while

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
while

(while warunek wyrażenia ... )
funkcja wykonuje wyrażenie tak długo jak warunek jest spełniony

Przyład:

(defun WczytajPlik (sciezka / IDPliku linia tresc )
(setq IDPliku (open sciezka "r") )
(setq linia(read-line IDPliku))
(while linia
(setq tresc (append tresc (list linia)))
(setq linia (read-line IDPliku))
)
(close IDPliku)
)

(WczytajPlik "C:\\Test.lsp")