type

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
type

Funckja zwraca typ argumentu.

Bardzo dobrym przykładem zastosowania tej funkcji może być funkcja, która podejmuje różnedziałania w zależności od tego co przekażemy jako jej argument, np funkcja zwracająca wartość jako tekst, niezależnie czy jej zargumentem będzie tekst, liczba całkowita, liczba rzeczywista czy lista współrzędnych.  

np:

 

(defun ToString (parametr / OutVal)
(cond
( (= (type parametr) 'INT) (progn
(setq OutVal (itoa parametr))
))
( (= (type parametr) 'REAL) (progn
(setq OutVal (rtos parametr 2 4))
))
( (= (type parametr) 'STR ) (progn
(setq OutVal parametr )
))
( (= (type parametr) 'LIST ) (progn
(if (= (length parametr) 1)
(setq OutVal (ToString(car parametr)))
(setq OutVal (strcat (ToString (car parametr) ) " " (ToString (cdr parametr) )) )
)
))
( (= (type parametr) 'nil ) (progn
(setq OutVal "" )
))
( (= (type parametr) 'SYM ) (progn
(setq OutVal (eval parametr ))
))
(T (progn
(setq OutVal "")
))
)

OutVal
)

(ToString 10)zwróci "10"
(ToString 12.34)zwróci "12.34"
(ToString (getpoint) )zwróci współrzędne np: "123.45 234.56 0 "
(setq ile 14) 
(ToString 'ile)zwróci "14". Niby bez sensu bo można użyć (ToString ile)i też zwróci "14" , ale można wyobrazić sobie, że zmienna nie będzie w takiej postaci wprost, ale np jako symbol przekazany jako parametr.

 

 

comments powered by Disqus