biuro@zwcad.pl


;ZWCAD 2012+ umożliwia tworzenie brył przez operacje na modelu obiektowym.
;W poprzednich wersjach tworzenie brył było dostępne jedynie przez używanie funkcji command.
;W poniższym przykładzie utworzymy bryłę ze wskazanego obiektu

(vl-load-com)

(setq *ZWCAD* (vlax-get-acad-object))
(setq *Rysunek* (vla-get-activedocument *ZWCAD* ))
(setq *Model* (vla-get-Modelspace *Rysunek* ))

(defun v2l (var)(vlax-safearray->list(vlax-variant-value var)))

(defun c:Bryla ( / pl sa va rg rgobj solid h)
(if (setq pl (entsel "\nWskaż obiekt do wyciągnięcia: ")) ; proszę wskazać obiekt 2d, polilinię, okrąg
(progn
(setq h (getdist "podaj wysokość wyciągnięcia:"))
(setq pl (vlax-ename->vla-object (car pl))) ; entsel zwraca obiekt typu entity, zmieniamy na vla-objekt
; Utworzyć bryłę możemy jedynie przez wyciągnięcie regionu, musimy więc wskazaną polilinię zamienić na region
; Aby utworzyć region, musimy użyć variantu, w nim umieścimy wybrany obiekt 2D
(setq sa (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0))) ; tworzymy safearray (konieczne do utworzenia variantu)
(setq va (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill sa (list pl)))) ; wypełnienie safearray i zamiana na vairant
(setq rg (vla-addregion *Model* va ) ) ; utowrzenie regionu, wynikiem działania funkcji jest również variant
(setq rgobj (car(v2l rg ))) ; pobranie pierwszego obiektu z wynikowego variantu
(setq solid(vla-addExtrudedSolid *Model* rgobj h 0.0)) ; i w końcu samo utworzenie bryły.
)
)
(princ)
)

Wykonanie w ZWCAD 2015+LISP Bryla 2015

Wykonanie w ZWCAD ClassicLISP Bryla Classic