebą skopiowania wielu elementów i wykonaniem pewnych operacji tylko na jednej grupie obiektów, orginałach lub kopiach. Standardowa funkcja ZWCADa po wykonaniu kopiowana czyści zbiór wskazachy obiektów. Jeśli wybór był skomplikowany, np z użyciem funkcji szybki wybór i z użyciem różnych filtrów, konieczność ponownego wybierania obieków będzie skomplikowana, tym bardziej, że często wybrane będą zarówno orgianalne jak i skopiowane obiekty.
Funkcja, którą prezentuje poniżej jest podobna do standardowej fukcji kopiujące z tą różnicą, że obiekty pozostają w orginalnym położeniu i pozostają zaznaczone, dzięki czemu można wykonywać dowolne operacje jedynie na grupie obiektów nowo utworzonych, nie zmieniając orginałów.


(vl-load-com)

(setq *ZWCAD* (vlax-get-acad-object))
(setq *Rysunek* (vla-get-activedocument *ZWCAD* ))
(setq *Model* (vla-get-Modelspace *Rysunek* ))

(defun sel2list (selset / Wynik ileelementow i)
;----------------------------------------------------------
; funkcja zamienia zbiór wskazań na listę obiektów
; Argumenty: zbiór wskazań (selectionset)
; Wynik: lista
;----------------------------------------------------------

(setq ileelementow(sslength selset) )
(setq i 0 )
(repeat ileelementow
(setq Wynik (append Wynik (list (vlax-ename->vla-object(ssname selset i) ) )))
(setq i (1+ i ))
)
Wynik
)


(defun C:Kopia ( / )
(setq Wybrane (ssgetfirst))
(setq Wybrane1 (cadr Wybrane))
(if (null Wybrane1) (progn (print "Wskaż obiekty do skopiowania" )(setq Wybrane1 (ssget ))))
(setq Wybrane_obj_list (sel2list Wybrane1) )
(foreach % Wybrane_obj_list
(vlax-invoke-method % 'Copy )
)

(sssetfirst Wybrane1 Wybrane1)
)