Liczba minut pomiędzy zapisem

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Liczba minut pomiędzy zapisem

Ustala odstęp czasowy pomiędzy zapisem automatycznym pliku rysunkowego. Opcja ta jest dostępna, jeżeli jest włączony Automatyczny zapis.

Zmienna systemowa  SAVETIME

Wartość tej zmiennej jest liczbą całkowitą z przedziału 0 do 600. Domyślną wartością jest 10 (minut). Czyli rysunek zostaje zapisany co 10 minut. Zmienna ta automatycznie zostaje uruchamiana jeżeli w rysunku zostaną wprowadzone zmiany.

Narzędzie dostępne jest również w zakładce Otwieranie i zapisywanie, w oknie Opcje. 

 

Synonyms: SAVETIME