vl-string-subst

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
vl-string-subst

(vl-string-subst nowyTekst tekstdozmiany tekst poczatek)

Funkcja zamienia określony ciąg liter w tekście. zmieniony jest tylko pierwszy znaleziony przypadek. jeśli np chcemy zamienić wszystkie kropki na przecinki, musimy użyć funkcji w pętli
Ostatni parametr wywołania funkcji to wartość liczbowa, określające od której litery zostanie rozpoczęte sprawdzanie.
Funkcja zwraca tekst o zmienionej treści.

(defun String:Summ ( l s )
(if (null(cdr l))
(strcat (car l) )
(strcat (car l) s (String:Summ (cdr l) s))
)
)

(defun String:Replace (String Src Dest / OutVal)
(while (vl-string-search Src String )
(setq String(vl-string-subst Dest Src String ))
)
String
)

(defun Point:ToString ( px decLim columnLim / asListOfTxt asTxt )
(setq asListOfTxt (mapcar 'rtos px) )
(setq asTxt ( String:Replace ( String:Summ asListOfTxt columnLim ) "." decLim ) )
)

(print (Point:ToString (getpoint "wskaż punkt") "," " " ) )

comments powered by Disqus