Dowiedz się więcej
Przejdź do sklepu

ZW3D Help

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Bryły prymitywne

Bryły prymitywne to kształty podstawowe.

W ZW3D do brył prymitywnych należą: prostopadłościan, walec, stożek, sfera, elipsoida.

Bryły takie w programach CAD 3D stosuje się często na początku tworzenia projektu. Następnie dodajemy kolejne operacje, np.: zaokrąglenie, fazowanie, otworzy, żebra, gwinty lub kolejne bryły prymitywne. Dodając taką bryłę możemy spozycjonować ją na już istniejącej innej bryle oraz wykonać operacje logiczne, np. dodawania, odejmowania.

Zaletą brył prymitywnych jest szybkość ich tworzenia. Wstawiamy w określonym miejscu gotową bryłę, której wymiary ustawiamy za pomocą przeciągania strzałek wymiarów, lub wpisując dokładne wymiary w oknie opcji.

Innym sposbem tworzenia brył jest utworzenie szkica i nadanie mu grubości poprzez wyciągnięcie, np.: wzdłuż linii, wokół osi itp.

 

Synonimy - bryłę prymitywną
Elipsoida

elipsoida zw3d cadPolecenie utworzy w ZW3D bryłę prymitywną - epipsoidę (Elipsoida – bryła lub powierzchnia, której wszystkie przekroje płaskie są elipsami).

Określamy położenie punktu centralnego elipsoidy a następnie długość wzdłuż 3 osi X, Y, Z.

Na utworzonej w ten sposób bryle możemy wykonać operacje logiczne, np. dodawanie, odejmowanie, sumę logiczną oraz utworzyć bryłę bazową.

 

 

Morficzne

Zakładka Morficzne dostępna jest we wstążce w zakładce Kszatłt.

Narzędzia w tej zakładce służą do edycji kształtu elementów, np. możemy nawinąć element na walec, kulę, skręcić element i wiele innych.

 

Synonimy - Przekształcenia morficzne,kształty morficzne
Operacje logiczne

Operacje logiczne w ZW3D umożliwiają łączenie kilku brył w jedną, odejmowanie brył oraz wyznaczanie części wspólnej.

Polecenie należy do grupy: Edycja kształtu

Polecenie jest dostępne w menu ZW3D > Kształt > Edycja kształtu > Dodaj / Usuń / Wspólny kształt

 

Powierzchnia prostokreślna

Powierzchnia prostokreślne powstają poprzez przeciągnięcie linii prostej po dwóch krzywych prowadzących.

Wystarczy, że wskażemy 2 krzywe prowadzące. Następnie zostanie wyświetlony podgląd operacji.

Polecenie należy do grupy: Podstawowa ściana

Polecenie jest dostępne w menu ZW3D > Swobodne formowanie > Podstawowa ściana > Liniowa

 

Synonimy - powierzchnia liniowa
Połącz ściany

To polecenie w ZW3D służy do tworzenia powierzchni pomiędzy dwoma krawędziami

Dodatkowo możemy narzucać warunki brzegowe definiujące łączenie powierzchni np.: styczność, zachowanie krzywizny.

Polecenie należy do grupy: Podstawowa ściana

Polecenie jest dostępne w menu ZW3D > Swobodne formowanie> Podstawowa ściana > Połącz ścianę

 

Synonimy - łączenie ścian
Prostopadłościan

Funkcja tworzy w ZW3D  prostopadłościan, wymaga wprowadzenia dwóch punktów.

W pierwszej fazie tworzy się podgląd prostopadłościanu, na którym możemy zmieniać wymiary bryły.

Na utworzonej w ten sposób bryle możemy wykonać operacje logiczne, np. dodawanie, odejmowanie, sumę logiczną oraz utworzyć bryłę bazową.

Rowek

Narzędzie służy do dodania rowka wzdłuż zaznaczonej krawędzi z zadanymi odsunięciami.

Polecenie należy do grupy: Przekształcenia morficzne

Polecenie jest dostępne w menu ZW3D > Kształt > Operacja Inżynierska > Rowek

Synonimy - Operacja rowka
Sfera

Polecenie utworzy w ZW3D bryłę prymitywną - sferę.

Wskazujemy punkt będący centrum sfery, a następnie za pomocą wymiaru określamy jej promień.

Na utworzonej w ten sposób bryle możemy wykonać operacje logiczne, np. dodawanie, odejmowanie, sumę logiczną oraz utworzyć bryłę bazową.

 

Skorupa

Funkcja skorupy służy do wykonania odsunięcia powierzchni bryły na zadaną odległość.

Odległość może być dodatnia - odsunięcie na zewnątrz lub ujemna - odsunięcie do wewnątrz.

Możemy również wskazać ściany do usunięcia z modelu.

Poniżej pokazaliśmy przykład - wykonaliśmy operację skorupy z różnymi grubościami oraz usunięciem trzech ścian.

 

 

 

Skręcenie

To polecenie jest również nazywane Spiralnym skręceniem.

Służy do obrócenia kształtu wzdłuż określonej osi. Narzędzie przydatne przy projektowaniu przekładni, frezów i wierteł.

Polecenie należy do grupy: Przekształcenia morficzne

Polecenie jest dostępne w menu ZW3D > Kształt > Morficzne > Skręcenie

 

Synonimy - Spiralne skręcenie
Stożek

stozek zw3d cad
Polecenie utworzy w ZW3D bryłę prymitywną - stożek.

Wskazujemy punkt będący centrum podstawy stożka, a następnie za pomocą wymiarów określamy promień podstawy, wysokość i górny promień ścięcia stożka.

Na utworzonej w ten sposób bryle możemy wykonać operacje logiczne, np. dodawanie, odejmowanie, sumę logiczną oraz utworzyć bryłę bazową.

 

Walec

Polecenie utworzy w ZW3D bryłę prymitywną - walec.

Wskazujemy punkt będący centrum podstawy walca, a następnie za pomocą wymiarów określamy promień podstawy i wysokość walca.

Na utworzonej w ten sposób bryle możemy wykonać operacje logiczne, np. dodawanie, odejmowanie, sumę logiczną oraz utworzyć bryłę bazową.

 

Widok na arkuszu z dowolnego kierunku

W ZW3D przy tworzeniu dokumentacji 2D dostępne są standardowe widoki (góra, lewo, prawo itp.).

Możemy również ustawić własny widok z dowolnego kierunku.

W tym celu będąc w arkuszy w ZW3D wybieramy "Standardowe widoki"

 

Synonimy - rzut z dowolnego kieunku,widok dowolny na arkuszu
Zagięcie cylindryczne

Polecenie pozwala na nawinięcie wskazanej geometrii na walec o zadanym promieniu.

W poleceniu możemy zmieniać promień walca, stronę po której ma zostać stworzone nawinięcie, obrócić walec w stosunku do płaszczyzny i zadecydować czy pozostawić również początkową geometrię. 

Polecenie należy do grupy: Przekształcenia morficzne

Polecenie jest dostępne w menu ZW3D > Kształt > Morficzne > Cylindryczne zagięcie

 

Synonimy - Cylindryczne zagięcie
Zagięcie toroidalne

Narzędzie pozwala na nawinięcia kształtu na torusa, kulę lub elipsoidę.

Funkcja ta może być przydatna w projektowaniu takich elementów jak pierścienie, bransoletki i butelki.

Polecenie należy do grupy: Przekształcenia morficzne

Polecenie jest dostępne w menu ZW3D > Kształt > Morficzne > Toroidalne zagięcie

 

Synonimy - Toroidalne zagięcia,Toroidalne zagięcie
Zamiana powierzchni na bryłę

Polecenie Zszyj służy do zamiany modelu powierzchniowego na bryłę.

Powierzchnie przed szyciem powinny tworzyć obiekt zamknięty z każdej strony. Jeśli w modelu powierzchniowym występują szczeliny, powinny one być mniejsze niż tolerancja szycia.

Jeśli istnieje potrzeba wypełnienia brakującej powierzchni, możemy użyć narzędzi np. takich jak: połącz ścianę, powierzchnia prostokreślna, łata.

Bryły są zbudowane tak, że do jednej krawędzi mogą dochodzić maksymalnie dwie ściany. Jeśli więc przy szyciu program CAD natrafi na więcej przecinających się powierzchni, pominie je. Wtedy można spróbować włączyć opcje wymuszająca zszycie do bryły (jest to obciążające obliczeniowo) lub przyciąć ręcznie powierzchnie za pomocą narzędzi ZW3D.

 

Synonimy - szycie powierzchni,zamiana na bryłę,zszycie,zszyj kształt
Zamień ściany

Polecenie służy do zastąpienia jednej lub więcej ścian bryły inną powierzchnią.

Na początku w programie CAD wskazujemy jedną lub więcej powierzchni bazowych (do zmiany), a później powierzchnię, której profil ma posłużyć za nową ścianę.

Sposób działania pokazaliśmy na animacji poniżej.

 

Synonimy - zamiana ścian
Zbieżność

Polecenie pozwala na zwężenie wskazanej geometrii.

Wskazujemy bryłę oraz podstawę, od której będzie odmierzana odległość.

Polecenie należy do grupy: Przekształcenia morficzne

Polecenie jest dostępne w menu ZW3D > Kształt > Morficzne > Zbieżność

 

Łatanie powierzchni

Polecenie służy do utworzenia powierzchni (utworzenie łaty) na 3 lub więcej profilach. Profile mogą być geometrią 3D, szkicami lub krawędziami ścian.

W celu stworzenia łaty należy wskazać profile graniczne. Dodatkowo możemy wskazać rodzaj dopasowania do powierzchni, na których leżą wskazane krawędzie, np. styczność, krzywizna.

Polecenie należy do grupy: Podstawowa ściana

Polecenie jest dostępne w menu ZW3D > Swobodne formowanie > Podstawowa ściana > N-granice

 

Synonimy - łata,n-granica