W przypadku, gdy na rysunku występują nakładające się obiekty, mamy możliwość ich zaznaczania przez wybór selektywny. Funkcja o której mowa cycle select działa w ten sposób, że po użyciu jakiegoś polecenia np. move, gdzie konieczny jest wybór elementu, najeżdżamy kursorem nad obiekty i wciskamy jednocześnie lewy Shift i spację. Ponowne naciśnięcie tych przycisków pozwala na zaznaczenie kolejnych obiektów. Zmianę kolejności zaznaczenia elementów można także wykonać lewym przyciskiem myszy. Po wybraniu odpowiedniego elementu naciskamy Enter i przechodzimy do dalszego wykonywania początkowo uruchomionego polecenia.

select

Losowe artykuły z bazy wiedzy

Jak narysować okrąg o zadanej powierzchni?

W celu narysowania okręgu o zadanej powierzchni np. 500 mm2, potrzeba narysować dowolny okrąg, zaznaczyć go i na pasku właściwości (Ctrl+1) w miejscu Obszar (Pole) wpisać zadaną wartość 500. Okrąg zostanie przeskalowany do zadanej wartości.

Analogicznie możemy narysować okrąg z zadanym obwodem, w miejscu obwód, wpisujemy wtedy zadaną wartość.

 

Jak wydłużyć linię do pozornego przecięcia z drugą linią?

Jeśli chcemy wydłużyć linię A do pozornego przecięcia z linią B, bez wydłużania linii B -jak na poniższym rysunku, to potrzebujemy najpierw użyć w pasku poleceń zmiennej edgemode i ustawić ją na 1 (ON). Teraz można użyć funkcji wydłuż (_extend), wskazać jedną linię (B), nacisnąć ENTER i wskazać linię, którą chcemy wydłużyć (A).

Jak zrobić maskę tła dla tekstu wielowierszowego?

Jeśli zajdzie potrzeba, zastosowania maski tła dla tekstu wielowierszowego mtext, to w czasie jego edycji, wystarczy kliknąć na strzałkę, obok przycisku OK. W rozwijanym menu wybieramy opcję Maska tła, w nowym oknie zaznaczamy Użyj maski tła i wybieramy kolor wypełnienia. Polecam wybór koloru z palety TrueColor, wtedy niezależnie od wyświetlanego koloru tła ekranu, wyświetlana maska tła będzie w tym samy kolorze.