biuro@zwcad.pl

ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
CMLSCALE

Ustala skalę (szerokość) rysowanej multilinii. Szerokość multilinii jest dwa razy szersza niż zdefiniowany styl gdy współczynnik skali równa się 2.0. Zerowy współczynnik skali sprawia, że multilinia zmienia się w pojedynczą linie. Ujemny współczynniki skali zmienia kolejność lini odsunięcia, najmniejsza (wartość bezwzględna) ujemna wartość jest odsunięta na górę, gdy multilinia rysowana jest z lewej do prawej.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 1.0000 (angielskie) lub 20.0000 (metryczne)

 Multilinie z ustawionymi różnymi wasrtościami zmiennej CMLSCALE pokazano na rysunku poniżej.

CMLSTYLE

Zmienna określa aktualny styl multilinii. Polecenie pozwala również na zmianę aktualnego stylu, poprzez wpisanie jego nazwy i zatwierdzenie klawiszem ENTER.

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: "Standard"

Co to jest atrybut

Atrybuty do dodatkowe informacje, które możemy przypisywać do elementów graficznych.

Na przykład: tworzymy rysunek, na którym będzie umieszczonych kilkaset żarówek, o różnych mocach.

Pracując tradycyjnym sposobem, wstawilibyśmy do rysunku żarówki oraz wykonalibyśmy opis tekstowy za pomocą odnośnika.

Dzięki atrybutom możemy do symbolu żarówki dodać informację odnośnie jej mocy. Informacja ta wyświetli się automatycznie przy jej symbolu, oraz będziemy mogli łatwo policzyć ile żarówek danej mocy zostało umieszczonych na rysunku.

 

Atrybuty mogą być różnych rodzajów, np.:

 

Każdy atrybut składa się 3 elementów składowych:

 

Dla każdego atrybutu możemy zdefiniować:

 

Polecenia powiązane z atrybutami:

  • ATTDEF
  • ATTSYNC
  • edycja atrybutów.
Synonyms - atrybut, atrybuty
COLORTHEME

Zmienna odpowiada za kolor okna programu ZWCAD.

Miejsce zapisu: rejestr systemu Windows.

Wartość domyślna 0. 

Dostępność: od ZWCAD 2021.

Synonyms - zmiana koloru zwcad
COORDS

Zmienna pozwala na ustalenie częstotliwości aktualizacji współrzędnych bezwzględnych.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: 1

Pełny opis wartości zmiennej pokazano w tabeli poniżej.

 

COPYCLIPFORMATS

Zmienna odpowiada za format obiektu wklejanego ze schowka.

Wartość domyślna to 193. Zmienna zapisywana jest w rejestrach.

 

COPYMODE

Zmienna pozwala na włączenie automatycznego powtarzania komendy KOPIUJ.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Brak

Domyślnie: 0

Wartość Ustawienia
"0" Automatycznie powtarza komendę KOPIUJ.
"1" KOPIUJ wykona jedną kopię.

 

 

COPYTOLAYER

Funkcja kopiuje wybrane elementy na wskazaną warstwę.

Docelową warstwę możemy wybrać z listy warstw, lub przez wskazanie obiektu, który leży na danej warstwie.

Po określeniu warstwy wskazujemy punkt źródłowy i docelowy dla kopiowanych obiektów.

Polecenie jest dostępne w menu Narzędzia dodatkowe do warstw.

Sposób działania funkcji pokazaliśmy na filmie dla dwóch przypadków:

  1. wybieramy warstwę docelową poprzez wybór z listy,
  2. wybieramy warstwę docelową poprzez wskazanie obiektu.

 

Synonyms - _COPYTOLAYER
CPLOTSTYLE

Możliwość odczytania aktualnego stylu wydruku.

Aktualny rysunek, w którym odbywa się praca jest ustawiony domyślnie w trybie zależnym od koloru.

Typ: Łańcuch

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: BYCOLOR

CPROFILE

Wyświetla nazwe aktualnego profilu. Więcej poleceń dotyczących aktualnego profili można znaleźć po wydaniu polecenia _OPTIONS i wybraniu zakładki "Profile".

Typ: Łańcuch

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: "Default"

CROSSINGAREACOLOR

Zmienna pozwala na zarządzanie kolorem tła okna wyboru przecinającego. Możliwe są do wyboru wartości całkowite od 1 do 255. Zmienna systemowa SELECTIONAREA musi być włączona by dało się zmienić kolor za pomocą CROSSINGAREACOLOR.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: 100

CTAB

Zmienna pozwala na odczytanie lub zmianę aktualnej karty modelu lub układu w rysunku.

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: Model

 

CTABLESTYLE

Zmienna informuje o nazwie aktualnego stylu tabeli, oraz pozwala na jego zmianę.

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: Standard

Zarządzać stylami tabeli możemy po wydaniu polecenia _tablestyle

 

CUILOAD

Polecenie pozawala na wczytanie pliku z zapisanym interfejscem użytkownika.

Dostępne formaty pokazano na rysunku poniżej.

Występowanie: ZWCAD 2018

Polecenia powiązane: CUIUNLOAD

UWAGA: Efekt działania polecenia jest zależny od zmiennej FILEDIA (jeśli zmienna jest ustawiona na 1 to pojawi się okno dialogowe takie samo, jak przy CUIUNLOAD)

CUIUNLOAD

Polecenie pozwala na rozładowanie interfejsu użytkownika o podanej nazwie.

Występowanie: ZWCAD 2018.

Polecenia powiązane: CUILOAD

UWAGA: Efekt działania polecenia jest zależny od zmiennej FILEDIA (jeśli zmienna jest ustawiona na 1 to pojawi się okno dialogowe takie samo, jak przy CUILOAD)

CURSORSIZE

Jest to zmienna systemowa, która pozwala na określenie wielkości krzyża nitkowego.

CURSORSIZE

Zmienna pozwala na zmiane wielkości kursora krzyża nitkowego w zależnosci do ekranu. Wartości dostępne 1-100. Każda wartość reprezentuje procent ekranu.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: 7

 

CUSTOMIZE

Polecenie pozwala na edycję konfiguracji skrótów klawiaturowych oraz pasków ikon.

Po wydaniu polecenia otworzy się okno konfiguracyjne.

Występowanie: ZWCAD 2018.

CVPORT

Zmienna pozwala ustawić numer identyifkacyjny aktualnej rzutni. By zmienić aktualną rzutnie należy spełnić następujące wymagania:

  1. Numer identyfikacyjny musi być aktywną rzutnią;
  2. Wykonywana funkcja nie blokuje ruchów kursora do danej rzutni;
  3. Tryb "Tablet" jest wyłączony.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 2